Publicerad 23 december 2022

Uppföljningsrapporter vaccinering 2022

I överenskommelserna som SKR träffat med regeringen om regionernas vaccinering så ingår att regionerna ska följa upp hur det går och rapportera tillbaka till regeringen. Rapporterna började tas fram 2021 och rapporteringen har fortsatt under 2022.

Uppföljningsrapport 19 december 2022

Vid mitten av december i år hade 25,4 miljoner vaccindoser givits i Sverige. Till stort del bedömer regionerna att förmågan till vaccinering är god samt att logistiken och genomförandet fungerar bra. Tillgången på vaccin är god. Den ökade smittspridningen av covid-19 har tillsammans med ökad nyhetsrapportering samt möjligheten till samvaccinering med influensavaccinering, Regionerna efterfrågar en fortsatt samverkan mellan staten och SKR kring förutsättningarna för genomförandet av vaccinering. Uppföljningsrapporten skickades in före den nya överenskommelsen mellan regeringen och SKR för 2023 kom 22 december.

SKR:s uppföljningsrapport 19 december 2022 (PDF) Pdf, 166 kB.

Uppföljningsrapport 25 november 2022

Regionerna anser att vaccinationen mot covid-19 genomförs enligt plan. Kapaciteten som finns hos hälso-och sjukvården är högre än efterfrågan. Det finns en viss osäkerhet inför det framtida vaccinationsarbetet som gäller bland annat att upprättahålla vaccinationsviljan, en långsiktigt organisering i regionerna och framtida utbud av olika vaccin mot covid-19. I december genomförs en informationskampanj via 1177, som riktar sig mot grupper som rekommenderas vaccination.

SKR:s uppföljningsrapport 25 november 2022 (PDF) Pdf, 342 kB.

Uppföljningsrapport 26 oktober 2022

Enligt regionerna genomförs vaccinationerna mot covid-19 som planerats. Bedömningen är att logistiken och genomförandet fungerar bra. Det finns gott om vaccin och tider finns tillgängliga. Regionerna efterfrågar nationella kommunikationsinsatser för att betona värdet av att vaccinera sig samt gemensam information för både covid-19 och influensavaccination. Dessutom finns ett behov av att få klarhet i förväntningar och förutsättningar för vaccinering mot covid-19 under första delen av 2023.

SKR:s uppföljningsrapport 26 oktober 2022 (PDF) Pdf, 210 kB.

Uppföljningsrapport 26 september 2022

I dagsläget bedömer 20 av 21 regioner att nuvarande vaccineringsarbetet för covid-19 fortskrider väl och att förutsättningarna för det fortsatta genomförandet under 2022 finns på plats. Likväl är en avgörande förutsättning för ett långsiktigt vaccinationsarbete för covid-19 från och med årsskiftet att klargöra samverkan mellan staten och regionerna. Gemensam målbild, ansvar och ersättning beskrivs idag genom den överenskommelse som gäller för 2022.

Regionerna anpassar kapaciteten mot efterfrågan men menar att det är en utmaning att uppskatta efterfrågan på vaccination i gruppen 18-64 år som inte tillhör någon riskgrupp. Detta beror på att vaccination ska göras tillgänglig av regionerna utan en medicinsk rekommendation.

SKR:s uppföljningsrapport 26 september 2022 (PDF) Pdf, 167 kB.

Uppföljningsrapport 26 augusti 2022

Höstens påfyllnadsdos av covid-19 vaccin inleds 1 september men redan i augusti har flera regioner öppnat upp möjligheter för att boka tid. För gruppen 18-64 år råder det fortfarande otydlighet om vad Folkhälsomyndigheten avser med att regionerna ska "tillgängliggöra" vaccination för denna grupp. Utmaningen avser både den praktiska planeringen och kommunikationen till invånare. Vidare önskar regionerna och SKR att det sker en nationell kommunikation kring förutsättningarna för användning av de uppdaterade vaccinerna.

SKR:s uppföljningsrapport 26 augusti 2022 (PDF) Pdf, 164 kB.

Uppföljningsrapport 23 juni 2022

Alla regioner bedömer att de kommer att möta de behov som uppskattas för vaccinering mot covid-19 under sommaren. Regionernas arbete med vaccinationsbevis och överföring av uppgifter till e-hälsomyndigheten fortgår. Det är fortsatt osäkert om det kommer anpassade vaccin mot covid-19, när de kommer och i vilka volymer. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att göra det möjligt för personer i gruppen 18-64 år att vaccinera sig med en påfyllnadsdos. Eftersom det inte är en medicinsk rekommendation utan en möjlighet, riskerar det att skapa otydligheten mot invånare. Det kan skapa svårigheter för regionerna att kommunicera, planera och dimensionera kapaciteten för denna grupp.

SKR:s uppföljningsrapport 23 juni 2022 (PDF) Pdf, 221 kB.

Uppföljningsrapport 25 maj 2022

Till och med den 19 maj 2022 har 22,6 miljoner vaccindoser givits i Sverige. Viss efterfrågan att vaccinera sig finns fortfarande även om trenden är nedåtgående. Folkhälsomyndighetens rekommendation inför höstens vaccinationer är inte tillräckligt tydligt för att ge regionerna bra planeringsförutsättningar, ett exempel är otydligheten kring vaccinering av vuxna 18-64 år. Det finns ett fortsatt behov av att nationella myndigheter kommunicerar varför det är viktigt att vaccinera sig, framför allt inför höstens vaccineringar.

SKR:s uppföljningsrapport 25 maj 2022 (PDF) Pdf, 193 kB.

Uppföljningsrapport 27 april 2022

Regionerna fortsätter att erbjuda vaccinationer mot covid-19 och att se till att det finns god tillgång till vaccinationstider men upplever att intresset för vaccination minskar efter fler antal doser. Vaccinationstäckningen för alla över 18 år som fått tre doser är 63,8 procent i hela landet. Utmaningarna för regionerna ligger i att upprätthålla intresset för vaccination för de rekommenderade grupperna.

SKR:s uppföljningsrapport 27 april 2022 (PDF) Pdf, 173 kB.

Uppföljningsrapport 28 mars 2022

Det övergripande arbetet med vaccinering mot covid-19 framskrider väl. Det enda hindret som regionerna identifierat är vaccinationsviljan. Den nedåtgående trenden för vaccineringar avstannande eller vände under den nationella vaccinationsveckan (vecka 11) enligt regionernas preliminära uppfattning. Regionerna planerar nu för att möta behovet av vaccinering som flyktingar från Ukraina har.

SKR:s uppföljningsrapport 28 mars 2022 (PDF) Pdf, 198 kB.

Uppföljningsrapport 28 februari 2022

Samtliga regioner bedömer övergripande att regionens arbete framskrider väl. Däremot är bokningstrycket betydligt lägre än efter att restriktionerna hävts och omklassificeringen av covid-19 skett. Största utmaningen är att motivera befolkningen till att fortsatta vaccinera sig.

SKR:s uppföljningsrapport 28 februari 2022 (PDF) Pdf, 180 kB.

Uppföljningsrapport 26 januari 2022

Alla 21 regioner bedömer att regionens övergripande arbete med vaccinering går bra. För att uppnå en så hög och jämnt fördelad vaccinationstäckning som möjligt har regionerna anpassat sina vaccinationserbjudanden utifrån de grupper som återstår att vaccinera och de geografiska områden där täckningsgraden är lägre. Genom samverkan mellan regionerna sprids goda exempel och framgångsrika koncept testas runt om i landet. Regionerna genomför omfattande kommunikativa insatser för att nå ut med sin information.

Regionerna anger att Folkhälsomyndighetens ändring av dosintervallet för alla i åldern 18-64 år till 5 månader har inneburit en ökning av bokningar för dos 3. Alla regioner bedömer att de senast vecka 4 kan öppna bokningsbara tider för dos 3 för samtliga som vaccinerats för 5 månader sedan eller mer.

SKR:s uppföljningsrapport 26 januari 2022 (PDF) Pdf, 248 kB.

Månadsrapporter 2021

SKR:s uppföljningsrapport 20 december 2021 (PDF) Pdf, 395 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 29 november 2021 (PDF) Pdf, 247 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 25 oktober 2021 (PDF) Pdf, 274 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 24 september 2021 (PDF) Pdf, 250 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 25 augusti 2021 (PDF) Pdf, 268 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 24 juni 2021 (PDF) Pdf, 400 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 25 maj 2021 (PDF) Pdf, 773 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 26 april 2021 (PDF) Pdf, 331 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 25 mars 2021 (PDF) Pdf, 240 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 25 februari 2021 (PDF) Pdf, 270 kB.

SKR:s uppföljningsrapport 25 januari 2021 (PDF) Pdf, 513 kB.

SKR uppföljningsrapport 20 december 2021 (PDF) Pdf, 333 kB.

Informationsansvarig

  • Ulrika Vestin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR