Publicerad 5 januari 2022

Nationell samordning av inköp och fördelning av kritiska läkemedel

För att säkra läkemedelsförsörjningen i Sverige relaterat till covid-19, har alla 21 regioner och SKR etablerat en nationell modell för inköp och fördelning av läkemedel.

Regionerna Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland fick av övriga regioner i början av april uppdrag att skyndsamt köpa in de läkemedel till sjukvården som bedömdes som de mest kritiska i behandling av covid-19-patienter. Inköpen baserades på ökade behov, och för läkemedel som under rådande situation var svåra att få tillgång till.

Uppdraget innebär också att vid behov fördela läkemedel utifrån tillgång och behov i respektive region samt avsätta personella resurser för att bemanna de funktioner som behövs för att få modellen att fungera.

Inköp och fördelning av läkemedel

Modellen för inköp och fördelning av kritiska läkemedel byggdes upp och bemannades samtidigt som inköp via ordinarie system i regionerna fortsatt användes i så stor utsträckning som möjligt för att inte störa ordinarie flöden.

Det upprättades ett avtal med läkemedelsdistributörerna Oriola och Tamro i syfte att dagligen analysera tillgång och prognos för användning av de läkemedel som definierats som kritiska läkemedel. Avtalet omfattade också lagring och transporter av läkemedel som regionerna genom den nya modellen köpte in till Nationellt läkemedelsförråd. Förrådet är tänkt att användas när det normala flödet av läkemedel till regionerna inte kan upprätthållas.

Förankring med övriga aktörer inom läkemedelsområdet har skett löpande under modellens uppbyggnad.

Operativ och strategisk styrgrupp

En operativ styrgrupp från de fyra regionerna med stöd från SKR, leder och samordnar arbetet, driver och utvecklar modellen och bemannar funktioner. Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik inom systemet för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården har utsetts som strategisk styrgrupp. Den strategiska styrgruppen ska vägleda i strategiska frågor samt kring modellens långsiktiga utveckling.

En övervakningsfunktion (kallad Control Tower) som bemannas av medarbetare i regionerna tillsammans med läkemedelsdistributörerna har i uppdrag att kontrollera tillgänglighet, prognostisera och genomföra analyser. Control Tower kan föra dialog med läkemedelsföretagen, initiera åtgärder för att minska risker för brist och tog initialt hand om dagliga erbjudanden om inköp.

Nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik system för kunskapsstyrning

Resultat av införandet

Efter att modellen infördes har följande skett:

  • Regionerna har skapat en organisation med god överblick över tillgången på de läkemedel som är kritiska i covid-19-behandlingen.
  • Regionerna har gemensamt byggt upp ett nationellt läkemedelsförråd med flera viktiga läkemedel. Det säkrar en kontinuerlig försörjning av läkemedel till vården vid eventuella bristsituationer eller störningar i leveranskedjan.
  • I nuläget finns en buffert i regionerna av ett stort antal läkemedel som bedömts som kritiska för behandling av inlagda patienter med covid-19.
  • Processer är etablerade för att vid behov fördela läkemedel med begränsad tillgänglighet eller när det föreligger risk för en allvarlig bristsituation på läkemedel i regionerna.
  • Den operativa styrgruppen och SKR har tät kommunikation och dialog med regionerna och med relevanta myndigheter och andra aktörer för att modellen ska fungera.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Susanna Eklund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR