Publicerad 10 oktober 2022

GDPR och personalstatistiken

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

SKR behandlar uppgifter om dig som är kommun-eller regionanställd. Vi behandlar dina identitetsuppgifter (exempelvis namn och personnummer), dina löneuppgifter (exempelvis heltidslön och utbetald lön) och dina anställningsuppgifter (exempelvis sysselsättningsgrad och anställningsform). Detta sker genom insamling, bearbetning och lagring av uppgifter som hämtas från din arbetsgivares löneadministrativa system.

SKR är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter.

Syfte

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att uppfylla kraven SKR har att:

  • föra fackliga förhandlingar
  • ingå kollektivavtal med våra fackliga motparter
  • göra statistiska sammanställningar och beräkningar för att följa upp kollektivavtal.

Stöd

Stöd för SKRs behandling av dina personuppgifter finns i Dataskyddsförordningen med hänvisning till rättslig förpliktelse (artikel 6.1.c) och ett allmänt intresse (artikel 6.1.e). Detta då SKR som arbetsgivarorganisation ska följa kollektivavtal ”Överenskommelse om lönestatistik SÖK T” och då personalstatistik är en uppgift av allmänt intresse.

Överföring

En gång om året överförs uppgifterna från SKR till Statistiska centralbyrån, KPA Pension och ditt fackförbund (om du är medlem i facket). SKR är inte personuppgiftsansvarig för den behandling som görs av dessa aktörer efter överföringen.

Uppgifterna presenteras och används endast som statistik där du som individ är avidentifierad och med rimlig insats inte kan spåras. För de uppgifter SKR behandlar om dig kan du begära information och rättelse. Det gör du genom att vända dig till vårt dataskyddsombud. Om du har anmärkningar på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet enligt dataskyddsförordningen.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga

SKR

08-452 70 00info@skr.se

Medlingsinstitutet

08-545 292 40

Statistiska centralbyrån, SCB

010-479 40 00

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annica Isacsson
    Statistiker

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.