Publicerad 27 maj 2024

Rekryteringsläget regioner 2021

Enkätundersökning om rekryteringsläget i regionerna som genomfördes under våren 2021.  Resultatet publicerades i juli 2021.

Andelen regioner som sökt personal de senaste 12 månaderna

Tabell 3 visar andelen regioner som sökt personal inom respektive yrkesgrupp de senaste 12 månaderna och tillgången på sökande. Endast de regioner som sökt personal inom en yrkesgrupp har svarat på frågan om tillgång på sökande.

De yrkesgrupper som är mest efterfrågade av regionerna är vårdadministratör/medicinsk sekreterare, steriltekniker, skötare och tandsköterska.

Tabell 3. Andel regioner som sökt personal inom respektive yrkesgrupp samt tillgång på sökande.

Yrke

* 12 mån

Brist

Balans

God

Vet ej

Vårdadministratör/
medicinsk sekreterare

93%

50%

50%

0%

0%

Tandsköterska

80%

33%

58%

8%

0%

Skötare

80%

42%

58%

0%

0%

Steriltekniker

80%

42%

25%

8%

25%

Ambulanssjukvårdare

47%

43%

57%

0%

0%

Undersköterska med specialistinriktning

33%

40%

60%

0%

0%

Drifttekniker

27%

25%

50%

0%

25%

Medicinsk fotterapeut

27%

50%

50%

0%

0%

Behandlingsassistent/
behandlingspedagog eller socialpedagog

13%

0%

50%

0%

50%

*de senaste 12 månaderna

Frågor

  • Har er kommun sökt yrkeshögskoleutbildad personal inom något eller några av dessa yrken under de senaste 12 månaderna?
  • Hur är tillgången för närvarande på sökande inom dessa yrken för er kommun?

Antal svarande regioner: 15.

Förändringar i antalet anställda med yrkeshögskoleutbildningar på 3 år regioner

Tabell 4.1 visar hur regionerna bedömer att antalet anställda med olika yrkeshögskoleutbildningar kommer att förändras på tre års sikt. Den yrkesgrupp som flest regioner bedömer kommer att öka de kommande tre åren är undersköterska med specialistinriktning. För de flesta andra yrkesgrupper bedömer en majoritet av regionerna att antalet anställda kommer att vara oförändrat eller att de inte kan bedöma rekryteringsläget på tre års sikt.


Tabell 4.1 Rekryteringsläget på tre års sikt (andel regioner)

Yrke

Öka

Oförändrad

Minska

Vet ej

Undersköterska med
specialistinriktning


67%

7%

0%

27%

Ambulanssjukvårdare

27%

20%

27%

27%

Steriltekniker

27%

60%

0%

14%

Tandsköterska

13%

67%

0%

20%

Drifttekniker

13%

13%

0%

74%

Vårdadministratör/
medicinsk
sekreterare

7%

60%

20%

14%

Behandlingsassistent
behandlingspedagog eller socialpedagog

0%

7%

13%

80%

Skötare

0%

60%

13%

27%

Medicinsk fotterapeut

0%

27%

0%

74%

Fråga

  • Hur bedömer er region att antalet anställda med yrkeshögskoleutbildning inom nedanstående yrken kommer att förändras på tre års sikt?

Antal svarande regioner: 15.

Undersköterskor med specialistinriktning regioner

När det gäller undersköterskor med specialistinriktning tillfrågades regionerna även inom vilka inriktningar som de bedömer att antalet anställda kommer att öka på tre års sikt. De inriktningar som bedöms öka i flest regioner är intensivvård, operation, anestesi samt psykiatri. Under alternativet Annan inriktning angav regioner bland annat palliativ vård och ambulanssjukvård.


Tabell 4.2 Inom vilka av följande inriktningar bedömer er region att antalet anställda kommer att öka på tre års sikt?

Specialistinriktning

Andel regioner

Intensivvård, operation, anestesi

73%

Psykiatri

73%

Barn och ungdomar

47%

Annan inriktning

27%

Välfärdsteknologi

13%

Antal svarande regioner: 15

Nya utbildningar och yrkesgrupper

Regioner tillfrågades även om behov av nya utbildningar på yrkeshögskolenivå inom olika verksamhetsområden. Respondenterna fick dessutom ge öppna svar om vilka nya yrkesgrupper de ser behov av. Det verksamhetsområde där flest regioner ser behov av nya utbildningar var vård och omsorg.

Behov av utbildningar

Tabell 5. Andel regioner som ser behov av nya yrkeshögskoleutbildningar, per verksamhetsområde

Verksamhetsområde

Andel regioner

Vård och omsorg

54%

Tandvård

13%

Samhällsbyggnad och teknik

7%

Kultur, turism och friluftsliv

0%

Annat verksamhetsområde

7%

Fråga: Har er region behov av nya yrkeshögskoleutbildningar inom nedanstående verksamhetsområden? Antal svarande regioner: 15.

De öppna svaren är mycket varierande i sin form och här nämns både utbildningar som redan finns i yrkeshögskolan eller som kräver annan utbildning än yrkeshögskoleutbildning. Värt att notera är att det kan vara svårt att namnge en utbildning ”som inte finns”. Generellt sett visar dock svaren att det finns behov av kompetens inom många olika områden inom välfärden på yrkeshögskolenivå och att regioner efterfrågar kompetens på nivåer och med innehåll som inte fullt ut erbjuds inom utbildningssystemet.

Korta yrkeshögskoleutbildningar

Sedan 2020 finns det korta utbildningar inom yrkeshögskolan som kan vara max 100 YH-poäng (ett halvårs heltidsstudier). De korta utbildningarna syftar till att fördjupa, bredda eller förnya kompetens i arbetslivet på ett mer flexibelt sätt än tidigare.

I enkäten uppger ungefär en tredjedel av regionerna att de har behov av korta yrkeshögskoleutbildningar. En majoritet uppger dock att de inte kan bedöma behovet. Resultatet kan tolkas som att det kan behövas mer information för att öka kännedomen om denna relativt nya sorts yrkeshögskoleutbildningar.

Behov av korta YH-utbildningar

Tabell 6. Har er region behov av korta YH-utbildningar?


Ja

Kan inte bedöma

Nej

Regioner

33%

67%

0%

Antal svarande regioner: 15.

Om enkäten

I maj 2021 skickade SKR en enkät till personalcheferna i samtliga kommuner och regioner i syfte att undersöka rekryteringsläget gällande yrkeshögskoleyrken. Svarsfrekvensen var 73 procent bland kommunerna (211 av 290) och 71 procent bland regionerna (15 av 21).

Frågorna som ställdes var:

  • Har er kommun/region sökt yrkeshögskoleutbildad personal inom något/några av dessa yrken under de senaste 12 månaderna?
  • Hur är tillgången för närvarande på sökande inom dessa yrken för er kommun/region?
  • Hur bedömer er kommun/region att antalet anställda med yrkeshögskoleutbildning inom nedanstående yrken kommer att förändras på tre års sikt?

Kommunerna och regionerna fick också svara på inom vilka verksamhetsområden de ser behov av nya yrkeshögskoleutbildningar samt hur de bedömer behoven av olika specialistinriktningar för undersköterskor på tre års sikt. Kommunerna och regionerna fick även en fråga om vilka behov de ser av kortare kurser på yrkeshögskolan.

Personalchefen ombads att vid behov involvera fler medarbetare för att kunna besvara enkäten. Rekryteringsbehoven kan se annorlunda ut än vad som framgår av enkätresultaten då inte alla svarat, samt att den som svarat inte alltid har fullständig information. Stora arbetsgivare med många verksamheter och chefer som berörs kan ha svårt att svara för hela kommunen eller regionen. Allt detta gör att det kan vara svårt för kommuner och regioner att renodla bilden om rekryteringsläget för yrkeshögskoleyrken. Enkätresultaten bör därför tolkas med viss försiktighet.

Informationsansvarig

  • Kalle Berg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.