Publicerad 17 juni 2024

Rekryteringsläget för yrkeshögskole­yrken i kommuner 2023

SKR genomförde under våren 2023 en enkätundersökning om rekryteringsläget i kommunerna för ett antal yrkesgrupper med yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning).

Enkätundersökningen syftar till att ge en nationell bild av rekryteringsläget i kommunerna det senaste året, bedömningar på tre års sikt, behovet av specialistinriktningar för undersköterskor samt behovet av korta YH-utbildningar.

Kommunernas efterfrågan det senaste året

Under det senaste året har många kommuner sökt personal inom yrkena behandlings­assistent/behandlings­­pedagog/social­pedagog, stödpedagog, bygglovshandläggare samt undersköterska med specialistinriktning. Varannan kommun eller fler har sökt yrkeshögskoleutbildad personal inom dessa yrken.

Tabell över efterfrågan

Tabellen visar antal och andel kommuner som sökt personal inom respektive yrke de senaste 12 månaderna, sorterat från störst till minst antal och andel kommuner som sökt.

Tabellen visar antal och andel kommuner som sökt personal inom ett visst yrke de senaste 12 månaderna, sorterat från störst till minst antal och andel kommuner som sökt.

Yrke

Antal kommuner som sökt personal

Andel kommuner (%)

Behandlingsassistent, Behandlingspedagog, Socialpedagog

126

59%

Stödpedagog

126

59%

Bygglovshandläggare

101

48%

Undersköterska med specialistinriktning

100

47%

Byggnadsinspektör

69

33%

Fastighetstekniker

63

30%

Studiehandledare på modersmål

61

29%

Lärarassistent

55

26%

Drifttekniker på vattenreningsverk

55

26%

Badmästare

46

22%

Barnskötare med specialistinriktning

38

18%

Socialadministratör

32

15%

Integrationspedagog

3

1%

Totalt antal svarande kommuner: 212.

Tillgång på sökande

Undersköterska med specialistinriktning, byggnadsinspektör och bygglovshandläggare är de yrken som störst andel kommuner uppger att det är brist på sökande inom. När det gäller lärarassistent, socialadministratör, behandlingsassistent/behandlingspedagog/socialpedagog och fastighetstekniker uppger omkring hälften av kommunerna eller fler att det är balans eller god tillgång på sökande. Det är få kommuner som uppger att de råder god tillgång på sökande inom något yrke.

Diagram över tillgång på sökande

Diagrammet visar hur kommunerna uppskattar tillgången på sökande inom respektive yrke, sorterat från störst till minst andel kommuner som uppger att det råder brist på sökande. Endast de kommuner som sökt personal inom respektive yrke det senaste året har uppskattat tillgången på sökande. Det innebär att det för vissa yrken är ett fåtal kommuner som bedömt tillgången på sökande. Procenttalen är avrundade för att summera till 100 procent.

Antal svarande kommuner: se parentes efter respektive yrke.

Kommunernas bedömning på tre års sikt

Undersköterska med specialistinriktning, stödpedagog och behandlings­assistent/behandlings­pedagog/social­pedagog är de yrken som störst andel kommuner bedömer att antalet anställda kommer öka inom. När det gäller fastighetstekniker, bygglovshandläggare och byggnadsinspektör bedömer en majoritet av kommunerna att antalet anställda kommer att vara oförändrat.

Diagram över kommunernas bedömning på tre års sikt

Diagrammet visar andelen kommuner som bedömer att antalet anställda inom olika yrken kommer att öka, minska eller vara oförändrad på tre års sikt. Yrkena är sorterade från störst till minst andel kommuner som tror att antalet anställda kommer att öka på tre års sikt. Procenttalen är avrundade för att summera till 100 procent.

Totalt antal svarande kommuner: 212.

Specialistinriktningar för undersköterskor

Undersköterska är Sveriges vanligaste yrke och den största yrkesgruppen i kommuner. Inom yrkeshögskolan finns utbildningar för undersköterskor inom olika specialistinriktningar. De inriktningar som bedöms öka i flest kommuner är demens och äldrevård. 76 respektive 71 procent av kommunerna bedömer att antalet anställda undersköterskor kommer öka inom dessa inriktningar. Omkring 40 procent av kommunerna bedömer att antalet anställda kommer öka inom inriktningarna palliativ vård, välfärdsteknologi och psykiatri.

Diagram över specialistinriktningar för undersköterskor

Diagrammet visar andelen kommuner som bedömer att antalet anställda undersköterskor med respektive specialistinriktning kommer att öka på tre års sikt.

Totalt antal svarande kommuner: 212.

Behov av korta YH-utbildningar

Sedan 2020 finns det korta utbildningar inom yrkeshögskolan som kan vara max 100 YH-poäng (ett halvårs heltidsstudier). Syftet med korta YH-utbildningar är att fördjupa, bredda eller förnya kompetens i arbetslivet på ett mer flexibelt sätt än tidigare. Ungefär hälften av kommunerna uppger att de har behov av korta YH-utbildningar. Nästan lika många kommuner uppger dock att de inte kan bedöma behovet av korta YH-utbildningar.

Diagram över behov av korta YH-utbildningar

Diagrammet visar kommunernas bedömning av deras behov av korta YH-utbildningar.

Totalt antal svarande kommuner: 212.

Om enkätundersökningen

I april 2023 skickade SKR ut en enkätundersökning om rekryteringsläget för YH-yrken till personalcheferna i samtliga kommuner och regioner. Undersökningsperioden pågick mellan den 4 april och 15 maj. Syftet med enkätundersökningen är att ge en nationell bild av rekryteringsläget i kommuner och regioner det senaste året samt arbetsgivarnas bedömningar på tre års sikt.

Svarsfrekvens

  • 212 av 290 kommuner (73 procent)
  • 16 av 21 regioner (76 procent)

Frågor i enkätundersökningen

  • Har er kommun/region sökt yrkeshögskoleutbildad personal inom något/några av dessa yrken under de senaste 12 månaderna?
  • Hur är tillgången för närvarande på sökande inom dessa yrken för er kommun/region?
  • Hur bedömer er kommun/region att antalet anställda med yrkeshögskoleutbildning inom nedanstående yrken kommer att förändras på tre års sikt?
  • Inom vilka av följande inriktningar för undersköterskor bedömer er kommun/region att antalet anställda kommer att öka på tre års sikt?
  • Sedan 2020 finns det korta utbildningar inom yrkeshögskolan som kan vara max 100 YH-poäng (ett halvårs heltidsstudier). Har er kommun/region behov av korta YH-utbildningar?

Enkätresultatet bör tolkas med viss försiktighet

I enkätundersökningen bad vi personalchefen, vid behov, involvera fler medarbetare för att kunna besvara enkäten. Rekryteringsbehoven kan se annorlunda ut än vad som framgår av enkätresultaten då inte alla svarat, samt att den som svarat inte alltid har fullständig information. Stora arbetsgivare med många verksamheter och chefer som berörs, kan ha svårt att svara för hela kommunen eller regionen. Allt detta gör att det kan vara svårt för kommuner och regioner att renodla bilden om rekryteringsläget för YH-yrken. Enkätresultaten bör därför tolkas med viss försiktighet.

Informationsansvarig

  • Kalle Berg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.