Publicerad 16 augusti 2023

Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Här kan du som arbetar med personal- och arbetsgivarfrågor inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård få råd och stöd för en hållbar kompetensförsörjning.

Allt fler invånare kommer i kontakt med socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården, och behoven kommer att växa de kommande tio åren. Samtidigt går många socialsekreterare, undersköterskor, stödassistenter och sjuksköterskor i pension.

Strategi och mål

I december 2018 fastställdes den strategi som är vägledande för SKR:s stödjande arbete. Strategin har fyra mål, med förslag till åtgärder och aktiviteter. De fyra målen ska sammantaget leda till en stärkt socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård där medarbetare och chefer trivs och känner stolthet över en verksamhet som lever upp till krav och förväntningar.

De fyra målen är:

  • Minska beroendet av kortsiktiga bemanningslösningar
  • Säkra kompetensen utifrån framtida behov
  • Öka attraktiviteten för välfärdsjobben i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
  • Skapa klimat för lärande och innovation.

I strategin kan ni hitta vad SKR ska arbeta med på nationell nivå samt tips på vad den regionala och lokala nivån kan göra.

Strategi för kompetensförsörjning inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård (PDF) Pdf, 248 kB.

För att nå målen krävs ett samordnat arbete på nationell, regional och lokal nivå. Ett rimligt tidsperspektiv för att få igång detta är tre år, där 2019 är startår. Med regional nivå menas det stöd som riktas till kommunerna inom de regionala samverkans- och stödstrukturerna.

Kunskapsstyrning inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Stora kompetensutmaningar

Idag arbetar cirka 1,2 miljoner personer i välfärden. Av dessa finns drygt 275 600 anställda i socialtjänstens olika verksamheter och i den kommunala hälso- och sjukvården. De kommande tio åren ökar både antalet barn och antalet äldre i befolkningen. Antalet personer i arbetsför ålder ökar inte lika mycket, och i vissa delar av landet minskar antalet.

Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor för Sveriges kommuner och regioner. För att klara kompetensförsörjningen behöver kommuner och regioner fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. SKR har tagit fram nio strategier för att möta kompetensutmaningen.

Strategier för att möta kompetensutmaningen

Yrkesresan, en satstning på kompetensutveckling inom socialtjänsten

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och långsiktig kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Under en sjuårsperiod ska fem yrkesresor för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten produceras och lanseras. Yrkesresan är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). Över 90 % av alla kommuner har valt att ansluta sig till Yrkesresan.

Yrkesresan

Arbetstyngdsmätning inom socialtjänsten

Det är inte bara mängden ärenden som påverkar upplevelsen av belastning inom socialtjänsten. Faktorer som typen av ärende, medarbetarens erfarenhet och stödet från den närmsta chefen påverkar också hur arbetssituationen upplevs.

I en webbsändning från november 2018 beskrivs ett antal metoder för att mäta sin egen arbetstyngd.

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

  • Ulrika Lifvakt
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.