Publicerad 31 oktober 2023

Rekrytera bredare

Välfärdens arbetsgivare behöver se och ta tillvara all kompetens. Samtidigt som kompetensbehoven är stora finns många personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Arbetsgivare spelar en viktig roll genom att tidigt knyta kontakt och möjliggöra praktik och anställning. Det gör att personerna kan få nödvändiga erfarenheter för rätt jobb.

Jämställda arbetsplatser är attraktiva arbetsplatser för både kvinnor och män. Idag är fyra av fem anställda i kommuner och regioner kvinnor.

Ta vara på intresset hos unga men även intresset hos de som jobbar i andra branscher. Informera om och låt fler pröva på jobben.

Ta till vara nyanländas kompetens

Välfärden har stora kompetensförsörjningsbehov, samtidigt som det finns många människor med utbildning och erfarenhet som flytt till Sverige.

SKR jobbar för att kommuner och regioner bättre ska kunna ta tillvara på den kompetens som nyanlända har med sig i form av utbildning eller yrkeserfarenhet.

Fler män till välfärden

Intresset för att jobba i välfärden bland unga killar är betydligt större än andelen män som faktiskt arbetar inom välfärden idag. Mer än hälften av alla unga män anser det viktigt att få arbeta med människor. 20 procent av killarna tänka sig jobb inom förskolan eller socialtjänsten.

Det kan jämföras med att det idag endast är cirka 4 procent av förskollärarna som är män och 11 procent av socialsekreterarna. Här finns en outnyttjad potential.

Ta tillvara kompetensen hos personer med funktionsnedsättning

Oavsett funktionssätt ska människor kunna bidra med sin kompetens i välfärdsjobben. Ett hållbart och inkluderande arbetsliv är viktigt för att skapa varaktiga anställningar, inte minst när det gäller personer med funktionsnedsättning.

I ett sådant arbetsliv samspelar kompetensförsörjning och arbetsmarknadsåtgärder, till exempel genom strategisk samverkan mellan arbetsgivare och Arbetsförmedling eller kommunens arbetsmarknadsenhet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Barane
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.