Publicerad 27 mars 2024

Rekrytera och attrahera bredare

Personer som i dag arbetar i andra branscher eller står utanför arbetsmarknaden kan med rätt insatser bli framtida medarbetare. Välfärdens arbetsgivare kan bredda sin rekryteringsbas och bli attraktiva för fler.

Den här strategin innefattar:

  • Rekrytera bredare
  • Attrahera bredare
  • Jobba med arbetsgivarvarumärket

Rekrytera bredare

Välfärdens arbetsgivare behöver se och ta tillvara all kompetens. Informera om och låt fler pröva på jobben. Arbetsgivare spelar en viktig roll genom att tidigt knyta kontakt och möjliggöra praktik och anställning. Det gör att fler kan få nödvändiga erfarenheter för rätt jobb.

Ge fler chansen att jobba i välfärden

Samtidigt som kompetensbehoven är stora finns många personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. För att göra det möjligt för arbetslösa att komma i jobb krävs samarbete mellan Arbetsförmedling, arbetsgivare och HR samt arbetsmarknadsenhet.

Lokala jobbspår är en del av samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen. Lokala jobbspår säkrar att arbetsgivarnas kompetensbehov tillgodoses samtidigt som de innebär en effektiv väg till arbete för personer långt från arbetsmarknaden.

Lokala jobbspår, Arbetsförmedlingen

Östersunds kommun har arbetat för att få människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att bli anställningsbara. En intervju med Robert Brandt, chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Östersund.

Vinn-vinn i Östersunds kommun

Anställ personer med funktionsnedsättning

Oavsett funktionssätt ska människor kunna bidra med sin kompetens i välfärdsjobben. Ett hållbart och inkluderande arbetsliv är viktigt för att skapa varaktiga anställningar, inte minst när det gäller personer med funktionsnedsättning.

I ett sådant arbetsliv samspelar kompetensförsörjning och arbetsmarknadsåtgärder, till exempel genom strategisk samverkan mellan arbetsgivare och Arbetsförmedling eller kommunens arbetsmarknadsenhet.

Anställa personer med funktionsnedsättning

Ta tillvara nyanländas kompetens

Många nyanlända har utbildning och yrkeserfarenhet inom välfärdsområdet. Att tillvara dessa personers kompetens på ett bättre sätt och möjliggöra snabbare tillträde på arbetsmarknaden kan bidra till kompetensförsörjningen.

Det kan vara en tidkrävande process att validera och komplettera utländska utbildningar och det finns även språkliga utmaningar.

SKR stödjer arbetsgivare att arbeta språkutvecklande tillsammans med övriga parter genom föreningen Vård- och omsorgscollege. Språket på jobbet innehåller bland annat chefsutbildningar och stöd för att arbeta språkutvecklande.

Språket på jobbet, Vård-och omsorgscollege

Svensk legitimation och utländsk examen

Socialstyrelsen och Skolverket ansvarar för processen för att få en svensk legitimation om man har en utländsk vård- eller lärarutbildning.

Legitimation, Socialstyrelsen

Lärarlegitimation och förskollärarlegitimation med utländsk examen, Skolverket

Universitets- och högskolerådet (UHR) gör bedömningar av utländska utbildningar till stöd för arbetsgivare som vill anställda någon med utländsk examen.

Bedömning av utländsk utbildning, UHR

Integration och migration

Att se och ta tillvara kompetens hos personer som av olika skäl invandrat till Sverige är en nyckel för välfärdens arbetsgivare att klara kompetensförsörjningen.

Beroende på vilka yrkesgrupper och verksamheter det rör finns olika utmaningar att hantera för att ta tillvara på kompetens hos personer som är nya på den svenska arbetsmarknaden.

När det inte går att rekrytera i Sverige eller i EU kan man även behöva rekrytera kompetens från tredje land.

Integration och migration

Attrahera bredare

Kommuner och regioner erbjuder meningsfulla jobb med bra villkor. Genom att ta tillvara på intresset för välfärdsyrkena hos både unga och personer som funderar på att byta yrke, kan arbetsgivarna locka nya medarbetare.

Ta tillvara på ungas intresse för välfärdsjobben

Allt fler unga söker sig till jobben i kommuner och regioner. Sedan pandemin har intresset bland unga för att arbeta inom vård- och omsorgsyrkena ökat och många vill ha jobb där de får hjälpa andra. Här finns en stor potential för arbetsgivare att ta tillvara på ungas intresse för välfärdsjobben.

Många unga efterfrågar mer information om jobben i kommuner och regioner. Ett sätt för arbetsgivare att visa upp välfärdsyrkena är genom feriejobb och studentmedarbetaravtalet.

Feriejobb – öka intresset för välfärdsjobben

Studentmedarbetare

Fler män till välfärden

Andelen män i välfärdsjobben är låg och det är särskilt tydligt inom omsorg och förskola. Mindre könsstereotypa studie- och yrkesval skulle ge arbetsgivaren tillgång till en bredare rekryteringsbas och ett större utbud av kompetens. Läs om vad arbetsgivare kan göra för att attrahera och rekrytera fler män till välfärden.

Fler män till välfärden

Fakta: Fler unga män jobbar i välfärden

Allt fler unga män söker sig till välfärdsjobben. Antalet unga killar har framför allt ökat i kommunerna, inom yrken som generellt sett är kvinnodominerade.

Bland unga killar är intresset för välfärdsyrkena betydligt större än andelen män som faktiskt arbetar inom välfärden idag. 20 procent av killarna kan tänka sig jobb inom förskolan eller socialtjänsten. Det kan jämföras med att det idag endast är cirka 4 procent av förskollärarna som är män och 11 procent av socialsekreterarna.

Unga och välfärdsjobben

Attrahera från andra branscher

Omställning kan bidra till välfärdens kompetensförsörjning, både genom vidareutbildning av befintliga anställda och genom yrkesväxling från andra branscher och sektorer. Genom bland annat det nya statliga omställningsstudiestödet har det skapats fler möjligheter att yrkesväxla under arbetslivet. För kommuner och regioner innebär det en potential att rekrytera nya medarbetare från andra branscher.

Genom kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR kan kommun- och regionanställda som studerar med omställningsstudiestöd få kompletterande studiestöd. Rapporten ”Mitt i arbetslivet” berättar om hur yrkesverksamma i åldern 36-65 år ser på jobb, studier och omställning.

Fakta: Stort intresse för det nya omställningsstudiestödet

I oktober 2022 infördes ett nytt studiestöd, det så kallade omställningsstudiestödet. Intresset för stödet är stort och välfärdsutbildningar utgör en fjärdedel av alla beviljade ansökningar.

Många personer som befinner sig mitt i arbetslivet funderar på att byta yrke. Samtidigt är det många i åldersgruppen som tycker att det är viktigt att få arbeta med människor och kunna hjälpa andra genom sitt jobb. För kommuner och regioner innebär det en möjlighet att attrahera personer som funderar på att yrkesväxla till välfärdsyrkena.

I rapporten ”Mitt i arbetslivet” kan du läsa mer om hur yrkesverksamma i åldern 36-65 år ser på jobb, studier och omställning

Mitt i arbetslivet

Jobba med arbetsgivarvarumärket

Arbetsgivarvarumärket eller employer branding är olika uttryck för samma sak – arbetsgivarens arbete med att utveckla sitt varumärke. Syftet är att attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare, samt att vårda relationerna med tidigare medarbetare.

Jobba med arbetsgivarvarumärket

Hållbart medarbetarengagemang

SKR och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) erbjuder en modell och en enkät för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och regioner med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME).

Hållbart medarbetarengagemang

Informationsansvarig

  • Kalle Berg
    Utredare
  • Anders Barane
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.