Publicerad 24 november 2023

Utrikes födda anställda i regioner

Sveriges regioner har tillsammans över 300 000 anställda där 18 procent av de månadsavlönade är födda i ett land utanför Sverige. Det går att jämföra med andelen utrikes födda i befolkningen som är 20 procent. Andelen utrikes födda varierar dock mellan olika verksamheter, personalgrupper och anställningsform. Det finns även regionala skillnader.

Antal utrikes och inrikes födda anställda i regioner

Diagrammet visar antal utrikes och inrikes födda som är månadsavlönade och timavlönade i regioner 2022. Totalt antal anställda som är månadsavlönade är 282 500 och totalt antal anställda som är timavlönade är 28 300.

Andel utrikes och inrikes födda anställda i regioner

Diagrammet visar andel utrikes födda bland månadsavlönade och timavlönade i regioner. I regionerna är det 18 procent av de månadsavlönade anställda som är utrikesfödda och 21 procent av de timavlönade.

Åldersfördelning i regioner

Tabellen visar antal inrikes och utrikes födda anställda samt andel utrikes födda anställda fördelade på åldersgrupper och anställningsform i regioner.

Ålder

Totalt antal (månadsavlönade)

Utrikes födda (månadsavlönade)

Andel

Totalt antal (timavlönade)

Utrikes födda (timavlönade)

Andel

<29

33 900

5 600

17%

7 000

1 900

27%

30-39

74 000

14 100

19%

3 000

1 200

39%

40-49

67 500

15 300

23%

2 300

1 000

43%

50-59

69 600

11 600

17%

2 100

600

31%

60-

37 400

5 200

14%

13 900

1 200

9%

Totalt

282 500

52 000

18%

28 300

5 900

21%

Könsfördelning bland utrikes födda anställda i regioner

Tabellen visar antal och andel utrikes födda fördelat på kön och anställningsform.

Kön

Totalt antal (månadsavlönade)

Utrikes födda (månadsavlönade)

Andel

Totalt antal (timavlönade)

Utrikes födda (timavlönade)

Andel

Kvinnor

221 500

37 700

17%

21 600

4 100

19%

Män

61 000

14 200

23%

6 800

1 900

28%

Totalt

282 500

52 000

18%

28 300

6 000

21%

Fördelning av anställda i regionerna 2022

Tabellen visar antal månadsavlönade och andel utrikes födda anställda i regioner.

Region

Totalt antal (månadsavlönade)

Antal utrikes födda (månadsavlönade)

Andel

Stockholm

45 600

13 000

29%

Uppsala

12 700

2 600

20%

Södermanland

8 800

1 600

19%

Östergötland

14 700

2 500

17%

Jönköping

11 300

1 600

15%

Kronoberg

6 400

1 100

18%

Kalmar

7 700

1 000

13%

Gotland

1 600

100

9%

Blekinge

5 100

600

13%

Skåne

37 500

7 800

21%

Halland

8 700

1 100

13%

Västra Götalandsregionen

49 600

9 100

18%

Värmland

8 800

1 100

13%

Örebro län

10 800

1 700

16%

Västmanland

7 500

1 500

20%

Dalarna

9 200

1 000

11%

Gävleborg

8 100

1 200

14%

Västernorrland

6 700

800

12%

Jämtland-Härjedalen

4 200

300

8%

Västerbotten

10 900

1 300

12%

Norrbotten

6 600

800

12%

Totalt

282 500

52 000

18%

Balanstal

Balanstal visar förhållandet mellan utrikes födda anställda och totala andelen utrikes födda i varje kommun och region. 1,0 indikerar att andelen utrikesfödda anställda är lika med andelen utrikes födda i kommunen eller regionen. Ett värde under 1,0 tyder på underrepresentation av utrikes födda anställda, medan ett värde över 1,0 tyder på överrepresentation.

Balanstal i Kolada

I Kolada kan man få balanstal för varje enskild kommun och region och även på verksamhetsnivå. Kolada

Balanstal i regioner

Balanstal för regionerna 2022.

Balanstal

Antal regioner

0,6

2

0,7

10

0,8

8

0,9

1

Personalgrupper i regionerna 2022

Tabellen visar antal månadsavlönade och andel utrikes födda inom olika personalgrupper i regionerna 2022.

Personalgrupp

Totalt antal anställda (månadsavlönade)

Antal utrikes födda (månadsavlönade)

Andel

Ledningsarbete

12 900

1 200

9%

Handläggare

18 300

1 700

9%

Administratörer

9 500

1 100

11%

Administratörer, vård

14 800

1 000

6%

Läkare specialistkompetens

19 900

7 400

37%

Läkare utan specialistkompetens

15 600

4 200

27%

Psykologer

5 100

700

14%

Psykoterapeuter

400

<50

10%

Barnmorskor

5 300

600

12%

Sjuksköterskor

67 000

8 700

13%

Undersköterskor, skötare m.fl.

51 600

13 000

25%

Övriga specialister inom hälso- och sjukvård

3 800

1 000

27%

Biomedicinska analytiker

5 900

1 700

29%

Tandläkare

3 800

1 600

41%

Tandsköterskor

6 600

1 500

22%

Tandhygienister

2 000

600

30%

Övrig tandvård

200

100

40%

Arbetsterapeuter

3 700

300

7%

Fysioterapeuter

5 900

500

8%

Logopeder

1 500

100

9%

Dietister

1 100

100

9%

Övrigt rehabiliteringsarbete

2 100

200

8%

Kurativt och socialt

5 500

500

9%

Skola

2 600

200

8%

Kultur, turism och friluftsliv

700

100

8%

Ingenjörer

3 000

500

16%

Tekniker

4 100

500

11%

Vaktmästeri, trädgård, anläggning m.m.

2 700

500

17%

Köks- och måltidsarbete

2 000

600

29%

Städ, tvätt, renhållningsarbete

4 900

2 200

45%

Totalt

282 500

52 000

18%

Källa: SKR, personalstatistik, november 2022 och SCB.
Population: Månadsavlönade och timavlönade.
Personalstatistik

Informationsansvarig

  • Anders Barane
    Utredare
  • Annica Isacsson
    Statistiker

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.