Publicerad 18 mars 2022

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare

Som en del av överenskommelsen God och nära vård 2022 vill SKR tillsammans med regeringen stimulera till utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare.

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare är ett av fyra övergripande utvecklingsområden inom överenskommelsen God och nära vård 2022. Det omfattar totalt 2 963 miljoner kronor. Av dessa är 1 963 miljoner kronor avsedda som stimulansmedel till regionerna och 150 miljoner kronor till kommunerna.

Därutöver avsätts 400 miljoner kronor till regionerna och 100 miljoner kronor till kommunerna för att stimulera sjuksköterskor att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska. Ytterligare 100 miljoner kronor avsätts till regionerna för att möjliggöra utvecklings- och karriärmöjligheter för specialistsjuksköterskor. Därutöver avsätts 250 miljoner kronor till regioner och kommuner som utökar antalet VFU-veckor för studenter på utbildningen mot sjuksköterskeexamen.

Medlen för utvecklingsområdet får användas för följande områden:

 • En ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning till en nära vård.
 • Utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen.
 • Utbilda vårdens framtida medarbetare.

Medlen får användas till att stärka nya, redan pågående satsningar eller bibehålla effekter av redan gjorda satsningar.

Vidareutbildning för sjuksköterskor

De 400 miljoner kronorna till regionerna och 100 miljoner till kommunerna kan användas till insatser som syftar till att:

 • Stimulera sjuksköterskor till att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska inom områden där de nationella behoven är stora eller inom prioriterade områden utifrån hälso- och sjukvårdens behov och omställning till nära vård.
 • Fler sjuksköterskor att kunna kombinera studier med arbete genom utbildningsanställningar och olika former av utbildningsförmåner.

Utvecklings- och karriärmöjligheter

De 100 miljoner kronorna till regionerna kan användas till insatser som syftar till att:

 • Öka attraktiviteten att bli specialistsjuksköterska.
 • Möjliggöra utvecklings- och karriärmöjligheter för specialistsjuksköterskor med fördjupning inom centrala områden.

Verksamhetsförlagd utbildning

De 250 miljoner kronorna fördelas till de regioner och kommuner som under året utökar antalet VFU-veckor för studenter på utbildningen mot sjuksköterskeexamen.

 • Syftet med den särskilda satsningen är att öka incitamenten för samtliga regioner och kommuner att ta emot fler studenter under utbildning
 • Som ett första steg, stimulera utökningen av varaktiga platser under den 3-åriga grundutbildningens samtliga terminer.

Överenskommelse om en god och nära vård 2022

Informationsansvarig

 • Carin Renger
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR