Publicerad 7 mars 2023

Bemanningstrend inhyrd personal

Bemanningstrenden är en sammanställning över kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården som publiceras halvårsvis. Kostnadsredovisningen för helåret 2022 visar en fortsatt ökning av kostnader för inhyrd personal i relation till de totala personalkostnaderna.

Kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården helår 2022 (PDF) Pdf, 2 MB.

Bemanningstrenden för helåret 2022 visar att kostnaderna för inhyrd personal i relation till de totala personalkostnaderna har ökat med 0,8 procentenheter jämfört med föregående år.

Totalt ökade kostnaderna för inhyrd personal med 25 procent, eller 1,5 miljarder kronor. Kostnaderna för egenanställd personal ökade med 2,5 procent eller 4 miljarder kronor.

Kostnadsökningen hänger till stor del ihop med pandemin som inneburit både höga sjukskrivningstal och behov av återhämtning hos de anställda medarbetarna. Flera regioner har också behövt hantera uppskjuten vård genom att hyra in personal. Samtidigt råder brist på personal med rätt kompetens i stora delar av landet, vilket försvårar rekryteringar. Den ökade konkurrensen om personal har också inneburit att priset ökat under åren.

Varaktig bemanning skapar säker vård

Med egna medarbetare skapas kontinuitet vilket är en förutsättning för säker vård för patienterna. För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, innebär det en trygghet att möta samma vårdpersonal, personal som har god kunskap om patienterna och deras behov.

En stabil och varaktig bemanning skapar också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt vårdutvecklingsarbete där alla kan vara med och bidra till ökad kvalitet. Ett annat viktigt syfte med oberoende av hyrpersonal är att ha kapacitet att utbilda och handleda framtidens kollegor.

Ökat vårdbehov, rörlighet inom yrkesgruppen, arbetstider/schemaläggning, svårrekryterade bristyrkeskompetenser, samt att det inom bemanningsföretag lovas högre löner, tros vara några orsaker som ligger bakom regionernas beroende av hyrpersonal.

Fortsatt arbete för att minska beroendet av inhyrd personal

Regionerna har under flera år arbetat tillsammans för att uppnå ett oberoende av inhyrd personal. Satsningen är ett initiativ från samtliga regioner med regiondirektörerna som processägare.

Ett tidigare projekt i regionerna har utrett, analyserat och föreslagit åtgärder som behöver vidtas inom flera områden, såsom kompetensförsörjning, utbildning, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Projektet har nu övergått i ett fortsatt långsiktigt utvecklingsarbete. Regionerna har kommit överens om ett antal gemensamma fokusområden, dels inom ramen för arbetet med attraktiva arbetsgivare, dels med en regiongemensam upphandling av inhyrd personal.

Bli en attraktiv arbetsgivare

Arbetet med den gemensamma upphandlingen pågår och syftar till att regionerna ska få bättre kontroll över inköpen och säkerställa kompetensnivå, kostnader och hur hyrpersonal fördelas över landet. Ett visst behov av hyrpersonal i vården kommer alltid att finnas för att täcka arbetstoppar och särskilda behov.

Arbetsgrupper i regionerna

Inom respektive region finns en processledare som samordnar och ger stöd till det arbete som sker lokalt inom specifika utvecklingsområden. Varje region bestämmer utifrån sina förutsättningar vilka åtgärder som är viktigast för att minska beroendet av hyrpersonal.

Bemanningstrend inhyrd personal, tidigare resultat

2022

Kostnader för inhyrd personal i hälso-och sjukvården första halvåret 2022 (PDF) Pdf, 913 kB.

2021

Kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården helåret 2021 (PDF) Pdf, 2 MB.

Kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården första halvåret 2021 (PDF) Pdf, 551 kB.

2020

Kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården helåret 2020, jämförelser med helår/2019 samt halvår 2/2019 (PDF) Pdf, 1 MB.

Informationsansvarig

  • Christian Törnqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.