Publicerad 15 februari 2024

Kompetenslyft, äldreomsorgen

Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning vars syfte är att höja kompetensen i äldreomsorgen. Satsningen omfattar utbildning till undersköterska respektive vårdbiträde och övrig kompetensutveckling samt utbildning av första linjens chefer.

Enligt budgetpropositionen för 2024 kommer kommunerna få 1,7 miljarder kronor per år 2024-2026. Socialstyrelsen har publicerat utlysningen för 2024. Medlen går att söka till och med 31 maj.

Statsbidrag Äldreomsorgslyftet, Socialstyrelsen

Uppdrag att betala ut medel för ett utvecklat Äldreomsorgslyft, Regeringen

Överenskommelse mellan SKR och Kommunal

SKR och Kommunal har en överenskommelse om äldreomsorgslyftet kopplat till den del av satsningen som rör utbildning till undersköterska och vårdbiträde.

SKR:s och Kommunals intentioner med överenskommelsen

 • Kommunal och SKR:s överenskommelse ska tillsammans med regeringens satsning både underlätta den akuta bemanningssituationen och den långsiktiga kompetensförsörjningen.
 • Satsningen ska öka andelen heltids- och tillsvidareanställningar.
 • Satsningen ska bidra till en större trygghet och bättre villkor för medarbetarna samt förbättra arbetsmiljön för befintlig personal genom en tryggare bemanning.
 • Se kompetenslyftet som en del i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning. Ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning bidrar till verksamhetens utveckling, medarbetarnas yrkesutveckling och gör jobben mer attraktiva.
 • Samverka/ha dialog mellan berörda förvaltningar (verksamhet/socialförvaltning, utbildningsförvaltning/AME och HR) för att identifiera vilka som ska gå utbildningen och hitta snabba och flexibla vägar till att anställa och matcha med utbildningsplatser.
 • Utbildningen ska ske i enlighet med de nationella yrkespaketen till vårdbiträde respektive undersköterska oavsett om utbildningen sker via komvux eller folkhögskolan.
 • Använd/ta stöd av Vård- och omsorgscolleges regionala och lokala struktur i dialogen. Använd VO-colleges valideringsmodell vid validering.
 • Satsningen ska bidra till en stärkt kvalitet i verksamheten.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Katarina Storm Åsell
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.