Publicerad 30 november 2021

Äldreomsorg

Sveriges befolkning lever allt länge. De närmaste tio åren kommer antalet personer som är 80 år eller äldre att öka med knappt 50 procent till drygt 750 000 personer.

Även om äldres hälsa har förbättrats kommer därför äldre personers behov av vård och omsorg öka kraftigt de kommande åren. Samtidigt väntas konkurrensen om arbetskraften bli ännu tuffare. Det gör att vården- och omsorgen av äldre står inför stora rekryteringsutmaningar.

SKR stöttar kommunernas arbete

Kommuner arbetar med en rad insatser för att möta behoven. SKR arbetar med att beskriva kompetensbehoven genom att ta fram statistik, prognoser och med att sprida lärande exempel på hur man kan arbeta lokalt. SKR ger även stöd till kommuner i arbetet med att attrahera, behålla och utveckla både nya och befintliga medarbetare.

Personalgrupper

De tre största personalgrupperna inom äldreomsorgen i kommunerna är undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor. Undersköterskor är den överlägset största gruppen. 2019 fanns det drygt 105 000 undersköterskor i kommunerna, drygt 30 000 vårdbiträden och cirka 16 000 sjuksköterskor.

Det största inflödet till arbete i vård och omsorg som undersköterska eller vårdbiträde sker via den kommunala vuxenutbildningen, uppskattningsvis cirka 10 000 personer årligen. Med en utbildningsvolym på dagens nivå blir tillskottet från gymnasiet därutöver cirka 3 000 personer per år. Visst inflöde sker också via arbetsmarknadspolitiken då personer som står lite längre från arbetsmarknaden är en viktig rekryteringspotential till arbete i äldreomsorgen.

Statistik om förskola, skola och vuxenutbildning, Skolverket

Höja kompetensen i äldreomsorgen

För att klara rekryteringsutmaningen måste möjligheterna till utbildning och vidareutbildning till främst undersköterska och vårdbiträde vara goda. SKR arbetar på olika sätt för att säkra och höja kompetensen, till exempel genom att:

 • bidra till utbildningens kvalitet på lokal, regional och nationell nivå genom föreningen Vård- och omsorgscollege, i samarbete med Kommunal och övriga arbetsgivarparter.
 • höja språkkompetensen genom att sprida konceptet språkombud.
 • satsa på ”Äldreomsorgslyftet” i samarbete med regeringen och Kommunal.
 • verka för nationellt enhetlig utbildning och tydliga utvecklingsmöjligheter i yrkena, med hjälp av en särskild avsiktsförklaring med Kommunal.

Satsningen Äldreomsorgslyftet

Utveckla organisation och arbetssätt i äldreomsorgen

För att klara rekryteringsutmaningen behöver också organisation och arbetssätt utvecklas. Det handlar bland annat om att ställa om organisationen i takt med de förändringar som sker av vården och omsorgen om äldre, till exempel:

 • I samband med införande av Nära vård.
 • Att fler arbetar heltid.
 • Använda det stöd som ny teknik kan bidra med.
 • Se över och använda kompetensen rätt samt identifiera nya yrkesroller.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Katarina Storm Åsell
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR