Publicerad 31 maj 2024

Frågor och svar om arbetsidentifikation

Här finns samlade råd och tips inom arbetsidentifikation.

 • Vad är skillnaden mellan handläggar- och administratörsarbete?

  Val av etikett inom huvudområdet handläggar- och administratörsarbete kan vara svårt eftersom arbetsuppgifterna delvis kan vara överlappande. Här är det särskilt viktigt att tänka på att befattning eller titel inte är grund för vilken etikett som ska väljas.

  Administratörer

  Administratörer (152010-152090) ger administrativt stöd och service. De har ett flertal uppgifter av olikartad karaktär exempelvis att registrera handlingar, diarieföra, förbereda ärenden, olika typer av bokningar, ta fram information ur databaser och sammanställa material. Arbetsuppgifterna kan även innefatta att utveckla och förbättra administrativa arbetsmetoder och rutiner. Arbetet utförs vanligen utifrån flera kända handlingsalternativ. Administratörer utför arbetet i stor utsträckning självständigt till exempel utifrån tillämpade riktlinjer, praxis, allmänna anvisningar, blanketter, föreskrifter eller motsvarande.

  Handläggare

  Handläggare (151010-151090) utför ett flertal olikartade uppgifter som ofta är av analyserande och utredande karaktär. Arbetet har oftast inslag av planering och utvärdering. Beslutsprocesserna är vanligen omfattande och komplexa. Handläggare utför arbetet självständigt utifrån ett eller flera verksamhetsmål och har ett stort handlingsutrymme i hur målet uppnås.

 • Hur klassificeras socialpedagoger som arbetar i skolan?

  Socialpedagoger som arbetar i skolverksamhet ska klassificeras med etikett 351015 Behandlingsassistent/Socialpedagog.

 • Hur ska vi tänka gällande ”övergripande verksamhet” för handläggare och administratör (etikett 151010 respektive 152010)?

  Övergripande verksamhet syftar på de inom organisationen som arbetar övergripande, inte enbart inom sitt eget område eller sin egen förvaltning. Se etikettlistan för exempel på förekommande titlar.

  Handläggare respektive administratörer som arbetar övergripande inom sitt område (exempelvis HR, trafik/kollektivtrafik) bör klassificeras under respektive område (exempelvis 151012 Handläggare, personal/HR respektive 152012 Administratör, personal/HR/löner, 151025 Handläggare, infrastruktur, trafik och kollektivtrafikfrågor respektive 151021 Administratör, trafik- och kollektivtrafikfrågor).

 • Är det meningen att en stödpedagog (351030) kan arbeta både med socialpsykiatri, daglig verksamhet och särskilda boenden? Alltså i olika verksamheter, diagnoser och insatser. Gäller samma kodning för alla?

  Om arbetsuppgifterna för stödpedagoger inom andra områden än funktionsnedsättningsområden stämmer in med beskrivningen för etikett 351030 Stödpedagog, funktionsnedsättning så kan denna etikett användas.

 • Regeringen har beslutat att från och med 1 juli 2019 ska förskolechefer benämnas rektorer istället. Påverkar det klassificeringen enligt AID?

  Förskolechefer och rektorer ska fortsatt kodas med etikett 104012 Ledning, förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet.

 • Rektor folkhögskola regleras inte av skollagen. Hur ska de klassificeras?

  De bör kodas med etikett 104011 Rektor.

 • Hur klassificeras projektledare?

  Det finns ingen speciell etikett för projektledare. Använd den etikett som bäst beskriver arbetsuppgifterna.

  Om en ansvarskod är aktuell, avgörs av det ansvar eller arbetsuppgifterna som projektledare omfattar.

 • Vilken etikett gäller för distriktssköterskebarnmorska?

  Distriktssköterskebarnmorska kodas efter mest-kriteriet, det vill säga kodas antingen med etikett 205011 Barnmorska, mottagning/rådgivning eller etikett 206011 Distriktssköterska.

 • Hur klassificeras obehöriga lärare?

  AID skiljer inte på behörig eller obehörig lärare. Lärare kodas med lämplig etikett efter arbetsuppgift och oberoende av behörighet.

  Finns det behov lokalt av att särskilja ytterligare inom lärargrupperna, kan det göras med lokal befattningskod.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.