Publicerad 11 mars 2021

Samverkansgrupp

För en väl fungerande samverkan behövs vissa strukturer och viss formalia. Dessa delar ser olika ut för APT respektive samverkansgrupp.

I samverkansgrupp bereder parterna gemensamt ärenden som rör verksamheten, dess utveckling och arbetsmiljön inför beslut respektive vid uppföljning av verksamheten.

I samverkansgruppen fullgör arbetsgivaren sin skyldighet enligt MBL samt AML. Ambitionen är att det ska finnas en gemensam vilja att vara eniga innan chefen fattar beslut.

Samordna verksamhets- och arbetsmiljöfrågor

Bygg in en rutin som innebär att verksamhetsfrågor och arbetsmiljö hanteras samtidigt – det underlättar för både chef, fackliga företrädare, skyddsombud och medarbetare. Då kan kompetensen användas direkt och kopplingen mellan verksamhet och arbetsmiljö blir starkare.

Innan mötet

Innan möte med samverkansgrupp, kan det vara bra att tänka igenom två frågor.

  • Vad vill jag som chef få ut av mötet?
  • Vad vill fackliga företrädare och skyddsombud få ut av mötet?

Era rutiner ska bygga på det som överenskommits i lokalt samverkansavtal.

Inbjudan

Skicka ut inbjudan förslagsvis minst två veckor innan mötet. Ange när representanter senast behöver komma in med punkter till dagordningen.

Dagordning

Skicka ut dagordningen i förväg, förslagsvis en vecka innan mötet. Bifoga det underlag som behövs för en god dialog.

Under mötet

Protokoll

Som chef är du ansvarig för att det skrivs protokoll. Minst en facklig företrädare behöver justera protokollet.

Tydlighet om samverkade frågor och beslut

Skriv tydligt när samverkan i ett ärende är avslutad. Är det i samband med mötets slut eller vid justering av protokollet?

Efter mötet

Återkoppling

Hur återkopplas det som tagits upp till medarbetare och andra samverkansnivåer? Gör gärna en nyhet av det som avhandlats i samverkan beslut så att alla berörda nås av informationen.

Utvärdering samverkansavtal

Parterna har tagit fram vägledningar för att i central samverkansgrupp utvärdera ett befintligt samverkansavtal eller som stöd vid är tecknande av nytt samverkansavtal.

Stödmaterial för lokal samverkan

Uppföljning systematisk arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan och ska enligt lag årligen följas upp för att se vad som fungerat bra och på vilket sätt det behöver förbättras.

Hässleholm har tagit fram en checklista för hur arbetsmiljöfrågorna har hanterats från APT till samverkansgrupp/tillika skyddskommitté. Syftet är att ledningen ska få en objektiv bild av hur arbetsmiljöarbetet fungerar och att en handlingsplan tas fram för att åtgärda brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Varje chef ansvarar för att frågorna i checklista, arbetsplatsnivå besvaras i samverkan med skyddsombud på arbetsplatsen. Den som är ordförande i en samverkansgrupp, ansvar för att frågorna i checklista, samverkansgrupp gemensamt besvaras i samverkansgruppen.

En sammanställning för hela förvaltningen redovisas till förvaltningens nämnd och till kommunledningsförvaltningen, som ansvarar för en kommunövergripande redovisning till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, Hässleholms kommun (PDF) Pdf, 132 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christin Granberg
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef