Publicerad 31 mars 2023

Samverkansgrupp, dialogforum för chef och fackliga företrädare

Samverkansgrupp är ett dialogforum där chef och fackliga företrädare gemensamt bereder ärenden som rör verksamhet och arbetsmiljö inför beslut och uppföljning. Det innebär att tidigt i processen bistå i en strategisk analys av verksamhet och arbetsmiljörisker. Samverkansstrukturen ska motsvara organisationens beslutsordning.

Parterna omhändertar i samverkan medarbetarnas inflytande enligt medbestämmandelagen, MBL, och samverkan enligt arbetsmiljölagen, AML.

Ärenden som därför behöver hanteras är sådana där medarbetarna genom sina fackliga företrädare har rätt till medinflytande enligt medbestämmandelagen, MBL, 11 §, 19 § och 38 §. Detta såtillvida inte annat har överenskommits i det lokala samverkansavtalet.

Ärenden som berör enskild individ ska inte hanteras i samverkan utan förhandlas enligt MBL. Detsamma gäller tvisteförhandlingar samt kollektivavtalsförhandlingar.

Tillika skyddskommitté

En samverkansgrupp är tillika skyddskommitté och utöver chefen ska minst ett skyddsombud vara representerat samt vid behov kan en företrädare från företagshälsovården närvara. De arbetsmiljöfrågor som regleras i 6 kap. 9 § arbetsmiljölagen, AML, ska finnas på dagordningen och de ska också framgå att de har hanterats i protokollet. Kommittén ska verka för att riskbedömningar äger rum efter fattade beslut och att dessa följs upp, handlingsplaner enligt 3 kap. 2 a § arbetsmiljölagen, upphandling och samarbete med företagshälsovård. Andra uppgifter är planering av nya och ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljöutbildning, arbetsanpassning och rehabilitering ska hanteras utifrån organisationsperspektiv.

Skyddskommittén ska sammanträda minst en gång var tredje månad.

Inför mötet

Mötet ska planeras utifrån de rutiner som överenskommits i lokalt samverkansavtal. Frågor att beakta innan mötet:

  • Vad behöver en chef få ut av mötet?
  • Vad vill fackliga företrädare och skyddsombud få ut av mötet?

Inbjudan

Inbjudan med förslag på dagordning ska skickas minst två veckor innan mötet. Parterna har ett gemensamt ansvar att komma in med ärenden till dagordningen. I inbjudan ska anges när ärenden senast behöver komma in. Det är allas ansvar att komma pålästa och förberedda till samverkansmötena för att det ska bli meningsfullt.

Dagordning

Dagordningen ska skickas ut i förväg, förslagsvis en vecka innan mötet. På dagordningen ska det tydligt framgå vilka frågor som rör MBL och skyddskommitté, är för information, beslut eller som ska beredas. Underlag som behövs för en god dialog ska bifogas.

På mötet fastställer parterna gemensamt dagordningen.

Protokoll

Chef är ansvarig för att ett protokoll som speglar samverkansmötet skrivs. Det är viktigt att det framgår om medbestämmande enligt MBL samt samverkan enligt AML i aktuella ärenden är avslutade vid mötets slut eller justering av protokoll. Protokollet ska färdigställas i nära anslutning till mötet och justeras.

Återkoppling

Det är viktigt att återkoppla det som tagits upp i en samverkansgrupp till medarbetare på arbetsplatsträffar, APT, och andra samverkansnivåer. För att alla berörda ska nås av informationen kan det t ex göras i form av en nyhet på intranätet.

Verktyg och stöd

Samverkstan är ett verktyg för chefer och skyddsombud att tillsammans i vardagen få i gång det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Samverkstan, Suntarbetsliv

Suntarbetsliv erbjuder även en grundutbildning i systematisk arbetsmiljöarbete till chefer och skyddsombud.

Arbetsmiljöutbildning, Suntarbetsliv

Lärande exempel

Hässleholms kommun har tagit fram en checklista som du kan inspireras av och använda.

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, Hässleholms kommun (PDF) Pdf, 132 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christin Granberg
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.