Publicerad 25 augusti 2022

Ansvar att förverkliga samverkan

Om ett samverkansavtal finns är det organisationens chefer som bär ansvaret att genomföra samverkan vid arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper före beslut.

Som chef ska du vara en förebild och hålla dialogen levande på arbetsplatsen. Det är ditt ansvar att skapa förutsättningarna och tid till förberedelser och samtal inför förändringar och utvecklingsarbete.

Det är viktigt att alla kan vara med på arbetsplatsträffar och att alla får förutsättningar att kunna vara delaktiga. Skapa gärna förutsättningar för att ibland arbeta enskilt eller samtala i mindre grupper. Försök att hålla en öppen dialog där ni pratar om verksamheten som helhet. Då får ni en gemensam helhetsbild som underlättar vardagsarbetet. Var också tydlig med om frågorna rör information, dialog eller inför beslut.

Som chef kan du fatta beslut i en fråga inom ramen för delegation och mandat efter behandling i samverkan. För beslut om viktigare förändring (motsvarande MBL § 11), krävs i regel partssamverkan i samverkansgrupp.

Förutsättningar

Chefens förutsättningar att styra och leda påverkar verksamhetens resultat. För chefen handlar det om vilka mandat och befogenheter som är kopplat till uppdraget eller befattningen. Det innefattar också de arbetsmiljöuppgifter som följer av arbetsmiljölagstiftningen och arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Det måste finnas en samstämmighet mellan delegationsordning, fördelning av arbetsuppgifter och den samverkansnivå man befinner sig på i organisationen och att detta är tydligt kommunicerat med medarbetarna. Att chefens roll är tydlig är en förutsättning för att medarbetarens roll ska vara tydlig. Det är också en fråga om arbetsmiljön för respektive chef.

Medarbetarens ansvar

Medarbetare kan genom aktiv medverkan på samverkansmöten göra sin röst hörd och bidra till förändring på arbetsplatsen. Det är viktigt att alla, medarbetare och ledare i samspel, tar ansvar för verksamhetens utveckling och framgång.

Genom att delta på mötena, blir medarbetare delaktig i beslut och håller sig uppdaterad kring aktuella händelser. Det är därför inte frivilligt att delta på arbetsplatsträffar. Samverkan är en viktig del för er verksamhetsutveckling på arbetsplatsen.

Arbetsmiljö

Ett bra arbetsmiljöarbete förutsätter att chefer i verksamheten har rätt förutsättningar att ta sitt arbetsmiljöansvar fullt ut. Det kan handla om att ha ett tydligt uppdrag som följs upp regelbundet, rimligt antal medarbetare och stödfunktioner i organisationen.

Det är viktigt att chefer har den kompetens som krävs inom arbetsmiljöområdet samt om hur ett bra samverkansarbete utövas. Utbildning för chefer, fackliga företrädare och skyddsombud tillhandahålls med fördel genom Suntarbetslivs partsgemensamma utbildningar. Förutom grundutbildning krävs också kontinuerlig kompetensutveckling.

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ann-Sophie Nykrans Svedhem
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.