Publicerad 17 januari 2024

Frågor och svar om tjänstepensionsavtalet AKAP-KR

Ta del av de vanligaste frågorna om tjänstepensionsavtalet AKAP-KR.

Bakgrund

 • Varför har vi överenskommit om AKAP-KR?

  Ett avgiftsbestämt pensionsavtal som utgår från arbetstagarens livsinkomst är modernt och långsiktigt hållbart för alla parter. 1,2 miljoner arbetstagare i välfärden kommer att få högre och tryggare pensioner, samtidigt som kommuners och regioners pensionsskuld minskar över tid och ger mer förutsägbara kostnader för arbetsgivarna. Rörligheten både inom och mellan arbetsmarknadssektorerna samt arbetsgivarnas möjligheter till kompetensförsörjning förbättras, samtidigt som systemet blir enklare att förstå.

 • Är AKAP-KR ett nytt avtal?

  Nej, AKAP-KL byter namn till AKAP-KR från och med ikraftträdandet den 1 januari 2023.

 • För vem gäller AKAP-KR?

  AKAP-KR gäller från år 2023 för alla arbetstagare inom kommunal sektor, inklusive arbetstagare som tidigare omfattats av pensionsavtalet PA-KFS 09. Majoriteten av de arbetstagare som tidigare omfattades av KAP-KL omfattas från 2023 av AKAP-KR.

 • Vilka är de viktigaste förändringarna i AKAP-KR?

  • Pensionsavgiften i AKAP-KR höjs till 6 procent på den pensionsgrundande lönen upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp (3,75 inkomstbasbelopp per halvår), och 31,5 procent på de delar av den pensionsgrundande lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp (3,75 inkomstbasbelopp per halvår), upp till 30 inkomstbasbelopp (15 inkomstbasbelopp per halvt år).
  • Arbetstagare som före 2023 omfattats av KAP-KL och före den 31 maj 2023 gör valet att istället omfattas av AKAP-KR får också tilläggsavgifter (extra pensionsavsättningar) på tjänstepensionsgrundande lönen över 7,5 inkomstbasbelopp
  • Inträde till KAP-KL med delvis förmånsbestämda pensioner stängs.
  • Tidigaste utbetalningsålder för avgiftsbestämd ålderspension höjs från 55 år till 60 år.
  • Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ska ske livsvarigt men kan efter särskild överenskommelse betalas ut temporärt i som kortast utbetalningstid 10 år.

Vad behöver arbetsgivaren göra?

 • Behöver AKAP-KR antas lokalt?

  Om AKAP-KL tidigare antagits så gäller detta fortsatt. AKAP-KL byter endast namn till AKAP-KR.

 • När ska pensionsavgift betalas?

  Pensionsavgiften beräknas fortsatt vid två tillfällen per kalenderår; den 30 juni och den 31 december. Avgiften betalas av arbetsgivaren fyra gånger per kalenderår, 3 respektive 6 månader efter beräkningstidpunkten.

 • Om en arbetstagare byter befattning hos arbetsgivaren, ska då arbetstagaren byta pensionsavtal?

  Om en arbetstagare byter tjänst hos samma arbetsgivare så kvarstår hen i tidigare val av pensionsavtal om inte annat överenskoms mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

 • Vad händer om arbetstagaren byter arbetsgivare i framtiden?

  Om arbetstagaren byter arbetsgivare inom kommun- och regionsektorn och inte har ett större glapp än 90 kalenderdagar mellan anställningarna så får denne fortsatt tilläggsavgifterna till sin tjänstepension i AKAP-KR hos den nya arbetsgivaren. På samma sätt fortsätter KAP-KL att gälla hos den nya arbetsgivaren om arbetstagaren valt att kvarstå i KAP-KL och byter arbetsgivare inom kommun- och regionsektorn. Arbetsgivare och arbetstagare kan dock komma överens om att AKAP-KR ändå ska gälla.

  Arbetstagare som anställs efter 67 års ålder omfattas dock alltid av AKAP-KR vid nyanställning oavsett om denna sker inom 90 dagar från tidigare anställning hos samma eller annan arbetsgivare. Detta gäller även för arbetstagare som har en sedan tidigare intjänad förmånsbestämd ålderspension.

 • Vad händer om en arbetstagare återkommer i anställning efter en tid i annan sektor?

  Om arbetstagaren har varit anställd utanför sektorn i mer än 90 dagar från tidigare anställning inom sektorn, omfattas arbetstagaren av AKAP-KR (utan tilläggsavgifter) i sin nya anställning.

  Även ny- eller återanställda arbetstagare som anställs efter 67 års ålder och som anställs inom 90 dagar från tidigare anställning inom sektorn ska omfattas av AKAP-KR.

  Detta gäller även för arbetstagare som har en sedan tidigare intjänad förmånsbestämd ålderspension.

Avtalstillhörighet

I dokumentet framgår avtalstillhörighet vid övergången 2022-12-31 samt 2023-01-01 och vad som gäller vid en ny anställning.

Avtalstillhörighet kommunal tjänstepensionsavtal från och med 2023-01-01 (PDF) Pdf, 205 kB.

 • Vad gäller vid samtidiga (parallella) anställningar?

  Finns det flera samtidiga anställningar i kommun- och regionsektorn så är huvudregeln att arbetstagarens val av AKAP-KR gäller för alla samtidiga anställningar.

  En arbetstagare som har en anställning som har omfattats av AKAP-KL, och som samtidigt har haft en anställning som omfattats av KAP-KL, kommer dock fortsättningsvis omfattas av AKAP-KR i den förra anställningen även om denne kvarstår i KAP-KL i den senare.

 • Vad gäller för arbetstagare som tidigare omfattas av AKAP-KL?

  AKAP-KL byter endast namn till AKAP-KR och arbetstagare i AKAP-KL omfattas med automatik av villkoren i AKAP-KR. Eventuella enskilda överenskommelser om AKAP-KL kan behöva ses över.

 • Vad gäller för arbetstagare födda 1957 och tidigare?

  Arbetstagare födda 1957 eller tidigare som i pågående anställning omfattas av KAP-KL kvarstår i KAP-KL. Arbetstagare som anställs efter 67 års ålder ska omfattas av AKAP-KR, även om anställningen sker inom 90 dagar från en tidigare anställning i sektorn.

 • Vad gäller för arbetstagare med beviljad särskild avtalspension för räddningstjänstpersonal?

  Dessa kvarstår i tidigare gällande pensionsavtal.

 • Vad gäller för arbetstagare med överenskommen särskild avtalspension?

  Dessa kvarstår i tidigare gällande pensionsavtal.

 • Vad gäller för arbetstagare med hel- eller partiell sjukersättning eller arbetsskadelivränta i PFA och KAP-KL?

  Dessa arbetstagare stannar kvar i respektive avtal fram till ålderspension eller till tidigare frisktidpunkt. När dessa arbetstagare blir helt arbetsföra ska de överföras till AKAP-KR, se cirkulär 23:52.

  Cirkulär 23:52

Individuella överenskommelser

 • Kan man fortsatt träffa individuella överenskommelser om andra pensionslösningar?

  Nej, från den 1 januari 2023 finns inte längre möjlighet att teckna alternativa pensionslösningar i AKAP-KR eller KAP-KL. Arbetsgivaren kan dock i AKAP-KR ge nyanställda arbetstagare med en lön över 83,5 % av inkomstbasbeloppet möjlighet att kvarstå i en tidigare överenskommen pensionslösning, se § 11 AKAP-KR.

  Cirkulär 23:14 om alternativa pensionslösningar

 • Vad gäller för en arbetstagare som är född 1985 och tidigare och som har en individuellt överenskommen pensionslösning?

  Arbetstagare födda 1985 och tidigare som innan 1 januari 2023 överenskommit med arbetsgivaren om en alternativ pensionslösning, kvarstår i denna lösning tills annat överenskoms. Vid byte av arbetsgivare finns inte möjlighet för arbetstagaren att återkomma till KAP-KL eller att med automatik få behålla sin alternativa pensionslösning i ny anställning. Det finns inte heller någon rätt till tilläggsavgifter vid eventuellt inträde i AKAP-KR.

  Cirkulär 23:14 om alternativa pensionslösningar

Ändrade uttagsregler

 • Vad är den lägsta åldern för uttag av avgiftsbestämd ålderspension?

  Parterna har överenskommit om att införa en lägsta ålder om 60 år från år 2023.

 • Under hur kort tid får den avgiftsbestämda ålderspensionen tas ut?

  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ska ske månadsvis och livsvarigt, till och med den månad arbetstagaren avlider. Efter särskild överenskommelse mellan arbetstagaren och försäkringsgivaren i samband med ansökan om utbetalning av ålderspension, kan arbetstagaren välja utbetalning under kortare tid, dock som kortast utbetalningstid på 10 år.

 • Kommer de tillförda uttagsreglerna för den avgiftsbestämda ålderspensionen även gälla tidigare inbetald pension?

  Ja. Uttagsregler i Bilaga 1, AKAP-KR § 7 samt följdändringar i KAP-KL bilaga 1, § 15 samt för PFA gäller även för tidigare inbetalt kapital härrörande från kommunala avgiftsbestämda tjänstepensionsavtal.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Niclas Lindahl
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.