Publicerad 29 augusti 2023

Frågor och svar om valet av pensions­avtal 2023

Under våren 2023 fick 140 000 anställda inom kommuner och regioner möjlighet att välja pensionsavtal. Valet stod mellan pensionsavtalen AKAP-KR och det numera stängda avtalet KAP-KL. Här har vi samlat svar på frågor kring valet.

Vad behöver arbetsgivaren göra?

 • Behöver arbetsgivaren göra något när avtalet träder ikraft?

  • Inför avtalsförändringarna som träder ikraft 2023 så måste alla felaktigt öppna anställningar avslutas, avslutsdatum måste vara den sista dagen då arbetstagaren arbetade.
  • Omreglera anställningar med sjukersättning etc.
  • Rapportera nya anställda inklusive överenskommen lön till administratörerna så fort som möjligt.
  • Administratörerna kommer att hantera val av pensionsavtal för de arbetstagare som har ett pensionsunderlag överstigande 7.5 inkomstbasbelopp.
  • Rapportera in eller uppdatera till rätt överenskommen lön på befintliga arbetstagare.
 • Behöver arbetsgivaren bistå med rådgivning inför valet av pensionsavtal?

  SKR har tillsammans med facken tagit fram ett valmaterial som stöd inför val av pensionsavtal. Detta valmaterial bifogas valet och finns att ladda ner.

  Partsgemensamt informationsmaterial till medarbetare

  Arbetsgivaren har informationsansvar gentemot medarbetare som ska göra ett val av tjänstepensionsavtal men individuell rådgivning krävs inte av arbetsgivaren.

  Arbetsgivaren bör peka på vikten av att alla arbetstagare som omfattas av valmöjligheten gör ett aktivt val av pensionsavtal, till exempel på intranätet.

  Det kan vara bra med en påminnelse om valet i slutet av valperioden, till exempel på intranätet.

 • Vi ska upphandla administratör under 2023. Vad gäller för oss?

  Det är olämpligt med importer och exporter av register under valperioden. Administratörer och SKR har därför överenskommit om att undvika exporter och importer under april månad 2023. Eventuellt byte av administratör kan därför tidigast göras i oktober 2023.

Val av AKAP-KR

 • Vilka omfattas av valet av pensionsavtal?

  Arbetstagare som är född mellan 1958 och 1985 och som 2022-12-31 har ett påbörjat intjänande av förmånsbestämd ålderspension, det vill säga har ett pensionsunderlag överstigande 7,5 inkomstbasbelopp i KAP-KL, omfattas av möjligheten att göra ett val av pensionsavtal.

  Detsamma gäller arbetstagare som uppfyller villkoren men som var tjänstledig, helt eller delvis vid årsskiftet 2022/2023.

  Detsamma gäller arbetstagare som uppfyller villkoren och som var anställd under sista kvartalet 2022 och under första kvartalet 2023.

 • Vad gäller för deltidsanställda och intermittent anställda?

  För arbetstagare som har en anställning på deltid (inte tjänstledig) räknas inte lönen om till motsvarande heltid för avgörande av eventuell rätt till val och eventuella tilläggsavgifter.

  Timavlönad arbetstagare/intermittent anställd omfattas av övergångsbestämmelser om denne var anställd 20221231/20230101 samt uppfyller övriga villkor. För att avgöra om lönevillkoret är uppfyllt ska lönen räknas upp till motsvarande heltid enligt regler i allmänna bestämmelser, AB.

 • Vilket avtal ska arbetstagaren välja?

  I vissa fall passar det att kvarstå i det förmånsbestämda avtalet KAP-KL och i andra fall passar det bättre att gå över till det avgiftsbestämda avtalet AKAP-KR. Det är två bra avtal att välja mellan, men som utfaller olika beroende på arbetstagarens anställningshistorik och hur denne tänker arbeta fram till pension.

  Partsgemensam valinformation till medarbetare om AKAK-KR (PDF) Pdf, 350 kB.

 • Vad blir avsättningen till pension om arbetstagaren väljer AKAP-KR

  • Pensionsavgifterna i AKAP-KR är 6 % av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lön över 7,5 inkomstbasbelopp är pensionsavgifterna 31,5 %. Pensionsavgifterna betalas så länge arbetstagaren är anställd.
  • Arbetstagare som före 2023 omfattats av KAP-KL och före den 31 maj 2023 gör valet att istället omfattas av AKAP-KR får också tilläggsavgifter (extra pensionsavsättningar) på tjänstepensionsgrundande lönen över 7,5 inkomstbasbelopp. Tilläggsavgifterna utges som längst till det att arbetstagaren fyller 65 år.
 • Vad händer med redan intjänad pension vid byte till AKAP-KR?

  För arbetstagare med förmånsbestämt pensionsintjänande som väljer att gå över till AKAP-KR så fastställs vid övergången en intjänad pensionsrätt (IPR) 2022-12-31 genom att beräkna en KAP-KL livränta. Denna IPR uppräknas därefter med förändringen av inkomstbasbelopp fram till uttag av förmånen. Därefter sker uppräkning med prisbasbeloppet.

 • Kan arbetstagaren ändra sitt val under valperioden?

  Nej, det går endast att välja en gång.

 • Kan arbetstagaren senare ändra sitt val?

  Nej, den som har valt att gå över till AKAP-KR kan inte senare välja att gå tillbaka till KAP-KL igen. Man kan bara välja en gång under valperioden och det går inte att ändra det valet.

Vilka omfattas inte av ett val?

 • Vad gäller för arbetstagare med förmånsbestämt pensionsintjänande under utbetalning?

  Arbetstagare som av arbetsgivaren fått godkänd pension senast den 31 mars 2023 omfattas inte av eventuell möjlighet att göra ett val mellan KAP-KL och AKAP-KR.

Hur går valet till?

 • Hur ser tidplanen för val av pensionsavtal ut?

  1 januari 2023

  Avtalsändringarna träder ikraft.

  Automatisk övergång för arbetstagare i KAP-KL som inte har ett pensionsunderlag överstigande 7,5 IBB.

  1 april 2023

  Valperiod påbörjas.

  Arbetstagare med ett pensionsunderlag överstigande 7,5 IBB har möjlighet att göra ett val av pensionsavtal.

  31 maj 2023

  Sista dagen för arbetstagare i KAP-KL med ett pensionsunderlag överstigande 7,5 IBB att göra ett val av pensionsavtal.

  30 juni 2023

  Sista datum för att rapportera in en arbetstagare på nytt pensionsavtal för arbetstagare som valt att övergå till AKAP-KR.

 • Behöver arbetstagaren göra ett nytt val av placering?

  Tidigare gjort val för den avgiftsbestämda ålderspensionen gäller även efter gjort avtalsbyte. För den som tidigare har avstått att välja försäkringsgivare, gäller fortsatt förvalet KPA Pension, traditionell försäkring med återbetalningsskydd.

 • Kan ett val av pensionsavtal ändras?

  Nej, valet mellan KAP-KL och AKAP-KR kan bara göras en gång, och kan inte ändras. Valperioden är 1 april till 31 maj 2023.

  Den arbetstagare som inte gör ett aktivt val kvarstår i KAP-KL. Valmöjligheten finns bara under perioden 1 april till 31 maj och därefter går det inte att göra ett byte till AKAP-KR med möjlighet till tilläggsavgifter.

 • Hur kommer valet av pensionsavtal att gå till för arbetstagare som har ett förmånsbestämt pensionsintjänande?

  Pensionsadministratörerna KPA och Skandikon kommer att administrera val av pensionsavtal.

 • Vad gäller för arbetstagare som under den utsatta tiden för valperiod inte gör ett val av pensionsavtal?

  Att alla arbetstagare gör ett aktivt val av pensionsavtal är viktigt utifrån pensionens betydelse för framtida inkomst, samt att arbetsgivaren i och med det aktiva valet säkerställer att arbetstagaren getts möjlighet till val och att valet har dokumenterats.

  Den arbetstagare som inte gör ett aktivt val kvarstår i KAP-KL. Valmöjligheten finns bara under perioden 1 april till 31 maj. Därefter går det inte att göra byte med möjlighet till tilläggsavgifter.

 • Skickas någon påminnelse om att göra ett val under valperioden?

  Nej, administratörerna kommer inte att skicka ut någon påminnelse. Eftersom det är val som är viktigt för den framtida pensionen så är det viktigt att så många som möjligt gör ett aktivt val. Därför kan det vara bra med en påminnelse om valet i slutet av valperioden, till exempel på intranätet.

 • Vad händer om en arbetstagare varit oförmögen att göra ett val senast den 31 maj?

  För en arbetstagare som har varit helt oförmögen att göra ett val innan valperiodens slut, kan arbetsgivaren medge att ett sådant val kan ske så snart arbetstagaren återfått förmågan. Ett val av byte till AKAP-KR hanteras då som om detta skett inom valperioden, med de villkor som då medföljer.

Mer information

Informationsansvarig

 • Niclas Lindahl
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.