Publicerad 6 oktober 2022

Partsgemensam information med anledning av bildandet av Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund har tagit beslut om att bilda en ny facklig organisering för alla lärare och skolledare. Den 1 januari 2023 bildas Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare.

Partsgemensam rådgivning finns sammanställt i cirkulär 22:36.

Cirkulär 22:36: Information angående bildandet av Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare

Som tillägg till denna information kommer partsgemensamma frågor och uppdateras löpande.

Frågor och svar med anledning av bildandet av Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare

 • Vad händer med HÖK 21 vid årsskiftet då den ena avtalsparten upphör?

  Sveriges Lärare ersätter Lärarnas Samverkansråd inom OFR:s förbundsområde Lärare som kollektivavtalstecknande part. HÖK 21 fortsätter gälla utan förändringar för samtliga medlemmar hos Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund.

  Tidigare medlemmar i de respektive förbunden får ett automatiskt medlemskap i Sveriges Lärare per 1 januari 2023. Samma HÖK 21 fortsätter gälla.

  Lärare som blir medlemmar i Sveriges Lärare efter 1 januari 2023, omfattas av HÖK 21 om de inte är bundna till en annan gällande HÖK tills dess detta löper ut.

 • Vad händer med övriga tecknade avtal mellan SKR/Sobona och Lärarnas Samverkansråd?

  Eftersom Lärarnas Samverkansråd överlämnar rätten till den nya organisationen Sveriges Lärare att teckna kollektivavtal och överta tidigare gällande överenskommelser, fortsätter dessa att gälla mellan SKR/Sobona och Sveriges Lärare.

  Se särskild rådgivning ovan vad gäller hanteringen av lokala kollektivavtal (vid sidan av LOK) hos lokala arbetsgivare i kommun/region/kommunalförbund.

 • Påverkas HÖK T av bildandet av Sveriges Skolledare?

  HÖK T påverkas inte då det tecknas av Akademikeralliansen. Det som formellt händer är att Sveriges Skolledarförbund söker utträde ur Akademikeralliansen och Sveriges Skolledare söker inträde. Därmed påverkas inte heller övriga avtal tecknade mellan SKR/Sobona och Akademikeralliansen. De gäller oförändrat.

 • Vad gäller för rektorer/skolledare som är medlemmar i Lärarförbundet Skolledare eller i Lärarnas Riksförbund efter 1 januari 2023?

  Rektorer/skolledare med medlemskap i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund är fortsatt bundna av HÖK 21 med Lärarnas Samverkansråd (och därefter Sveriges Lärare) till dess avtalet löper ut 31 mars 2024. Dessa skolledare kommer dock att ha medlemskap i det nya förbundet Sveriges Skolledare, men trots detta vara bundna av sitt tidigare kollektivavtal till dess det löper ut.

  Rektorer med tidigare medlemskap i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund kommer att företrädas av Sveriges Skolledare i samband med löneöversynen 2023 enligt nedan.

  Löneöversynen inför ett givet år påbörjas normalt sett redan under föregående höst. Löneöversynen 2023 genomförs med Sveriges Lärare respektive Sveriges Skolledare, oavsett om den inleds innan eller efter den 1 januari 2023. Om arbetsgivaren kallar till överläggning innan den 1 januari 2023 skickas kallelsen avseende Sveriges Lärare till Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund som då utser vem/vilka som representerar Sveriges Lärare i samband med en gemensam överläggning. På motsvarande sätt skickas kallelse avseende Sveriges Skolledare till Sveriges Skolledarförbund och Lärarförbundet som då utser vem/vilka som representerar Sveriges Skolledare.

  Respektive överläggning resulterar i en dokumentation och val av modell för genomförande av löneöversyn 2023 för Sveriges Lärare respektive för Sveriges Skolledare.

  Sveriges Skolledare kommer förse arbetsgivaren med nödvändigt underlag vad gäller skolledare inför löneöversynen 2023.

 • Vilket avtal gäller för rektorer/skolledare som tidigare var medlemmar i Sveriges Skolledarförbund, som blir Sveriges Skolledare från 1 januari 2023?

  Rektorer/skolledare som idag är medlemmar i Sveriges Skolledarförbund kommer även de per automatik att föras över som medlemmar till Sveriges Skolledare från 1 januari. Det nya förbundet kommer likt det tidigare att finnas kvar inom AkademikerAlliansen och således fortsätter HÖK T att gälla för dessa.

 • Vilket avtal gäller för lärare eller rektorer/skolledare som går med i Sveriges Lärare respektive Sveriges Skolledare från 1 januari 2023?

  En ny medlem i Sveriges Lärare respektive i Sveriges Skolledare kan vara bunden av annan HÖK, genom tidigare medlemskap i annan facklig organisation, till dess detta löper ut. För en nyanställd lärare som inte under innevarande avtalsperiod omfattats av någon HÖK tillämpas HÖK 21 och för på motsvarande sätt nyanställd skolledare tillämpas HÖK T.

 • Vad gäller angående den lokala fackliga representationen i de nya förbunden Sveriges Lärare respektive Sveriges Skolledare?

  När Sveriges Lärare träder i kraft den 1 januari 2023 kommer de lokala styrelserna som idag finns i förbunden på huvudmannanivå att utgöra gemensam styrelse under den första perioden, som längst till den 30 juni 2023. Senast 31 maj 2023 genomförs årsmöte i lokalföreningen (eller motsvarande) där det då väljs uppdrag enligt de nya stadgarna med tillträde senast 1 juli 2023.

  I Sveriges Lärare kommer organisationen att vara liknande den som finns i förbunden idag. På arbetsplatser kommer det finnas arbetsplatsombud och skyddsombud som arbetar med de frågor som medlemmarna har på arbetsplatserna. På huvudmannanivå kommer det finnas lokalföreningar som kan inrätta skolformsföreningar där olika lärargrupper samlas, till exempel kan gymnasielärare och lärare inom vuxenutbildningen ingå i en förening.

  På motsvarande sätt som för Sveriges Lärare kommer också Sveriges Skolledare etableras lokalt genom gemensam representation under den första perioden, som längst till den 30 juni 2023. Senast 31 maj 2023 genomförs årsmöte i lokalföreningen (eller motsvarande) där det då väljs uppdrag enligt de nya stadgarna med tillträde senast 1 juli 2023.

  Den interna organisationen av det fackliga arbetet är ingen fråga för vare sig SKR/Sobona eller lokala arbetsgivare. Vardera part förfogar själva över den egna organisationen.

 • Vem har behörighet att teckna lokala kollektivavtal?

  Sveriges Lärares lokalförening tecknar lokala kollektivavtal. Föreningen utser och meddelar behörig företrädare.

  Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds behöriga företrädare kan redan nu teckna överenskommelser gemensamt i Sveriges Lärares namn, för ikraftträdande tidigast per den 1 januari 2023, givet att Sveriges Lärare då är etablerat.

  Sveriges Skolledares lokala förtroendevalda tecknar lokala kollektivavtal. Lokalt förtroendevalda eller om sådana saknas förbundet, utser och meddelar behörig företrädare.

  Sveriges Skolledarförbunds och Lärarförbundets behöriga företrädare kan redan nu teckna överenskommelser gemensamt i Sveriges Skolledares namn, för ikraftträdande tidigast per den 1 januari 2023, givet att Sveriges Skolledare då är etablerat.

 • Vad gäller angående samverkan från 1 januari 2023?

  Centrala parter är medvetna om att överenskommelser om representation i lokal samverkan utgår från olika grunder hos olika arbetsgivare. I vissa fall är tilldelningen av platser i samverkan baserad på fackförbundens medlemskap i LO/TCO/Saco, vilket i fallet med den nya organiseringen av lärare och skolledare skulle innebära att hela den samlade kåren numera finns inom ramen för Saco. Centrala parter vill poängtera att det inte finns någon central överenskommelse som baserar sig på den nämnda fackliga grupperingen LO/TCO/Saco. Centrala parters uppmaning är därför att lokala parter tillsammans ser över om nuvarande överenskommelse om tilldelningen av platser fortsatt stödjer ändamålet med representativ samverkan och möjlighet till påverkan.

  Centrala parter noterar också att de lokala styrelserna som idag finns för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund på huvudmannanivå, kommer att utgöra gemensam styrelse som längst till den 30 juni 2023. Senast 31 maj 2023 genomförs årsmöte i lokalföreningen (eller motsvarande) där det då väljs uppdrag enligt de nya stadgarna med tillträde senast 1 juli 2023.

  På motsvarande sätt kommer också Sveriges Skolledare etableras lokalt genom gemensam representation under den första perioden, som längst till den 30 juni 2023. Senast 31 maj 2023 genomförs årsmöte i lokalföreningen (eller motsvarande) där det då väljs uppdrag enligt de nya stadgarna med tillträde senast 1 juli 2023.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.