Publicerad 17 april 2024

Huvudöverenskommelse (HÖK) med Svenska Kommunalarbetareförbundet

SKR, Sobona och Kommunal har accepterat medlarnas bud om ett nytt avtal. Avtalet med Kommunal gäller från 1 april 2024 till och med 31 mars 2025 och omfattar omkring 540 000 medarbetare.

Ladda ner HÖK 24 (PDF)

Allmänna frågor och svar om HÖK 24

 • Hur lång är avtalsperioden?

  Avtalsperioden för Huvudöverenskommelse, HÖK 24, med Svenska Kommunalarbetareförbundet omfattar tiden 2024-04-01 – 2025-03-31. Avtalet är inte uppsägningsbart i förtid.

 • Vad är löneutrymmet i HÖK 24?

  Begreppet utrymme innebär att ett givet utrymme räknas fram och fastställs i samband med inledande förhandling.

  Enligt §2 Bilaga 1 till HÖK 24 utgörs utrymme att fördelas vid löneöversyn av summan av ett krontalsbelopp för varje medlem i arbetstagarorganisationen som är tillsvidareanställd med månadslön och beräknas enligt nedan. Utrymmet för 2024 utgörs av 985 kr. Utrymmet fördelas individuellt och differentierat med beaktande av individgarantin.

  Individgaranti

  Såvida inte annat överenskoms mellan lokala parter gäller individgarantin. Individgarantin innebär att varje månadsavlönad tillsvidareanställd arbetstagare som är medlem i arbetstagarorganisationen garanteras en löneökning om 450 kronor.

  Överenskomna belopp i centralt eller lokalt kollektivavtal proportioneras med hänsyn till arbetstagarens sysselsättningsgrad samt i förekommande fall med tillämplig uppehållslönefaktor enligt vid varje tidpunkt gällande Allmänna bestämmelser bilaga U. Se bilaga 1 till HÖK 24 § 2 punkt 9.

 • Ska arbetstagare som redan är lönesatta i 2024 års lönenivå generera till utrymmet?

  Enligt §2 Bilaga 1 till HÖK 24 utgörs utrymme att fördelas vid löneöversyn av summan av ett krontalsbelopp för varje medlem i arbetstagarorganisationen som är tillsvidareanställd med månadslön och beräknas enligt nedan. Utrymmet för 2024 utgörs av 985 kr. Utrymmet fördelas individuellt och differentierat med beaktande av individgarantin.

  Det finns således ingen reglering i HÖK 24 om att undanta redan lönesatta arbetstagare från utrymmesberäkningar. Däremot kan arbetsgivaren och lokal arbetstagarorganisation göra en lokal överenskommelse om att redan lönesatta arbetstagare ska undantas från utrymmesberäkningar. Arbetsgivaren lokalt och den lokala arbetstagarorganisationen måste i sådana fall vara överens om att en sådan hantering ska tillämpas.

 • Vilka nivåer för lägsta löner kommer gälla?

  I löneavtalet med Kommunal finns nivåer för lägsta löner angivna. Dessa är inte en del av löneöversynen. Nedan angivna datum ska ses som ett tillfälle då arbetsgivaren säkerställer att arbetstagarens lön ska uppgå till lägst den angivna nivån. Om det efter genomförd löneöversyn finns arbetstagare som inte har kommit upp till nivån för lägsta lön ska lönen för dessa justeras till avtalad nivå.

  Avtalet syftar däremot inte på att en särskild justering av lägsta lönenivån måste göras utöver den som görs inom ramen för löneöversynen. Om en arbetstagares lön skulle ligga under avtalad nivå för lägsta lön, vid det datum då lägsta lön ska gälla, justeras denna arbetstagares lön till avtalsenlig nivå.

  Lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 år ska från och med 2025-01-01, uppgå till lägst 22 500 kronor.

  Lägsta lön för arbetstagare som har yrkesförberedande gymnasieutbildning ska från och med 2025-01-01 uppgå till lägst 24 950 kronor.

 • Från och med vilket datum gäller den nya lönen?

  Ny lön gäller retroaktivt från den 1 april 2024.

Frågor och svar om individgarantin

 • Vad innebär individgarantin?

  Individgarantin innebär att varje månadsavlönad arbetstagare, medlem i arbetstagarorganisationen (Kommunal), med tillsvidareanställning garanteras 450 kronor vid löneöversynen för 2024 såvida lokala parter inte enas om annat.

  Det innebär att beloppet för individgarantin ska avräknas från utrymmet i löneöversynen enligt följande:

  985 kronor x antal månadsansavlönade tillsvidareanställda arbetstagare som är medlemmar i Kommunal – 450 kronor x antal månadsavlönade tillsvidareanställda arbetstagare som är medlemmar i Kommunal = 535 kronor x antal månadsavlönade tillsvidareanställda arbetstagare som är medlemmar i Kommunal återstår att fördelas individuellt och differentierat.

  Individgarantin hanteras precis som löneutrymmet, det vill säga i enlighet med löneavtalets § 2 punkt 9, det vill säga proportionerligt i förhållande till sysselsättningsgrad samt i förekommande fall med tillämplig uppehållsfaktor enligt vid varje tidpunkt gällande Allmänna bestämmelser bilaga U.

 • När betalas individgarantin ut?

  Utbetalning av individgaranti ska ske senast 30 juni 2024.

 • Ska individgarantin betalas ut retroaktivt from 1 april?

  Ny lön gäller from 1 april. Individgarantin om 450 kronor är den löneökning som arbetstagaren som omfattas av individgarantin garanteras from 1 april. Individgarantin ska likt eventuell ytterligare löneökning det vill säga den löneökning som arbetstagaren får utifrån sin individuella prestation betalas ut retroaktiv from 1 april. Observera att den delen av löneökningen som arbetstagaren är garanterad enligt HÖK 24 det vill säga lönegarantin ska betalas ut senast 30 juni 2024.

 • Kan lokala parter komma överens om annat när det gäller individgarantin?

  Lokala parter kan enligt §2 punkt 6 Bilaga 1 till HÖK 24 komma överens om annat. Ett exempel skulle kunna vara att lokala parter kommer överens om att inte tillämpa individgarantin. Det innebär att hela utrymmet på 985 kronor fördelas individuellt och differentierat.

  Ett annat exempel skulle kunna vara att lokala parter kommer överens om att individgarantin inte ska gälla för de arbetstagare som har svag eller utebliven löneökning.

 • Ska även månadsavlönad arbetstagare med tidsbegränsad anställning som är medlem i Kommunal ta del av individgarantin?

  Löneöversyn behöver göras även för tidsbegränsat anställda arbetstagare.

  För det fall visstidsanställningen har lång varaktighet (mer än 12 månader) bör årlig översyn av lönen övervägas. Detta görs utanför hanteringen av beräknat utrymme, men med prövning utifrån de lönepolitiska grunder som gäller hos arbetsgivaren.

  Individgarantin innebär att varje månadsavlönad tillsvidareanställd arbetstagare som är medlem i arbetstagarorganisationen, garanteras en löneökning om 450 kronor såvida inte annat överenskommer mellan lokala parter.

 • Vad gäller för oorganiserade arbetstagare?

  Innehållet i de centrala avtalen gäller alla arbetstagare, såväl organiserade som oorganiserade. Detta innebär att Löneavtalen, t.ex. § 1 Grundläggande principer för lönesättning, även ska tillämpas på oorganiserade.

  På personalpolitiska grunder är det naturligt att även oorganiserades löner ses över med samma intervall som organiserades. Det följer också av regler om föreningsrätt i MBL att om det finns tecknade avtal på arbetsplatsen så tillämpas dessa på arbetstagare oavsett om de är organiserade eller inte. Eventuella utfästelser i samband med löneöversyn, t.ex. garanterade utfallsberäkningar, gäller enbart för de arbetstagare som tillhör den organisation som tecknat avtalet. Däremot ska även oorganiserade ges eventuella angivna generella löneökningar, liksom att de ska omfattas av eventuella individuella löneökningsgarantier, såvida inte annat överenskoms lokalt för de som är medlemmar i berörd facklig organisation.

  I så fall bör sådana överenskommelser även tillämpas på oorganiserade och medlemmar i arbetstagarorganisation utan kollektivavtal med SKR/Sobona. Samma hantering gäller för oorganiserade såväl som för de medarbetare som är medlemmar i en arbetstagarorganisation som inte tecknar kollektivavtal med SKR/Sobona.

 • Vad gäller för arbetstagare anslutna till andra arbetstagarorganisationer och som arbetar på Kommunals avtalsområde?

  Individgarantin gäller även arbetstagare som är medlemmar i organisation som inte är kollektivavtalsslutande part.

  Medlemmar i andra fackliga organisationer som tecknar huvudöverenskommelse, HÖK med SKR och Sobona omfattas inte av individgarantin eftersom de omfattas av det löneavtal som tecknats av den fackliga organisation de är medlemmar i.

Cirkulär

Publikationer

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.