Publicerad 13 oktober 2022

Förtroendevaldas arbetsgivaransvar, mångfald

Kommuner och regioner behöver arbeta för större mångfald och bredd i sin rekrytering. Det är en framgångsfaktor för att klara den framtida kompetensförsörjningen.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv leder ökad mångfald till högre sysselsättning och tillväxt. För den enskilde innebär det personlig utveckling, bättre hälsa och egen försörjning.

Se kompetensen

Arbete ger människor möjlighet att utveckla sin fulla potential och en egen försörjning. Kommuner och regioner behöver tillvarata olikheter och i varje anställningssituation ha fokus på kompetens och kvalifikationer för det aktuella arbetet. Funktionsnedsättning, kön, etnisk bakgrund eller annan diskrimineringsgrund får inte stå i vägen för en rättvis bedömning av den sökandes kvalifikationer.

Hållbart och inkluderande arbetsliv

Attityder och bemötande på arbetsplatsen har stor betydelse för en hållbar anställning. När verksamheten står inför förändringar där det inte finns några givna svar, behövs olika erfarenheter och kompetenser för att skapa de mest kreativa lösningarna. Negativa föreställningar och förhållningssätt till personer utifrån kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder gör att deras prestationer värderas och kategoriseras utifrån oförmågor snarare än förmågor.

Arbetsgivare behöver arbeta aktivt för att reducera sådana och andra strukturella hinder. En väl fungerande arbetsplats med god arbetsmiljö möjliggör arbete för fler. Det är även viktigt för att klara den framtida kompetensförsörjningen.

Arbetsplatsens utformning

En attraktiv arbetsgivare behöver göra arbetsplatsen tillgänglig för alla. Arbetsplatser behöver planeras, organiseras och utformas för en fysisk och psykosocial arbetsmiljö som passar alla. Tjänster behöver designas på ett sätt som möjliggör för fler att bidra med sin kompetens. Den nya tekniken erbjuder nya och bättre möjligheter att utjämna skillnader i anställdas möjligheter att kunna bidra i verksamhetens utveckling.

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

  • Katarina Storm Åsell
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR