Publicerad 17 juni 2024

Förtroendevaldas arbetsgivaransvar, kompetensförsörjning

Som förtroendevald är kompetensförsörjning en fråga som du kommer behöva bevaka och ta hänsyn till oavsett vilket uppdrag du har. Det behövs många nya medarbetare i kommuner och regioner de kommande tio åren.

Totalt sett behöver det anställas 410 000 personer på grund av befolkningsutvecklingen och för att ersätta pensioneringar fram till 2031 – om ingenting förändras.

Kompetensförsörjningsutmaningen är en strategisk fråga som berör hela kommunen och regionen, alla verksamhetsområden, nämnder och förvaltningar. Nya beslut och förändringar måste genomföras utifrån analyser av tillgången på kompetens och arbetsgivarnas möjligheter att genomföra dem.

Demografins utmaningar

SKR:s personalprognos visar att de som är över 80 år kommer att öka med nästan 50 procent fram till 2031, vilket innebär att äldreomsorgen behöver öka antalet anställda med drygt 30 procent. Även hälso- och sjukvården behöver öka påtagligt.

Även om antalet barn och unga ser ut att minska totalt sett och därmed behoven av fler lärare, inom framförallt förskola och grundskola, så är utmaningen stor på många håll. Det beror dels på att många lärare går i pension, dels på att tillgången på lärare varierar kraftigt över landet.

Hård konkurrens om arbetskraft

Utmaningen består i att personer i arbetsför ålder endast ökar med fyra procent under samma period. Ökningen av antalet sysselsatta är dessutom betydligt lägre än ökningen i arbetsför ålder. Samtidigt är konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden stenhård.

Förutsättningarna varierar dessutom över landet; i sex av tio kommuner minskar till och med de i arbetsför ålder samtidigt som behoven av välfärd ökar. Även om det finns en potential i att öka arbetskraften, så kommer det inte räcka.

Den största potentialen finns istället i det kommuner och regioner själva kan göra. Genom att fortsätta förändra arbetssätt och ta tillvara och utveckla de befintliga medarbetarna kan behoven av fler anställda minska.

Nio strategier för arbetsgivare

SKR har tagit fram nio strategier som stöd i arbetet med kompetensförsörjning. Kommuner och regioner gör redan mycket inom ramarna för strategierna och det finns en stor potential framåt. Exempelvis visar SKR:s personalprognos 2022 att behovet av anställda i välfärden kan minska med en fjärdedel om alla deltidsarbetande arbetar tre timmar mer i veckan och pensionsåldern ökar till 66 år fram till 2031.

Verktyg och material

Sveriges Viktigaste Jobb är en satsning som syftar till att öka kunskapen och intresset för välfärdsjobben och för kommuner och regioner som arbetsgivare. Inom ramen för satsningen finns verktyg och material såsom filmer, budskap och rapporter som stödjer medlemmarna - kommuner och regioner - i arbetet med att vara attraktiva arbetsgivare och bygga sina arbetsgivarvarumärken.

Strategier kompetensförsörjning

Statens ansvar

Förutom det kommuner och regioner själva kan göra för att möta kompetensutmaningen, behövs en statlig politik som bygger på förståelse för de utmaningar välfärden och hela arbetsmarknaden står inför.

Nya beslut som innebär ambitionshöjningar måste genomföras utifrån analyser av hur de påverkar kompetensförsörjningen och arbetsgivarnas möjligheter att genomföra dem. Statliga initiativ för kompetensförsörjning bör förankras i dialog med arbetsmarknadens parter.

Det behövs generella och långsiktiga statsbidrag till kommuner och regioner som innebär att de kan hitta långsiktiga lösningar på kompetensutmaningen utifrån sina lokala förutsättningar och möjligheter att rekrytera rätt kompetens.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Katarina Storm Åsell
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.