Publicerad 1 februari 2023

Förtroendevaldas arbetsgivaransvar, jämställdhet

Jämställdhet är en fråga som du kommer behöva arbeta med och bevaka oavsett vilket uppdrag du har. Att som förtroendevald arbeta strategiskt för jämställda kommuner och regioner bidrar både till en väl fungerande verksamhet och till attraktiva arbetsplatser. Som stöd för ditt jämställdhetsarbete finns ett arbetsgivarpolitiskt program i nio punkter.

Kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män och tar fortfarande ut majoriteten av föräldraledighet. Det försvårar såväl ett jämställt arbetsliv som kompetensförsörjningen. SKR är övertygad om att delad föräldraledighet och heltidsarbete ger störst effekt på lön, inkomst och jämställdhet i stort.

Kommuner och regioner har ett stort ansvar att identifiera och motverka alla arbetsmarknadsrelaterade ojämlikheter. SKR erbjuder ett arbetsgivarpolitiskt jämställdhetsprogram med ståndpunkter och konkreta verktyg. Programmet är beslutat av den politiska ledningen på SKR och ger dig som förtroendevald stöd i arbetet med att skapa jämställda arbetsplatser.

Jämställdhetsprogram med stödmaterial

Jämställdhetsprogrammet innehåller bland annat fakta om könsfördelning bland chefer, heltidsarbete, sjukfrånvaro samt vägledning för ditt arbete.

En jämställd arbetsgivarpolitik 2023, kortversion

Sammanfattning av SKR:s jämställdhetsprogram 2023

 • Arbetstid: Heltidsarbete ska vara norm
 • Föräldraledighet: Ett jämställt uttag av föräldraledigheten är avgörande för ett jämställt arbetsliv
 • Arbetsmiljö: Kommuner och regioner behöver arbeta systematiskt med friskfaktorer för att skapa friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser
 • Sjukfrånvaro: Kvinnors sjukfrånvaro ska minska
 • Kränkande särbehandling: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i arbetslivet ska inte förekomma
 • Lön: Det ska vara lika lön för lika arbete, osakliga löneskillnader ska försvinna och lönespridningen i kvinnodominerade yrken ska öka
 • Makt och inflytande: Chefer, oavsett kön, ska ha lika goda arbetsvillkor
 • Yrkesval: Föreställningar om kön ska inte begränsa studie- och yrkesval
 • Karriärvägar: Fler utvecklingsvägar ska skapas inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Charlotta Undén
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.