Publicerad 12 mars 2024

Frågor och svar om dispens och dygnsvila (gäller avtalet AB med bilagor)

Här hittar du svar på frågor om tilläggsöverenskommelsen om dispens för dygnsvila och hur du som arbetsgivare kan ansöka om och hantera dispens.

 • Vilka arbetsgivare har skickat in ansökningar om dispens till arbetstidsnämnden? (Uppdaterad: 15 april 2024)

  • AB Solom
  • Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
  • Arjeplog kommun
  • Arvika Kommun
  • Bergslagens Räddningstjänst
  • Bodens kommun
  • Bodens kommun
  • Bohus Räddningstjänstförbund
  • Brandkåren Attunda
  • Båstad kommun
  • Eskilstuna kommun
  • Eskilstuna kommun
  • Falköping kommun
  • Finspångs kommun
  • Flens kommun
  • Gislaved kommun
  • Gällivare kommun
  • Halmstads kommun
  • Halmstads kommun
  • Hudiksvalls kommun
  • Håbo kommun
  • Hässleholm kommun
  • Höganäs kommun
  • Höglandets räddningstjänstförbund
  • Jämtlands räddningstjänstförbund
  • Jönköpings kommun
  • Kalix kommun
  • Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund
  • Kiruna kommun
  • Kommunalförbundet Hälsingland
  • Landskrona stad
  • Lessebo kommun
  • Ljungby kommun
  • Luleå kommun
  • Medelpads Räddningstjänstförbund
  • Mjölby kommun
  • Motala kommun
  • Nerikes brandförsvar
  • Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
  • Norrhälsinge Räddningstjänst
  • Norrtälje kommun
  • Nyköpings kommun
  • Region Dalarna
  • Region Dalarna
  • Region Gotland
  • Region Jämtland-Härjedalen
  • Region Jämtland-Härjedalen
  • Region Kalmar
  • Region Norrbotten
  • Region Stockholm
  • Region Sörmland
  • Region Sörmland
  • Region Värmland Arvika akutmottagn
  • Region Värmland Helikopter
  • Region Värmland Torsby op
  • Region Värmland Årgäng Likenäs
  • Region Västerbotten
  • Region Västernorrland
  • Region Örebro
  • Räddningstjänsten Dala Mitt
  • Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen
  • Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
  • Räddningstjänsten Mälardalen
  • Räddningstjänsten Skaraborg
  • Räddningstjänsten Skåne Nordväst
  • Räddningstjänsten Syd
  • Räddningstjänsten Sydost
  • Räddningstjänsten Söderåsen (Åstorp/Klippan)
  • Räddningstjänsten Västra Blekinge
  • Räddningstjänsten Östra Blekinge
  • Räddningstjänsten Östra Götaland
  • Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
  • Sala kommun
  • Skellefteå kommun
  • Storstockholms brandförsvar
  • Strängnäs kommun
  • Strömsunds kommun
  • Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
  • Säffle kommun
  • Sällebråtens gruppbostad AB
  • Södertörns brandförsvarsförbund
  • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
  • Timrå kommun
  • Tiohundra AB 1 LSS
  • Tranås Kommun
  • Trelleborgs kommun
  • Umeå kommun
  • Uppsala kommun
  • Vadstena kommun
  • Vara kommun
  • Vara kommun
  • Värends Räddningstjänstförbund
  • Värnamo kommun
  • Västerviks kommun
  • Västra Götalandsregionen
  • Västra Sörmlands Räddningstjänst
  • Örnsköldsvik kommun

  Information om beslutade dispensansökningar

 • Vilka arbetsgivare har fått beslut om dispensansökningar kring arbetstidsregler för dygnsvila? (Uppdaterad: 25 mars 2024)

  Arbetstidsnämndens beslut om dispensansökningar kring arbetstidsregler för dygnsvila finns samlade här:

  Beslutade dispensansökningar

 • Finns det planer på att skjuta på införandet av de nya reglerna den 1 februari? (Uppdaterad: 30 januari 2024)

  Nej. Att ändra tidpunkten för införandet skulle påverka ett stort antal arbetsgivare som redan jobbar eller som har planerat verksamheten enligt de nya reglerna. Avtalen på räddningstjänstområdet tecknas med flera fack, och merparten av de anställda arbetar redan efter de nya reglerna. Det är inte en fråga enbart för Kommunal, SKR och Sobona.

 • De nya reglerna för dygnsvila börjar gälla den 1 februari. Hur bör arbetsgivare som skickat in en dispensansökan agera? (Uppdaterad: 29 januari 2024)

  Samtliga verksamheter inom kommuner och regioner måste följa kollektivavtalets nya arbetstidsregler från den 1 februari. SKR och Sobona är medvetna om att det kan finnas vissa arbetsgivare med inneliggande dispensansökningar som inte klarar av att följa de nya reglerna i avvaktan på besked. Det kommer vi i så fall att ta hänsyn till när dispensen prövas.

 • Hur lång tid kan det ta för arbetstidsnämnden att behandla en dispensansökan? (Uppdaterad: 26 januari 2024)

  Arbetstidsnämnden har fått in drygt 70 dispensansökningar och de flesta har kommit in efter julhelgen. Bedömningen är att det tar 4-6 veckor att behandla en dispensansökan. Om det krävs kompletterande information från arbetsgivaren kan det ta längre tid.

 • Vad behöver verksamheten ha gjort för att kunna ansöka om dispens? (Uppdaterad: 9 november 2023)

  En ansökan om dispens förutsätter att villkoren enligt AB § 13 mom 5. eller motsvarande bestämmelse i bilaga till AB är uppfyllda. Det förutsätter att:

  • arbetsgivaren prövat alla möjligheter att bemanna verksamheten på annat sätt,
  • det gäller verksamhet och uppgifter inom området liv, hälsa och säkerhet som inte kan anstå till annat tillfälle,
  • arbetsgivaren i det enskilda fallet gjort en intresseavvägning mellan arbetstagaren rätt till 11 timmars dygnsvila och verksamhetens behov av att säkra bemanningen,
  • arbetsgivaren genomfört förhandling enligt MBL med berörda fackliga organisationer som fått ta del av underlag för arbetsgivarens bedömning,
  • beslut fattats av arbetsgivarens högsta ledning inom organisationen och tillställs Centrala parters arbetstidsnämnd för beslut,
  • arbetsgivaren, inför beslut i centrala parters arbetstidsnämnd, kan redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits för att arbetstid enligt kollektivavtal ska kunna förläggas och varför det inte varit möjligt.
  • Centrala parters arbetstidsnämnd fattat beslut om att medge dispens

  Information i cirkulär 23:28 om förfarande vid begäran om dispens

 • Går det att ansöka om dispens redan nu? (Uppdaterad: 8 november 2023)

  Ja, arbetstidsnämnden är uppstartad och det går bra att skicka in ansökan om dispens. Arbetet med att hantera inkomna ansökningar prioriteras.

 • Finns arbetstidsnämnden redan, och hur ser sammansättningen ut? (Uppdaterad: 31 oktober 2023)

  Beslut fattades den 28 augusti om inrättande och sammansättning av arbetstidsnämnden. Vid en prövning ska nämnden bestå av tre ledamöter, av vilka SKR/Sobona utser en, berörd central arbetstagarorganisation en och nämnda parter en, tillika ordförande. Om flera centrala arbetstagarorganisationer anses berörda av prövningen kan antalet ledamöter i nämnden tillfälligt utökas. Ordförande har utslagsröst vid eventuell oenighet.

 • Varför är det centrala parters arbetstidsnämnd som beviljar dispens? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Överenskommelser om dygnsvila i AB, bilagor till AB samt andra kollektivavtal innebär att skyddet för arbetstagares rätt till minst 11 timmars sammanhängande alternerande dygnsvila skärps. I dessa avtal finns undantag som är möjliga att tillämpa på lokal nivå när detta behövs. Det undantag som kan göras i enlighet med dispens är en omfattande inskränkning av arbetstagarens rätt till dygnsvila. Centrala parter vill därför säkerställa att detta inte sker utan en särskild prövning.

 • Är det fritt fram att hur som helst förlägga arbete och jour i 24 timmar om verksamheten beviljats dispens? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Nej. Även om delar av verksamheten, under vissa förhållanden, bedöms behöva dispens så kan den möjligheten endast användas när det är nödvändigt för att uppfylla verksamhetens behov enligt kriterierna för dispensen. Att tillämpa förläggning av arbetstid och jour respektive tjänstgöringstid i upp till 24 timmar i andra situationer är inte förenligt med dispensen eller tilläggsöverenskommelsen och utgör därmed ett kollektivavtalsbrott.

 • Gäller reglerna om dispens för övrig LSS- verksamhet? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Personlig assistent, ledsagare och avlösare har en särskild ordning för beslut när planerad arbetstid behöver förläggas längre än 20 timmar men som högst 24 timmar. Övrig verksamhet inom LSS omfattas av de ordinarie reglerna som gäller för ansökan om dispens.

 • Gäller tilläggsöverenskommelsen om dispens inom räddningstjänstens hela verksamheten eller enbart de verksamheter som omfattas av bilaga R? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Tilläggsöverenskommelsens formuleringar om räddningstjänst är inte avgränsade till att enbart omfatta arbetstagare som går på Bilaga R. Dispens kan dock bara bli aktuellt då det är nödvändigt, vilket innebär att enbart de delar av verksamheten (exempelvis stationer, funktioner, enskilda arbetstagare med mera) där det inte går att lösa bemanningen på annat sätt kan bli aktuella för dispens.

  Det är slutligen arbetsgivaren som avgör om det är nödvändigt att ansöka om dispens. Centrala parters arbetstidsnämnd bedömer om förutsättningarna är sådana att dispens kan beviljas samt, om så är fallet, inom vilka delar av verksamheten dispens medges.

 • Vilka förutsättningar gäller för dispens inom räddningstjänst? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Räddningstjänstverksamhet kan i vissa fall behöva dispens mot bakgrund av samhällets ansvar att vid olyckor eller överhängande fara för olyckor säkerställa ett skydd för liv och hälsa, egendom och miljö. Dispens kan beviljas under förutsättning att arbetsgivaren prövat alla möjligheter att bemanna verksamheten i enlighet med reglerna i AB eller aktuell bilaga och gjort bedömningen att ett undantag är nödvändigt för att uppfylla verksamhetens behov. Det är strikt verksamhetens behov som styr möjlighet till dispens. Dispensen ska tillämpas restriktivt.

 • Varför kan man inte få dispens för längre tid än 12 månader? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Dispensens syfte är att säkerställa bemanning i särskilt angelägna situationer när inga andra möjligheter att klara bemanningen står till buds. Även om dispens kan medges måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att säkerställa att situationer då dispens behövs minskar eller helt undanröjs. Därför beviljas dispens som längst för 12 månader åt gången.

 • Att ansöka om dispens tar tid, vad gör man om man inte hinner söka dispens? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  I AB § 13 mom. 8b) samt PAN § 6 punkt 6 finns möjlighet till avvikelse från regler om dygnsvila när en oförutsedd händelse inträffar, det vill säga något som arbetsgivaren inte kunnat planera för i den ordinarie schemaläggningen. Tilläggsöverenskommelsen avser situationer som behöver omhändertas i den planerade arbetstidsförläggningen.

 • Vad händer om man struntar i att begära dispens? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Att förlägga arbetstid i schema som står i strid mot kollektivavtalen innebär ett kollektivavtalsbrott. Det utgör sannolikt även ett brott mot arbetstidslagen samt mot arbetstidsdirektivet.

 • Vilka förutsättningar gäller för att bli beviljad dispens? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  För att kunna bli beviljad dispens är Aarbetsgivaren är skyldig att uttömma alla möjligheter att bemanna verksamheten i enlighet med reglerna i AB eller aktuell bilaga. Dispens beviljas endast då inga andra rimliga åtgärder står till buds, det vill säga när det är nödvändigt att förlägga arbete i kombination med jour längre än 20 timmar för att verksamheten ska kunna upprätthållas. Det kan till exempel handla om enstaka verksamheter i glesbygd och/eller då tillgången på viss specifik kompetens är begränsad och därmed kräver sådan förläggning. Det är strikt verksamhetens behov som styr möjligheten till dispens. Dispensen ska tillämpas restriktivt.

 • Vad innebär dispens? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Dispens innebär att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av ordinarie arbetstid i kombination med jour enligt förutsättningar i AB § 13 mom. 5 kan överstiga 20 timmar. Den sammanlagda arbetstiden får dock som högst uppgå till 24 timmar. Efter en sådan arbetstidsförläggning ska kompenserande vila ges i direkt anslutning och minst motsvara den sammanlagda arbetstid som ordinarie arbetstid och jour varat.

 • Gäller bestämmelser om dispens bara Bilaga R och Bilaga J? (Uppdaterad: 9 maj 2023)

  Nej, tilläggsöverenskommelsen gäller också för Allmänna Bestämmelser, AB.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.