Publicerad 12 oktober 2022

Anställningens ingående

Vad ska du som arbetsgivare tänka på när du anställer personal?

Information inför anställningen

Med anledning av förändringar i arbetsvillkorsdirektivet har förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) gjorts för att efterleva direktivet. Dessa förändringar innebär att du som arbetsgivare behöver informera arbetstagaren om fler saker än tidigare när du anställer personal. Ändringarna med anledning av arbetsvillkorsdirektivet trädde i kraft 29 juni 2022.

Även de arbetstagare som anställs för kortare tid än 3 veckor har numera rätt till information i skriftlig form om anställningsvillkor enligt 6 c § LAS. När informationen senast ska lämnas beror på vilken information det är som avses. Information enligt 6 c § andra stycket punkt 1 – 7, förutom viss information enligt punkt 3 b), ska lämnas så snart som möjligt, dock senast den sjunde kalenderdagen efter det att arbetstagaren har börjat arbeta. Detsamma gäller information som inte täcks av någon av punkterna, men som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet och som ska lämnas enligt 6 c § första stycket.

Information enligt punkt 3 b) ska lämnas i samband med att avtalet ingås när det handlar om särskild visstidsanställning. Information enligt punkt 9 -13 ska lämnas senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat att arbeta.

Utöver informationen i punkterna så har en arbetsgivare precis som tidigare en skyldighet att lämna skriftlig information till arbetstagaren som har väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet (i detta begrepp ingår till exempel huruvida den anställde ska ha beredskapstjänstgöring eller inte).

Cirkulär 22:21: Ändringar i LAS och vissa andra lagar med anledning av arbetsvillkorsdirektivet

Exempel på anställningsavtal (PDF) Pdf, 357 kB.

Tillsvidareanställning och heltid som norm

När du anställer en arbetstagare så ska anställningen anses vara en tillsvidareanställning såvida inte du och arbetstagaren har kommit överens om något annat. I och med införandet av 4 a § LAS med verkan från och med 1 oktober 2022 så ska också sysselsättningsgraden anses utgöra heltid och gälla som norm i den mån inget annat anges.

Rätt till information om vilken tidsbegränsad anställningen som avses

Genom ändringar i 6 § andra stycket p.3 b LAS per den 1 oktober 2022 ska arbetstagaren informeras om anställningen är en särskild visstidsanställning, en säsongsanställning eller ett vikariat. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar även att information också efter den 1 oktober 2022 alltid ska lämnas även i fråga om de kollektivavtalade formerna av tidsbegränsad anställning, som projektanställning.

Högre sysselsättningsgrad

Innan du som arbetsgivare nyanställer ska du pröva om det på arbetsstället redan finns anställd personal som kan erbjudas de nya arbetsuppgifterna och på så sätt täcka behovet. En förutsättning är att arbetstagaren anmält intresse för höjd sysselsättningsgrad till arbetsgivaren, 25 a § lagen om anställningsskydd (LAS) samt AB § 5 mom. 1 b).

Företrädesrätt

Du som arbetsgivare måste även undersöka om det finns arbetstagare som har företrädesrätt till återanställning innan du nyanställer. Se 25 § lagen om anställningsskydd (LAS) samt AB § 35.

Deltidsanställning

För deltidsanställd arbetstagare gäller att arbetsgivaren ska eftersträva att arbetstiden uppgår till i genomsnitt minst 20 timmar per vecka.

Underrättelse om tidsbegränsad anställning

Arbetsgivaren ska enligt 28 § LAS underrätta den lokala arbetstagarorganisationen om sådan tidsbegränsad anställning som varar mer än en månad.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.