Publicerad 11 mars 2021

Frågor och svar om läkarintyg vid sjukfrånvaro

SKR har samlat ett antal svar på frågor som kan uppstå vid utförande av läkarintyg vid sjukdom.

 • 1. Varför behövs ett läkarintyg för sjuklöneperioden?

  En individ behöver styrka till sin arbetsgivare att hens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom. Det görs med ett intyg utfärdat av läkare eller tandläkare.

  Under sjuklöneperioden (dag 1-14 i sjukperioden) ska arbetsgivaren ta ställning till individens:

  • rätt till sjuklön
  • rätt att vara frånvarande på grund av sjukdom
  • behov av tidiga rehabiliteringsinsatser.

  För att kunna göra dessa bedömningar behöver arbetsgivaren information om individens nedsatta arbetsförmåga på grund av sjukdom i ett läkarintyg (se 8 § i sjuklönelagen). Det nya läkarintyget för sjuklöneperioden har tagits fram för att tydliggöra individens och arbets-givarens behov av relevant medicinsk information i dessa avseenden.

  Olika varianter används

  Tidigare har det inte funnits något specifikt läkarintyg avsett för sjuklöneperioden. Enligt rådande regelverk finns idag inget formkrav på ett sådant intyg. Det vill säga att det inte finns något vedertaget intygsformulär för läkarintyg under sjuklöneperioden, vilket skapar osäkerhet om vilket intyg som ska användas och vilken medicinsk information som behöver finnas i intyget. Därför har SKR tagit fram ett nationellt läkarintyg som utgår från rådande regelverk och aktörernas ansvar i sjukskrivningsprocessen under sjuklöneperioden. Det underlättar också processen för individen när det blir tydligare vad som gäller, vilken information som behövs och varför.

  Idag finns ett antal olika varianter av intyg som används under sjuklöneperioden och ibland används Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning även för detta ändamål. Dessa olika intyg uppfyller inte alltid kraven i sjuklönelagen, vilket kan innebära att individen inte styrker sin rätt till sjuklön och ledighet. Ibland efterfrågas för lite information eller onödigt mycket information, ibland fel information.

  Fel att använda Försäkringskassans läkarintyg under sjuklöneperioden

  När Försäkringskassans läkarintyg används för att styrka arbetsoförmåga under sjuklöne-perioden har det även inneburit att det sker en hel del felskick av intyg. Om Försäkrings-kassans läkarintyg används under sjuklöneperioden så kan det uppfattas som att intyget felaktigt ska skickas till Försäkringskassan. Under sjuklöneperioden (dag 1-14 i sjukfallet) är Försäkringskassan oftast inte involverad i sjukfallet och efterfrågar inte heller medicinska underlag. Det innebär därför extra arbete för både Försäkringskassan och hälso- och sjukvården att hantera intyg som antingen felaktigt skickats eller returnerats till dem.

  De nya läkarintygen är även anpassade till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och till Socialstyrelsens intygsföreskrift.

  Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården; HSLF-FS 2018:54 (PDF)

 • 2. Varför finns det en arbetsgivarversion av Försäkringskassans läkarintyg avsett för sjukfall som passerar dag 14?

  Den nya arbetsgivarversionen av Försäkringskassans läkarintyg har tagits fram för att säkerställa att läkarintyget är förenligt med GDPR och rådande regelverk.

  För att det ska vara tydligt att läkarintyget är en arbetsgivarversion av Försäkringskassans läkarintyg har vissa utseendemässiga justeringar gjorts, till exempel är Försäkringskassans logotyp borttagen och ersatt med SKR:s logotyp.

 • 3. Var finns de nya läkarintygen och när börjar de att gälla?

  Hälso- och sjukvården når de nya läkarintygen i Ineras intygsapplikation Webcert från och med december 2019. Varje region som använder Webcert behöver dock först göra läkarintygen tillgängliga i sitt journalsystem. Detta kommer att ske successivt och innebär att användningen av de nya läkarintygen kommer att starta vid olika tidpunkter i olika regioner och i hälso- och sjukvårdsverksamheterna.

  Logga in i Webcert

  För vårdenheter eller regioner som inte använder Webcert

  För de vårdenheter eller regioner som inte använder intygsapplikationen Webcert kan läkarintygen laddas ner i PDF-format.

 • 4. Vad händer med den nuvarande lösningen med Minimal utskrift?

  I samband med införandet av de nya läkarintygen i hälso- och sjukvårdens intygsapplikation Webcert kommer den nuvarande lösningen Minimal utskrift av Försäkringskassans läkarintyg att tas bort. Det gäller den utskrift som har varit möjlig att göra i Webcert och i Mina intyg.

Generella frågor om intyget AG 1-14

 • 5. Vad är syftet med ett läkarintyg under sjuklöneperioden?

  Läkarintyg för sjuklöneperioden ska bidra till att individen och arbetsgivaren via läkarintyget får relevant medicinsk information. Individen behöver intyget för att kunna styrka sin nedsatta arbetsförmåga på grund av sjukdom och arbetsgivaren behöver information, såväl ur ett arbetsrättsligt som ur ett rehabiliteringsperspektiv. Det gäller även i de sjukfall som förväntas bli korta.

  Läkarintyget för sjuklöneperioden har flera viktiga syften:

  • Det styrker individens rätt till sjuklön och är ett beslutsunderlag för arbetsgivaren vid bedömning av om arbetstagaren har rätt till sjuklön under sjuklöneperioden, dag 1-14.
  • Det styrker individens rätt att vara frånvarande från arbetet, samt vilka arbetsuppgifter hen inte bör utföra.
  • Det kan ge arbetsgivaren vägledning till om det går att anpassa arbetsuppgifter för att göra det möjligt för individen att utföra visst arbete. Informationen kan även ha betydelse för arbetsgivaren i rehabiliteringsarbetet.

  Individens och arbetsgivarens behov av information i läkarintyget är i sig inget nytt, skälet till att ett nytt intyg tagits fram är att förtydliga detta behov och erbjuda ett överskådligt intyg med relevant information.

 • 6. Vilken profession kan utfärda läkarintyg under sjuklöneperioden?

  Läkarintyget kan enligt lag endast utfärdas av läkare eller tandläkare. I intyget omfattar begreppet läkare båda professionerna. Ett digitalt läkarintyg kan endast utfärdas och signeras av läkare eller tandläkare.

  Enligt Socialstyrelsen är det inte förenligt med lagstiftningen att delegera intygsutfärdande under sjuklöneperioden till sjuksköterska eller annan profession inom hälso- och sjukvården. Däremot kan andra professioner som vanligt bistå med underlag till läkarens utfärdande av läkarintyget. Detta är närmare beskrivet i Socialstyrelsen föreskrifter (HSLF-FS 2018:54): ”den hälso- och sjukvårdspersonal som utfärdar ett intyg ska ha den kompetens som krävs för att utfärda intyg”. Krav på intygsutfärdares kompetens ställs dock ofta upp i andra författningar. Exempelvis följer det av 8 och 10 a §§ lagen (1991:1047) om sjuklön att ”det är läkare eller tandläkare som ska styrka nedsättningen av arbetsförmågan”.Samma krav på intyg av läkare eller tandläkare ställs även i olika kollektivavtal på arbetsmarknaden.

  Socialstyrelsens intygsföreskrift

  Vad som menas med tillräcklig kompetens förtydligas i det Meddelandeblad som är kopplat till Socialstyrelsen intygsföreskrift. ”Enligt 3 kap. 1 § HSLF-FS 2018:54 ska intygsutfärdaren ha den kompetens som krävs för att utfärda intyget. Bestämmelsen är professionsneutralt utformad. Det innebär att föreskriften inte specifikt reglerar den kompetensen intygsutfärdare måste ha. Krav på intygsutfärdares kompetens ställs dock ofta upp i andra författningar. Exempelvis följer det av 8 och 10 a §§ lagen (1991:1047) om sjuklön att det är läkare eller tandläkare som ska styrka nedsättningen av arbetsförmågan.”

  Socialstyrelsens föreskrifter om intyg (HSLF-FS 2018:54) (PDF)

 • 7. När ska läkarintyg under sjuklöneperioden användas?

  Individen är, som huvudregel, skyldig att lämna in ett läkarintyg till sin arbetsgivare efter sju dagars sjukfrånvaro. I vissa fall kan arbetstagaren vara skyldig att lämna intyget tidigare. Läkarintyget är avsett att användas endast till och med dag 14 i sjukperioden. Om sjukfallet vid första bedömning bedöms passera dag 14, bör istället "Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren" användas.

  Individen ansvarar själv för att arbetsgivaren får tillgång till läkarintyget. Intyget kan i dagsläget inte skickas elektroniskt från hälso- och sjukvården till arbetsgivaren. Individen kan däremot se och hantera sina elektroniska intyg i e-tjänsten Mina intyg, som nås via 1177.se.

  Mina intyg

  Förstadagsintyg

  Läkarintyget kan även användas tidigare i sjuklöneperioden, ett så kallat förstadagsintyg (Arbetsgivaren får om det finns särskilda skäl för det, begära att arbetstagaren genom intyg av läkare styrker nedsättning av arbetsförmågan tidigare än dag 8 i sjuklöneperioden, 10 a § SjLL).

 • 8. Måste det nya läkarintyget för sjuklöneperioden användas?

  Det finns enligt lagstiftning inget formkrav för sjuklöneintyget, det vill säga inte något vedertaget intygsformulär för läkarintyg under sjuklöneperioden. Det är SKR:s rekommendation att det nya läkarintyget används eftersom det innehåller information som individen och arbetsgivaren behöver tidigt i sjukfallet.

  Om intyget används ökar chansen för återgång i arbete och för en god kommunikation och samverkan mellan arbetsgivare, individen och vårdgivare.

 • 9. Ska diagnos framgå av det nya läkarintyget?

  Det är inga ändringar jämfört med tidigare. Enligt sjuklönelagen behöver en individ inte uppge sjukdomsdiagnos till sin arbetsgivare. När läkarintyget utfärdas, bör läkaren fråga individen om hen vill uppge diagnos eller inte.

  Det är dock viktigt att ha i åtanke att individen med intyget ska kunna styrka sin nedsatta arbetsförmåga på grund av sjukdom gentemot sin arbetsgivare. Om individen inte vill uppge diagnos, är det därför ännu viktigare med en tydlig beskrivning av aktivitetsbegränsningar med mera i intyget.

Generella frågor om intyget AG 7804

 • 10. Varför behöver arbetsgivaren medicinsk information om individen efter dag 14 i sjukfallet?

  Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen. Denna skyldighet är reglerad i socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen och i Arbetsdomstolens praxis.

  Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

  Arbetsgivaren ska underlätta för individen att komma tillbaka i arbete efter sjukdom genom att erbjuda skäligt stöd och anpassningar på arbetsplatsen.

  Plan för återgång i arbete

  Sedan 2018 har arbetsgivaren en skyldighet att ta fram en plan för återgång i arbete när en individ kan antas vara sjuk under en längre tid (enligt 30 kap 7 § socialförsäkringsbalken). Planen ska kontinuerligt följas upp och revideras vid behov. Bedömningen ska baseras på hälso- och sjukvårdens uppgifter om individens funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar och prognos samt utifrån arbetsplatsens förutsättningar.

  Rätt till frånvaro

  Individens rätt att vara frånvarande på grund av sjukdom behöver styrkas genom ett läkarintyg. Detta gäller under hela den tidsperiod som individen är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom.

  Sjukpenningtillägg/Avtalsgruppsjukförsäkring

  De flesta arbetsgivare på svensk arbetsmarknad betalar enligt kollektivavtal ett sjukpenningtillägg vid sjukfrånvaro. En förutsättning för detta tillägg är ofta att individen har rätt till sjukpenning och lämnar in ett läkarintyg.

 • 11. Varför behövs en särskild arbetsgivarversion av läkarintyget från och med dag 15 i sjukfallet?

  Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer höga krav på att den personuppgift som inhämtas ska vara relevant för ändamålet och att mer information inte får inhämtas än vad aktören bevisligen har behov av för sin handläggning. Att använda en annan organisations intyg kan därför innebära att fel eller fler uppgifter än vad som behövs inhämtas. Det är även av stor vikt att det är tydligt vem eller vilken organisation som är mottagare av intyget.

  SKR:s bedömning är att det inte är förenligt med GDPR eller Socialstyrelsens intygsföreskrift att hälso- och sjukvården använder ett läkarintyg där mottagaren är Försäkringskassan i de fall individen behöver lämna ett intyg till sin arbetsgivare. Därför har en anpassad version av Försäkringskassans intyg för sjukpenning tagits fram, som kan användas i förhållande till individens arbetsgivare.

  Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården; HSLF-FS 2018:54 (PDF)

  Informationen i Försäkringskassans digitala läkarintyg återanvänds enkelt genom att innehållet överförs till arbetsgivarversionen av läkarintyget i intygsapplikationen Webcert.

  I det nya Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivare (AG7804) är Försäkringskassans logotyp utbytt mot SKR:s logotyp.

Frågor och svar för arbetsgivare

Följande svar är specifikt framtagna för dig i rollen som arbetsgivare.

Specifika frågor om intyget AG 1-14

 • 12. Kan jag kräva att arbetstagaren lämnar in det läkarintyg som SKR tagit fram?

  Nej, eftersom det inte finns något formkrav, det vill säga vedertaget intygsformulär, för hur läkarintyget ska se ut under sjuklöneperioden.

  Det som är avgörande är om intyget innehåller den information som krävs för att bedöma om arbetstagarens frånvaro beror på sjukdomen, på vilket sätt arbetsförmågan är påverkad på grund av sjukdom i förhållande till arbetstagarens arbetsuppgifter och vilka eventuella anpassningar som kan möjliggöra viss eller hel arbetsförmåga.

 • 13. Arbetstagaren hävdar att läkaren menar att ett läkarintyg med mycket litet information duger som underlag under sjuklöneperioden – hur ska vi ställa oss till det?

  Under sjuklöneperioden (dag 1-14) är det arbetsgivaren som bedömer om arbetstagaren dels har rätt vara frånvarande på grund av sjukdom, dels har rätt till sjuklön. Arbetsgivaren behöver även information om på vilket sätt arbetsförmågan är nedsatt för att eventuellt kunna anpassa arbetsuppgifterna. För att kunna göra dessa bedömningar, behöver arbetsgivaren medicinsk information och det är därför arbetsgivaren som bedömer om informationen i läkarintyget är tillräcklig.

  En arbetsgivare bör i första hand prata med arbetstagaren och förklara förutsättningarna för rätt att vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom, rätt till sjuklön samt om skyldigheten att delta i en rehabilitering. Självfallet får en bedömning göras i varje enskilt fall där intyget troligtvis är en av flera faktorer som vägs in av arbetsgivaren. Om arbetsgivaren inte anser att läkarintyget innehåller tillräckligt med information, bör denne uppmana arbetstagaren att kontakta sin läkare för att få läkarintyget kompletterat.

  I samband med införandet av de nya läkarintygen i hälso- och sjukvårdens intygsapplikation Webcert kommer även den nuvarande lösningen Minimal utskrift av Försäkringskassans läkarintyg att tas bort. Det gäller den utskrift som har varit möjlig att göra i Webcert och i Mina intyg.

 • 14. Diagnosen framgår inte i läkarintyget, har arbetstagaren rätt att dölja den?

  Ja, i läkarintyget är det valfritt för arbetstagaren att uppge sin diagnos. Av 8 § sjuklönelagen framgår att läkarintyget inte behöver innehålla närmare uppgift om vilken sjukdom arbetstagaren har. Enligt praxis betyder det att diagnosen kan döljas av arbetstagaren.

  Det är dock viktigt att ha i åtanke att arbetstagaren med stöd av intyget ska kunna styrka nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom gentemot sin arbetsgivare. Om diagnos saknas är det därför ännu viktigare med en tydlig beskrivning av aktivitetsbegränsningar med mera i intyget. Se även svar för fråga 13.

 • 15. Arbetstagaren har, utöver diagnosen, även dolt annan information i läkarintyg för sjuklöneperioden. Hur bör vi agera?

  Läkarintyget för sjuklöneperioden innehåller de frågor som SKR bedömer att arbetsgivaren behöver ha kunskap om för att kunna ta ställning till om arbetstagaren har rätt att vara frånvarande på grund av sjukdom, har rätt till sjuklön och om en eventuell anpassning av arbetsuppgifterna skulle möjliggöra att hen ändå kan arbeta helt eller till viss del. Ett läkarintyg som innehåller för lite information kan vara i behov av komplettering, oavsett i vilken form intyget utfärdas.

  Det bör råda kännedom på arbetsplatsen om syftet med skyldigheten att lämna in ett läkarintyg vid frånvaro på grund av sjukdom.

 • 16. Läkarintyget är underskrivet av en sjuksköterska, är det giltigt?

  Enligt sjuklönelagen är det inte giltigt, eftersom det är ett lagkrav enligt 8 § sjuklönelagen att intyget är utfärdat av läkare eller tandläkare. Arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön endast om arbetstagaren styrker nedsättning arbetsförmågan genom intyg av läkare eller tandläkare. Samma krav på utfärdandet av intyg ställs även i olika kollektivavtal på arbetsmarknaden.

  I Socialstyrelsens föreskrifter framgår i 3 kap 1 § att den hälso- och sjukvårdspersonal som utfärdar ett intyg ska ha den kompetens som krävs för att utfärda intyg. Vad som menas med tillräcklig kompetens förtydligas i det Meddelandeblad som är kopplat till föreskriften:

  ”Enligt 3 kap. 1 § HSLF-FS 2018:54 ska intygsutfärdaren ha den kompetens som krävs för att utfärda intyget. Bestämmelsen är professionsneutralt utformad. Det innebär att föreskriften inte specifikt reglerar den kompetensen intygsutfärdare måste ha. Krav på intygsutfärdares kompetens ställs dock ofta upp i andra författningar. Exempelvis följer det av 8 och 10 a §§ lagen (1991:1047) om sjuklön att det är läkare eller tandläkare som ska styrka nedsättningen av arbetsförmågan.”

  Med andra ord är det inte möjligt att delegera utfärdande av läkarintyg under sjuklöneperioden till annan profession.

  Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården; HSLF-FS 2018:54 (PDF)

  I PDF-versionen av sjuklöneintyget ska utfärdaren ange sin befattning, det vill säga läkare eller tandläkare.

  De digitala läkarintygen kan endast signeras av läkare och tandläkare. Om arbetsgivaren erhåller en utskrift av ett läkarintyg utfärdat på SKR-formulär, och som är signerat digitalt, är detta en garanti för att intyget är utfärdat och signerat av en läkare eller tandläkare. Se även svar på fråga 22.

 • 17. Kan vårdenheten skicka sjuklöneintyget elektroniskt eller mejla det till mig som arbetsgivare?

  Nej. Vårdenheten kan endast skicka intyg elektroniskt till Försäkringskassan och det är inte lämpligt att vårdenheten mejlar ett läkarintyg eftersom detta innehåller känsliga personuppgifter.

  Det läkarintyg som läkare eller tandläkare utfärdar under sjuklöneperioden kommer sannolikt i de flesta fall att skrivas ut och undertecknas på vårdenheten. Arbetstagaren har även tillgång till sina intyg i e-tjänsten Mina intyg på 1177.se och kan där skriva ut ett elektroniskt signerat läkarintyg för sjuklöneperioden.

Specifika frågor om intyget AG 7804

 • 18. Varför behövs det en arbetsgivarversion av Försäkringskassans läkarintyg?

  Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer höga krav på att den personuppgift som inhämtas ska vara relevant för ändamålet och att mer information inte får inhämtas än vad aktören bevisligen har behov av för sin handläggning. Att använda en annan organisations läkarintyg kan innebära att fel eller fler uppgifter än nödvändigt inhämtas. Det är även av stor vikt att det är tydligt vem eller vilken organisation som är mottagare av intyget.

  Med hänsyn till GDPR och Socialstyrelsens intygsföreskrift bedömer SKR att hälso- och sjukvården inte bör använda ett intygsformulär där mottagaren är Försäkringskassan i de fall patientens arbetsgivare är mottagare.

  Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården; HSLF-FS 2018:54 (PDF)

  En anpassad version av Försäkringskassans intyg för sjukpenning har tagits fram som kan användas av arbetstagare i förhållande till arbetsgivare. Informationen i Försäkringskassans digitala läkarintyg återanvänds enkelt genom att innehållet förs över till arbetsgivarversionen i intygsapplikationen Webcert. I det nya "Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren (AG7804)" är Försäkringskassans logotyp utbytt mot SKR:s logotyp.

 • 19. Arbetstagaren har valt att dölja delar av läkarintyget, vad ska vi göra?

  På samma sätt som under sjuklöneperioden är det arbetsgivaren som bedömer om arbetstagaren har rätt vara frånvarande på grund av sjukdom. Arbetsgivaren behöver även information om på vilket sätt arbetsförmågan är nedsatt för att eventuellt kunna anpassa arbetsuppgifterna. För att kunna göra dessa bedömningar behöver arbetsgivaren medicinsk information.

  En arbetsgivare bör i första hand prata med arbetstagaren och förklara förutsättningarna för rätt att vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom, rätt till sjuklön samt om skyldigheten att delta i ett rehabiliteringsarbete.

  Självfallet får en bedömning göras i varje enskilt fall där intyget troligtvis är en av flera faktorer som vägs in av arbetsgivaren. Om arbetsgivaren inte anser att läkarintyget innehåller tillräckligt med information, bör denne uppmana arbetstagaren att kontakta sin läkare för att få läkarintyget kompletterat.

 • 20. Arbetsgivarens version av Försäkringskassans intyg ser annorlunda ut, är det samma innehåll i bägge intygen?

  Ja. För att förenkla utfärdandet av arbetsgivarversionen utfärdar läkaren först Försäkrings-kassans digitala läkarintyg för sjukpenning och överför därefter innehållet i Försäkrings-kassans intyg till arbetsgivarversionen av läkarintyget.

  Med andra ord, när arbetsgivarversionen av intyget utfärdas har läkaren redan tagit ställning till och besvarat samma frågor som Försäkringskassan begär svar på i sitt intyg.

 • 21. Har läkarintyg för arbetsgivaren samma juridiska tyngd som Försäkringskassans läkarintyg?

  Ja, det är SKR:s tolkning. Oavsett vilket intyg som används för att intyga och ge information om arbetstagarens sjukdom och förmåga, är dokumentet ett läkarintyg med den juridiska tyngd som följer ett sådant dokument.

  Såväl det intyg som utfärdas i Försäkringskassans formulär som det läkarintyg som utfärdas i en arbetsgivarversion, är elektroniskt signerade av läkare eller tandläkare.

 • 22. Vad innebär en elektronisk signering?

  När en läkare eller tandläkare ska utfärda ett läkarintyg måste läkaren logga in i ett system, oftast ett journalsystem eller vårdens intygsapplikation Webcert. Inloggning sker med kort och kod, för privatläkare finns även möjlighet att logga in med mobilt bankID. När läkarintyget är färdigskrivet gör läkaren en digital signering (liknande en signering som görs för att bekräfta betalning i en internetbank).

  Läkarintyget kan sedan skrivas ut och lämnas till arbetstagaren. På det utskrivna läkarintyget står det angivet i en röd ruta att det är elektroniskt signerat. I utskriften anges även läkarens namn och vilken vårdenhet som utfärdat läkarintyget.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.