Publicerad 21 december 2022

Frågor och svar om riskbedömning av arbetsmiljö

 • Vad gäller angående riskbedömning och personlig skyddsutrustning på förskolor?

  Utgångspunkten för arbetsmiljöarbetet på förskolor är att tillse att förskolebarn som uppvisar smittsymptom inte ska vara i förskolan, och det är viktigt att personalen kan ta hand om barnet tills förälder hämtar utan att själva riskera att smittas. I äldreomsorgen och förskolans verksamheter går det inte att tillämpa social distansering på samma sätt som många andra kommunala verksamheter.

  I arbetsmiljöarbetet ska riskbedömning göras av verksamheten och ovan situation behöver ingå i bedömningen. Läs gärna mer om SKR:s rekommendationer om riskbedömningar under andra frågor på denna sida.

  Genomförda riskbedömningar behöver emellanåt uppdateras. Då kan det vara lämpligt att med utgångspunkt i den så kallade åtgärdstrappan ställa följande frågor:

  1. Vilka arbetsmoment görs?
  2. Vilka risker finns i de momenten?
  3. Hur kan riskerna minimeras?
  4. Vilka åtgärder behövs?
  5. Vilken personligt skyddsutrustning behövs i de olika arbetsmomenten?

  I första hand ska man alltid titta på vad som kan förändras i arbetsinnehåll, arbetssätt och den fysiska arbetsmiljön runt personalen. Personlig skyddsutrustning är alltid den sista åtgärden man tar till för att skydda personalen. Det är förstås viktigt att riskbedömningen sker i samverkan (se 4 § AFS 2001:1). Personalen behöver få kännedom om riskbedömningen och åtgärderna. De behöver också få kunskap om när och hur personlig skyddsutrustning ska användas.

  Värt att känna till är Arbetsmiljöverket på senare tid tagit ett beslut om föreläggande avseende en förskola i en kommun. Beslutet innebär att förskolans personal ska ha tillgång till två uppsättningar skyddsutrustning bestående av munskydd typ IIR, visir, skyddsförkläde och skyddshandskar.

  Beslutet riktar sig till situationen när ett barn insjuknar under dagen.

  Värt att notera är även att Folkhälsomyndigheten anger att personal som arbetar på förskolor inte har diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. De drar slutsatsen att barnens behov av, och möjlighet att vara i förskolan väger tungt, och därför bör den generella regeln vara att barn går i förskolan under pandemin.

  Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19, Folkhälsomyndigheten

 • Ska skyddsombud vara med när riskbedömning görs?

  Står det någonstans i lagtexten att det finns krav att skyddsombudet ska/måste vara med i riskbedömning inför förändring?

  • Arbetsgivare ska erbjuda arbetstagare, skyddsombud och elevskyddsombud möjligt att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Riskbedömningar vid planerade förändringar i verksamheten ingår som en viktig del i SAM. Detta står i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), 4 § och 8 §. Du hittar författningen hos Arbetsmiljöverket. Där finns också arbetsmiljölagen (AML) tillgänglig.

   Arbetsmiljöverket
  • Direkt i arbetsmiljölagen, 6 kapitel , 4 §, står att skyddsombud – liksom skyddskommittén /samverkansgruppen ( 6 kapitel 9 §) - ska delta vid planeringen av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder, arbetsorganisation och vid upprättande av handlingsplaner.
  • Finns det lokalt samverkansavtal bör det där framgå hur skyddsombuden medverkar i arbetsmiljöarbetet.
  • Arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldig enligt 6 kapitel 11 § AML om inte reglerna om samverkan med skyddsombuden följs.
  • Skyddsombuden kan bidra med bra kompetens till cheferna i verksamheten.
 • Riskbedömning behövs inte vid flytt av medarbetare – när skäl finns

  Riskbedömning enligt arbetsmiljölagstiftningen behöver inte göras i samband med förflyttning av medarbetare när det finns vägande skäl enligt AB, men kan självfallet göras ändå.

  Anledningen till SKR:s ställningstagande är frågor som ställts av enskilda kommuner och regioner.

  Grunden för bedömningen är att en förflyttning görs till samma typ av arbete som medarbetaren hade innan flytten, till exempel från ett lärarjobb till ett annat lärarjobb, men kanske på en annan skola. Förflyttningen i sig innebär inte en ändring av själva verksamheten.

  Enligt 8 § 2 st Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om Systematiskt Arbetsmiljöarbete är det just vid planerade förändringar i verksamheten som det ställs krav att arbetsgivaren ska bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa och olycksfall som kan behöva åtgärdas. De exempel som nämns i kommentaren till författningen gäller förändringar under löpande drift, omorganisation, inskränkningar och nedläggning av verksamhet.

  I Arbetsmiljöverkets skrift ”Undersökning och riskbedömning i det systematiska arbetsmiljöarbete , andra upplagan, (2003) anges ”ändrade lokaler, arbetsmetoder och arbetsorganisation” som exempel när riskbedömning måste göras.

  Däremot kan det ibland vara så att en riskbedömning av arbetsförhållandena visar på att det föreligger samarbetsproblem på arbetsplatsen som i sin tur kan bedömas utgöra vägande skäl för en förflyttning av medarbetare.

  Arbetsmiljöverket

Informationsansvarig

 • Gunnar Sundqvist
  Utredare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.