Publicerad 11 mars 2021

Roller i arbetsmiljöarbetet

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön men övriga i verksamheten har också ett visst ansvar i arbetsmiljöarbetet. Här beskrivs rollernas ansvar.

Arbetstagarnas roll

Arbetstagarna deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts.

Skyddsombudets roll

Skyddsombud ska verka för en god arbetsmiljö, och bevaka arbetsmiljön både när det gäller trivsel och fysiska risker. De är med vid planering och genomförande av arbetet, till exempel vid undersökning av arbetsförhållandena, planering av åtgärder och årliga uppföljningar. Samverkan med skyddsombuden regleras närmare i 1-18 § 6 kap. AML samt i 6-13 § Arbetsmiljöförordningen AMF.

Skyddsombud och arbetsmiljöombud

Elevskyddsombud

Företagshälsovårdens roll

Företagshälsovården är en expertresurs i arbetsmiljöarbetet. Den kan till exempel behöva anlitas vid undersökningar och riskbedömningar och för att föreslå åtgärder och utbilda personal. Företagshälsovården genomför också medicinska kontroller. Det är ett samlingsnamn för medicinska åtgärder som ett stöd i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivaren ska erbjuda arbetstagarna medicinska kontroller när de utsätts för bullerproblem, vibrationer, nattarbete, arbete med försöksdjur och så vidare. Detta är ett komplement när andra arbetsmiljöåtgärder inte räcker.

Upphandling av företagshälsovård

Arbetsmiljöverkets roll

Arbetsmiljöverket ska kontrollera att arbetsgivaren följer de lagar och regler som finns på arbetsmiljöområdet. Kontrollen görs genom en inspektion på arbetsplatsen. Vilka arbetsplatser som ska kontrolleras väljs utifrån var Arbetsmiljöverket uppfattar att det finns störst risker.

Med stöd av arbetsmiljölagen och till viss del även arbetstidslagen meddelar Arbetsmiljöverket föreskrifter. För närvarande finns ett 80-tal föreskrifter som samlats i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS).

Föreskrifter (AFS), Arbetsmiljöverket

Tillsyn av Arbetsmiljöverket

Samverkansavtal

Om parterna har ett samverkansavtal förtydligar även detta vissa förutsättningar beträffande skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet.

Centralt avtal om samverkan och arbetsmiljö 

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.