Publicerad 13 februari 2023

Kvalitetsindikatorer i Primärvårdskvalitet

Indikatorerna i Primärvårdskvalitet utgår ifrån vetenskaplig evidens och är utvecklade av företrädare för primärvårdsprofessionerna. Indikatorerna är primärt utformade för att ge meningsfull information som stöd för förbättringsarbete.

Sammanfattning av indikatorer

Under varje sammanfattande tabell finns länk till mer detaljerad beskrivning av indikatorerna.

Artros

Indikatorer artros

Kortnamn

Indikator

Ar01

Andel patienter med artros där mätning av vikt/BMI gjorts

Ar02+11

Förekomst av diagnos artros

Ar03+04+12+13

Andel patienter med artros som deltagit i artrosskola eller fått handledd träning

Läs vidare om indikatorer för artros

Astma

Indikatorer astma

Kortnamn

Indikator

As01A

Andel patienter med astma och underhållsbehandling som varit på återbesök

As02

Förekomst av diagnos astma

Läs vidare om indikatorer för astma

Bensår

Indikatorer bensår

Kortnamn

Indikator

Be01

Förekomst av diagnos bensår

Be02

Andel patienter med bensår som har etiologisk diagnos

Be03

Andel patienter med venösa bensår som har kompressionsbehandling

Be04

Andel patienter med diagnos bensår som har en bedömning av perifer cirkulation registrerat

Läs mer om indikatorer för bensår

Demens

Indikatorer demens

Kortnamn

Indikator

Dem01+11

Förekomst av diagnos demens

Dem02

Andel patienter med demens som behandlas med antipsykotika

Dem03

Andel patienter med demens som varit på återbesök

Dem04

Andel patienter med Alzheimer demens som behandlas med (eller provat) demensläkemedel

Dem05

Andel patienter med samsjuklighet vid demens

Dem06+07+

12+13

Andel patienter med ny diagnos demens som bedömts av arbetsterapeut eller fått kognitiva hjälpmedel

Dem14

Andel patienter med demens och vikt/BMI eller undernäring

Läs vidare om indikatorer för demens

Diabetes

Indikatorer diabetes

Kortnamn

Indikator

Di01

Förekomst av diagnos diabetes

Di02

HbA1c vid diabetes

Di03

Blodtrycksvärde vid diabetes

Di04

Andel patienter med diabetes som behandlas med statiner

Di05

Andel patienter med diabetes som varit på återbesök

Di06

Albuminuri vid diabetes

Di07

Andel patienter med Metformin och ej uppmätt eller kraftigt sänkt njurfuntion

Di08

Andel patienter med diagnos diabetes som har fått fotundersökning

Läs vidare om indikatorer för diabetes

Förmaksflimmer

Indikatorer förmaksflimmer

Kortnamn

Indikator

Fö01

Förekomst av diagnos förmaksflimmer

Fö02

Andel patienter med förmaksflimmer som har antikoagulantiabehandling

Fö03

Andel patienter med förmaksflimmer som varit på återbesök

Läs vidare om indikatorer för förmaksflimmer

Hjärtsvikt

Indikatorer hjärtsvikt

Kortnamn

Indikator

Hj01+11

Förekomst av diagnos hjärtsvikt

Hj02

Andel patienter med HFrEF som behandlas med minst 3 av 4 rekommenderade läkemedelsklasser

Hj04

Andel patienter med hjärtsvikt som har varit på återbesök

Hj06+07+08

+12+13+14

Andel patienter med hjärtsvikt som fått funktionstest, handledd fysisk träning eller patientutbildning

Läs vidare om indikatorer för hjärtsvikt

Hypertoni

Indikatorer hypertoni

Kortnamn

Indikator

HT01

Förekomst av diagnos hypertoni

HT02

Blodtrycksvärde vid hypertoni

Läs vidare om indikatorer för hypertoni

Infektion

Infektion, Hud- och mjukdelar

Indikatorer infektion, hud- och mjukdelar

Kortnamn

Indikator

Inf37+40+45

+49+53+57

Förekomst /1000 listade (borrelia, impetigo, erysipelas, paronyki/nageltrång, furunkel/karbunkel/abscess/ateom, ospecifik hudinfektion)

Inf38+41+46

+50+54+58

Förekomst /1000 som kontaktat vårdenheten (borrelia, impetigo, erysipelas, paronyki/nageltrång, furunkel/karbunkel/abscess/ateom, ospecifik hudinfektion)

Inf42+51+55

Andel antibiotikabehandling (impetiko, paronyki/nageltrång, karbunkel/furunkel/abscess/aterom)

Inf39+43+47

+59

Andel antibiotikabehandling med förstahandsantibiotika (borrelia, impetigo, erysipelas, ospecifik hudinfektion)

Inf44+48+52

+56+60

Andel med fysiskt besök i samband med antibiotikaförskrivning (impetigo, erysipelas, paronyki/nageltrång, karbunkel/furunkel/abscess/aterom)

Infektion, Urinvägar

Indikatorer infektion, urinvägar

Kortnamn

Indikator

Inf25

Förekomst akut cystit /1000 listade, kvinnor/män

Inf26

Förekomst akut cystit /1000 individer som kontaktat vårdenheten, kvinnor/män

Inf27+28+29

+30+31

Andel antibiotikabehandling vid akut cystit, kvinnor/män (all antibiotika, förstahandsantibiotika, kinoloner)

Inf34

Andel akut cystit (män) med fysiskt läkarbesök för diagnos

Infektion, Covid-19

Indikator infektion, Covid-19

Kortnamn

Indikator

Inf63

Förekomst av Covid-19

Inf64

Förekomst av Postinfektiöst tillstånd efter Covid-19

Infektion, Luftvägar

Indikatorer infektion, luftvägar

Kortnamn

Indikator

Inf01+05+08+12

+18+22

Förekomst /1000 listade (AOM, ÖLI, rinosinuit, faryngotonsillit, pneumoni, bronkit)

Inf02+06+09+13

+19+23

Förekomst /1000 individer som kontaktat vårdenheten (AOM, ÖLI, rinosinuit, faryngotonsillit, pneumoni, bronkit)

Inf03+07+10+

14+20+24

Andel antibiotikabehandling (AOM, ÖLI, rinosinuit, faryngotonsillit, pneumoni, bronkit)

Inf4+11+15+21

Andel antibiotikabehandling med förstahandsantibiotika

Inf16

Andel positiva Strep A-test av alla Strep A-test

Inf17

Andel antibiotikabehandlade faryngotonsilliter med Strep A-test (pos/neg/ej taget)

Inf32+33

Andel med fysiskt läkarbesök för diagnos (AOM, pneumoni)

Inf35+36

Andel övre/nedre luftvägsinfektionsdiagnoser där CRP tagits

Inf61+62

Andel med fysiskt läkarbesök i samband med antibiotikaförskrivning (rinosinuit, faryngotonsillit)

Läs vidare om indikatorer för infektion

KOL

Indikatorer KOL

Kortnamn

Indikator

KOL01+11

Förekomst av diagnos KOL

KOL02+03+04

Andel patienter med KOL som fått uppföljning

KOL05

Andel patienter med KOL med uppmätt vikt/BMI eller undernäring

KOL06+07+08+09

+12+13+14+15

Andel patienter med KOL som genomgått 6-minuters gångtest, fått energibesparande tekniker, handledd fysisk träning eller patientutbildning

KOL16

Andel patienter med KOL som genomfört spirometri

KOL17

Andel patienter med KOL och dokumentation om tobaksbruk

Läs vidare om indikatorer för KOL

Kontinuitet

Indikatorer kontinuitet

Kortnamn

Indikator

Ko01+07+09

+10

Kontinuitetsindex för personer med kronisk sjukdom

Ko03

Kontinuitetsindex för personer med samsjuklighet

Ko04

Kontinuitetsindex för personer med SIP

Ko05

Kontinuitetsindex för alla patienter

Ko06

Kontinuitetsindex vid bensår

Ko08

Andel infektionsepisoder handlagda på egen vårdcentral

Ko11

Kontinuitetsindex för mångbesökare

Ko12

Andel patienter listade på fast läkare

Ko13

Andel patienter som haft >65% av läkarkontakterna hos sin fasta läkare

Läs vidare om indikatorer för kontinuitet

Kranskärlssjukdom

Indikatorer kranskärlssjukdom

Kortnamn

Indikator

Kr01

Förekomst av diagnos kranskärlssjukdom

Kr03+04+06

Andel patienter med kranskärlssjukdom som behandlas med med statiner, trombocythämmare/antikoagulatia eller RAAS-blockad

Kr05

Andel patienter med kranskärlssjukdom som har varit på återbesök

Kr07

Blodtrycksvärde vid kranskärlssjukdom

Läs vidare om indikatorer för kranskärlssjukdom

Levnadsvanor

Indikatorer levnadsvanor

Kortnamn

Indikator

Le01+02

Andel med kronisk sjukdom där levnadsvana uppmärksammats

Le03

Rådgivning till dagligrökare med kronisk sjukdom

Le07+13

Rådgivning/FAR vid kronisk sjukdom och otillräcklig fysisk aktivitet

Le09

Rådgivning vid kronisk sjukdom och riskbruk av alkohol

Le11+15

Rådgivning vid kronisk sjukdom och ohälsosamma matvanor

Läs vidare om indikatorer för levnadsvanor

Läkemedel

Indikatorer, läkemedel

Kortnamn

Indikator

Lm01

Andel patienter med protonpumpshämmare som har evidensbaserad indikation

Lm02

Andel patienter med förhöjd kardiovaskulär risk som behandlats med NSAID

Lm03+04+05

Andel patienter som behandlas med bensodiazepinliknande sömnläkemedel

Lm06+07+08

Andel patienter som behandlas med bensodiazepiner

Lm09

Andel patienter som behandlas med NOAK av alla med antikoagulantiabehandling

Lm10

Andel patienter som behandlas med orala antikoagulantia som följts upp med provtagning

Lm11+12

Andel patienter som behandlas med opioider

Lm13

Andel patienter med diagnos alkoholproblematik som behandlats med återfallsförebyggande läkemedel

Lm14

Andel patienter med riskfylld behandling

Lm15

Andel patienter som förskrivits Diklofenak av alla som förskrivits NSAID

Läs vidare om indikatorer för läkemedel

Njursvikt

Indikatorer njursvikt

Kortnamn

Indiaktor

Nj01

Andel patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion och diagnos njursvikt

Nj02

Andel patienter med nedsatt njurfunktion som har kontrollerat albuminuri

Läs vidare om indikatorer för njursvikt

Osteoporos

Indikatorer osteoporos

Kortnamn

Indikator

Os01

Förekomst av diagnos osteoporos

Os02+10

Förekomst av hög risk för benskörhetsfraktur hos personer 50 år och äldre

Os03

Andel som har läkemedelsbehandling mot benskörhet av personer 50 år och äldre med nytillkommen hög risk för benskörhetsfraktur

Os04+11

Andel som har fått balansträning av personer 50 år och äldre med nytillkommen hög risk för benskörhetsfraktur

Läs vidare om indikatorer för osteoporos

Prioritering

Indikatorer prioritering

Kortnamn

Indikator

Pr01

Andel patienter som har fått uppföljning vid kronisk sjukdom

Pr02

Andel patienter med samsjuklighet som riskskattats för hjärt-kärlsjukdom

Pr03

Andel patienter som fått behandling mot depression vid samsjuklighet

Pr04+05+09

+11+12+13

Andel patienter med teambaserad rehabiliteringsplan

Pr06+14

Andel mångbesökare

Pr07+15

Andel mångbesökare med rehabiliteringplan eller SIP

Pr08

Andel patienter som har fått rehabiliteringsplan upprättad av de som fått rehabkoordinering

Läs vidare om indikatorer för prioritering

Psykisk ohälsa

Depression

Indikatorer depression

Kortnamn

Indikator

Dep01+11

Förekomst av diagnos depression

Dep02

Andel patienter med nydiagnostiserad depression som blivit somatiskt undersökta

Dep03

Andel patienter med ny diagnos depression som behandlas med antidepressiva läkemedel

Dep04+05

Andel patienter med depression som fått uppföljning

Dep06+07+

08+09

Andel patienter som fått psykologisk behandling vid nydiagnostiserad depression

Dep10+12

Andel patienter med ny diagnos depression som fått handledd träning eller basal kroppskännedomsträning

Läs vidare om indikatorer för depression

Stressrelaterad ohälsa

Indikatorer psykisk ohälsa, stressrelaterad ohälsa

Kortnamn

Indikator

St01+11

Förekomst av diagnos stressrelaterad psykisk ohälsa

St02+12

Förekomst av diagnos utmattningssyndrom

Läs vidare om indikatorer för stress

Ångest

Indikatorer psykisk ohälsa, ångest

Kortnamn

Indikator

Ån01

Förekomst av diagnos ångest

Ån02

Andel patienter med nydiagnostiserad ångest som blivit somatiskt undersökta

Ån03

Andel patienter med ny diagnos ångest som behandlas med antidepressiva läkemedel

Ån04+05

Andel patienter med ångest som har fått uppföljning

Ån06+08+09

Andel patienter som fått psykologisk behandling vid nydiagnostiserad ångest

Ån07

Andel patienter med ångest som behandlas med bensodiazepiner

Läs vidare om indikatorer för ångest

Övrigt

Indikatorer psykisk ohälsa, övrigt

Kortnamn

Indikator

Dep/Ån01

Andel patienter med SSRI som har registrerad evidensbaserad indikation

Samsjuklighet

Indikatorer samsjuklighet

Kortnamn

Indikator

Ss01

Andel patienter med samsjuklighet

Ss02

Andel patienter med samsjuklighet och 0 till >6 läkarbesök

Läs vidare om indikatorer för samsjuklighet

Samverkan

Indikatorer samverkan

Kortnamn

Indikator

Sa02

Andel patienter med kronisk sjukdom som inte har varit på återbesök, i primärvård eller på sjukhus

Sa03

Andel patienter varit på återbesök efter KOL-exacerbation, i primärvård eller på sjukhus

Sa04+05+

08+09

Andel personer med SIP

Sa06

Andel patienter som varit på återbesök efter TIA/stroke, i primärvård eller på sjukhus

Sa07

Andel patienter som varit på återbesök vid hjärtsvikt, i primärvård eller på sjukhus

Sa10

Andek patienter som fått sitt vårdbehov bedömt vid kranskärlssjukdom

Läs vidare om indikatorer för samverkan

Sjukskrivning

Indikatorer Sjukskrivning

Kortnamn

Indikatorer

Sjs01

Andel patienter som blivit sjukskrivna

Sjs02

Andel patienter med förebyggande sjukskrivning

Sjs04+06+08+10

Andel patienter med diagnos depression, ångest, utmattningssyndrom eller muskuloskeletala besvär som fått sjukskrivning

TIA/Stroke

Indikatorer TIA/ Stroke

Kortnamn

Indikatorer

T/S01

Förekomst av diagnos TIA och Stroke

T/S02

Andel patienter som haft TIA och/eller ischemisk stroke som behandlas med statiner

T/S03

Andel patienter som haft TIA, ischemisk stroke och/eller intracerebral blödning som har varit på återbesök

T/S04

Blodtrycksvärde hos patienter med TIA, ischemisk stroke och/eller intracerebral blödning

T/S05+11

Förekomst av diagnos stroke

T/S06+07+08

+12+13+14

Andel patienter som haft stroke fått träning av ADL, balans eller gångförmåga

Läs vidare om indikatorer för TIA/stroke

Urininkontinens

Indikatorer urininkontinens

Kortnamn

Indikator

Ink01+11

Förekomst av diagnos urininkontinens

Ink02

Andel patienter med urininkontinens som genomgått utredning

Ink03+12

Andel patienter med urininkontinens som fått bäckenbottenträning

Läs vidare om indikatorer för urininkontinens

Äldre

Indikatorer äldre

Kortnamn

Indikator

Äld01

Andel patienter ≥ 75 år som behandlas med läkemedel som bör undvikas

Äld02

Andel patienter ≥ 75 år som har uppmätt njurfunktion av dem som behandlas med läkemedel som påverkas av njurfunktion

Äld03

Andel som behandlas med oxazepam av alla patienter ≥ 75 år som har lugnande läkemedel

Äld04

Andel som behandlas med zopiklon av alla patienter ≥ 75 år som har sömnläkemedel

Äld05

Andel patienter 80 år eller äldre med undernäring

Läs vidare om indikatorer för äldre

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.