Publicerad 11 oktober 2021

Samverkan kring hälso- och sjukvårdens miljöer

SKR samarbetar med olika organisationer gällande utveckling av hälso- och sjukvårdens miljöer.

SKR ingår i samarbetsforumet Aktörsnätverket för vårdens byggda miljöer, där följande aktörer ingår:

Centrum för vårdens arkitektur (CVA)

CVA bedriver forskning och genomför utbildningar med fokus på arkitektur i relation till läkande, patientupplevelse och effektivitet.

Centrum för vårdens arkitektur (CVA), Chalmers tekniska högskola

PTS forum, Program för teknisk standard

Program för Teknisk standard (PTS) är en del av ett ledningssystem i lokalförsörjningsprocessen i syfte att på ett effektivt sätt kvalitetssäkra och ständigt förbättra leveransen av ändamålsenliga och långsiktigt hållbara lokaler.

PTS forum, Program för teknisk standard

Föreningen Forum Vårdbyggnad

Föreningen är en mötesplats för alla som arbetar med fysisk miljö för vård och omsorg. Föreningen stödjer och informerar om utvecklingsarbete, forskning och utbildning bland annat genom konferenser och seminarier.

Föreningen Forum Vårdbyggnad

Boverket

Boverket arbetar bland annat med regeringsuppdraget att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Boverket kommer inom uppdraget att samla kunskap om hur hög arkitektonisk kvalitet i planering, byggande, inredning, drift och förvaltning av vårdens miljöer kan implementeras och med utgångspunkt i det ta fram vägledning för kommuner, regioner och berörda privata aktörer.

Uppdrag att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö, Boverket

Best service

SKR samarbetar även med nätverket Best Service, som är ett frivilligt nätverk för landstingens serviceorganisationer. Nätverket arbetar med utveckling av servicefrågor inom hälso- och sjukvården samt med erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Best service