Publicerad 6 december 2021

Tänk efter före – risk och sårbarhetsanalyser ur ett fastighetsperspektiv

Regering och riksdag har tagit initiativ till ny lagstiftning, som syftar till att göra centrala samhällsfunktioner mindre sårbara för katastrofer och ålägger kommuner, landsting och statliga myndigheter att utarbeta särskilda risk- och sårbarhetsanalyser samt ta fram planer för hantering av extraordinära händelser.

Rapporten behandlar landstingens risk- och sårbarhetsanalyser ur ett fastighetsperspektiv.

Läs rapporten