Publicerad 20 januari 2023

Stödmaterial för Effektivare granskningsprocess

Detta material ger dig konkret stöd i hur din organisation på ett systematiskt sätt kan arbeta med framtagen branschstandard, BEAst effektivare granskning. Arbetet har initierats och finansierats av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, Kommunfonden.

Nu finns material framtaget för införande i avtalstexter och manualer så att beställare enkelt kan tillämpa den av BEAst framtagna metodiken för samordnad och digital granskningsprocess:

Underlagstext för AF del i projekt (PDF) Pdf, 148 kB.

Underlagstext för CAD/BIM, manual (PDF) Pdf, 121 kB.

All information om BEAst Effektivare granskning som branschstandard finns redan fritt tillgänglig via BEAsts webbplats.

Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard, BEAst

Webbsidan innehåller allt material samlat med anvisning och videoguider för att enkelt komma igång med praktisk tillämpning. BEAst Effektivare granskning är en branschgemensam standard framtagen med stöd av Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, för att digitalisera och standardisera statushantering av granskningskommentarer. Fokus är godkännandeprocessen av system- och bygghandlingar under projektering för att säkerställa produkt till kund.

Effektivare granskning, BEAst

Fri användning av alla systemstöd

Vid tillämpning av standarden kan systemstöd användas. Funktioner som tagits fram är gemensam granskningsprofil med stämplar, markeringsverktyg för granskningskommentarer och statushantering för att enhetligt verifiera och dokumentera granskning. Standarden och statushanteringen med stöddokument som är framtagen är fri att användas av alla systemstöd.

För att underlätta granskning och säkerställa rätt teknisk PDF-kvalitet inför leverans av handlingar har BEAst tagit fram PDF Guidelines respektive BEAst Hänvisningar i handlingar.

Flera stora entreprenörer bakom standarden

Standarden är ett stöd för hantering av granskningskommentarer under godkännandeprocessen för att följa ISO 9001:2015 ”8.3.6 Konstruktions- och utvecklingsändringar” för att säkerställa produkten. Standarden är framtagen av branschorganisationen BEAst med finansiering av SBUF. Bakom standarden står de stora entreprenörerna JM, NCC, Peab, Skanska och Veidekke som tillsammans implementerat standarden i branschen. Standarden har under de senaste åren fått bred spridning hos privata och offentliga beställare, projektorganisationer och konsulter.

Metodiken beskrivs även i Nationella Riktlinjer för livscykelsinformation för byggd miljö. BIM Alliance och SKR har gemensamt tagit fram ett program för att implementera Nationella Riktlinjer i kommuner och regioner, inklusive forum för kunskapsdelning inom området.

Nationella Riktlinjer för livscykelsinformation för byggd miljö

Nationella Riktlinjer: Program för kommuner och regioner, BIM Alliance