Publicerad 10 december 2021

Smarta lås – marknad, trender och upphandling

Elektroniska lås i form av passagesystem har funnits på marknaden under en längre tid, men den tekniska utvecklingen har nu gått in i nästa skede – de elektroniska låsen har blivit digitala och fått fler användningsområden, exempelvis bostadsdörrar. I vissa fall pratar man även om smarta lås. Med detta menas att man på ett säkert sätt kan kommunicera med och styra låset. Det smarta låset inkluderar principiellt tre delar: utfärdare, bärare och mottagare, som kommunicerar genom olika länkar.  

De smarta låsen skapar nya möjligheter inom den offentliga sektorn, såväl för de kommunala fastighetsbolagen som för hemtjänsten och andra verksamheter med behov att på ett effektivt sätt få tillträde till bostäder, lokaler och andra utrymmen. Förmågan att dela ut och spärra behörigheter på distans ger en betydande effektiviseringspotential och ett antal andra möjligheter. För boende kan smarta lås generera högre säkerhet men också en förenklad vardag genom möjligheten att kontrollera om dörren är låst, dela ut behörigheter på distans samt att låslösningen kopplas samman med andra tjänster i fastigheten. 

Många offentliga aktörer har börjat undersöka potentialen med smarta lås på bostadsdörrar. Syftet med den här skriften är att samla aktuella insikter och rekommendationer för att regioner och kommuner ska kunna fatta beslut om smarta låslösningar. Marknad och trender för smarta lås beskrivs kortfattat, liksom de behov, nyttor och affärsmodeller som låsen kan tillgodose. Ett antal medskick lämnas också inför upphandling av smarta lås, där bl.a. frågor kring informationssäkerhet och framtidssäkring är centrala.

I fokus för denna skrift är smarta lås på bostadsdörrar, men även andra utrymmen och tillhörande tjänster omnämns. Flertalet exempel kommer från kommunala verksamheter men är tillämpliga även för andra offentliga aktörer. Skriften behandlar inte utrymmen med högt skyddsvärde med betydelse för Sveriges säkerhet.

Rapporten och presentationen publicerades första gången i september 2020. Aktualitetsgranskning är gjord våren 2023 och innehållet bedöms fortfarande i stora delar relevant. Efter granskningen har rapporten och presentationen lyfts över i ny grafisk profil.

Läs rapporten

Presentationsmaterial

Under hösten 2020 har ett kompletterande bildspel tagits fram, där författarna till skriften utvecklat sina erfarenheter kring framtagande av nyttokalkyler som grund för beslut om införande av smarta lås.

Presentation Smarta lås (PDF) Pdf, 1 MB.

Erfarenheter av införandet av smarta lås

Stockholm stad har delat med sig av sina erfarenheter från programmet Stockholms stad, delprojekt smarta lås i rapporterna "Smarta Lås slutrapport 1.0 respektive Införande av Smarta lås i hemtjänsten".

Smarta lås, Stockholm stad