Publicerad 29 augusti 2022

Återbruk

För att lyckas med återbruk behövs en kostnadseffektiv hantering i hela kedjan, från demontering av produkter och material till lagerhållning och sedan återanvändning.

Allt fler offentliga fastighetsägare vill arbeta mer cirkulärt och en viktig del i detta är en högre grad av återbruk. Frågan är intressant både utifrån resurshushållnings- och kostnadssynpunkt.

Som stöd i arbetet har två skrifter tagits fram.

Rapporterna publicerades första gången i augusti 2022. Aktualitetsgranskning är gjord våren 2023 och innehållet bedöms fortfarande relevant. Efter granskningen har rapporterna lyfts över i ny grafisk profil.

Återbruk – Nuläge

Återbruk – Nuläge redovisar genomförd nulägesanalys nationellt och internationellt.

Återbruk – Nuläge (PDF) Pdf, 653 kB.

Återbruk – Arbetsmetodiker

Återbruk – Arbetsmetodiker beskriver en metodik för arbete med återbruk, ger en översiktlig genomgång av de juridiska förutsättningarna inklusive upphandling och kravställning samt ger en vägledning i hur klimatnyttan av återbruk kan beräknas utifrån ett livscykelperspektiv.

Återbruk – Arbetsmetodiker (PDF) Pdf, 1 MB.

Relaterad information

Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) har även samlat guider med fokus på återbruk och cirkularitet i bygg- och fastighetssektorn.

CCBuilds guider