Publicerad 16 juni 2023

Stöd för automatiserad informationsförsörjning

SKR ger regioner och kommuner stöd i arbetet med automatiserad informationsöverföring till kvalitetsregister. Det gäller frågor om struktur i vårddokumentation, informatikfrågor avseende kvalitetsregisters informationsbehov och arbete med anslutning till använda tekniska lösningar.

Syftet är att förenkla datainsamling till kvalitetsregister och begränsa eller eliminera dubbelregistrering. Övergripande mål är att bidra till:

  • Minskad administrativ belastning på vården.
  • Bättre användning av dokumentationsstandarder för informationsöverföring.
  • Högre kvalitet och täckningsgrad i registren.

Fokus är på bättre förutsättningar för automatisk överföring av journalhistorik och för registrens läsning och bearbetning av information. Centralt är användning av standarder både avseende informatik och teknik.

Informatikarbete

Stöd ges till vårdgivares it-ansvariga i frågor runt informatik och tolkning av standarder och specifikationer. Avsikten är att bereda förutsättningarna att i mesta möjliga mån automatisera registreringsarbetet i kvalitetsregistren. Detta görs inom projekt som avser informationsförsörjning av kvalitetsregister men också i följande förvaltning av etablerad teknik kan SKR ge stöd i informatikfrågor.

Parallellt får kvalitetsregistren stöd med nödvändigt informatikarbete, både i initiala projekt och därefter i följande förvaltning av informationsöverföringen från anslutna vårdgivare. Varje kvalitetsregister måste kunna specificera sitt informationsbehov, uttryckt enligt gemensam nationell och internationell standard. På detta sätt kan registren också möta vårdgivares förutsättningar över gemensamt använda begrepp och termer.

Teknisk anslutning

Varje enskild automatisering innebär en stor effektivisering. Men en övergång från manuella rutiner till digitaliserade rutiner ska inte medföra att nya och kostsamma förvaltningsbördor uppträder hos vårdgivares IT-ansvariga.

Strategin för informationsöverföring till kvalitetsregister grundar sig på användning av befintlig gemensam nationell it-infrastruktur genom Ineras tjänst Nationell tjänsteplattform. Vårdgivare investerar redan här i en känd enhetlig teknisk arkitektur för publicering av vårdinformation. Detta medger utöver åtkomst mellan regionala system även nationell informationsförsörjning som exempelvis till Nationell patientöversikt NPÖ, 1177-Journalen och så även till de många kvalitetsregistren. Vårdgivare behöver inte skapa en separat hantering för att informationsförsörja kvalitetsregistren utan kan använda redan gjord investering också för registerregistrering.

Hantering av personuppgifter

Automatisering ändrar inte den juridiska grunden för utlämning av personuppgifter till kvalitetsregister. Varje vårdgivare ansvarar för personuppgiftshanteringen som den utför, både journalföring såväl som informationsöverföring till ett kvalitetsregister. När uppgifterna rapporteras in till ett kvalitetsregister sker ett utlämnande. Uppgifterna överförs från en lokalt personuppgiftsansvarig, LPUA, till en centralt personuppgiftsansvarig, CPUA, en myndighet som åtagit sig att ansvara för ett eller flera kvalitetsregisters personuppgifter. Märk att kvalitetsregistret endast är ett biträde till berört CPUA i den personuppgiftshantering som kvalitetsregisterarbetet innebär.

Det som tillkommer i samband med digitaliseringen är fastläggandet hur berörda it-organisationer agerar som personuppgiftsbiträden. Detta görs i så kallade personuppgiftsbiträdesavtal, PU-avtal. Vårdgivare har ett sådant med Inera, detta ingår redan i det som kallas Kundavtalen. Kvalitetsregistrens CPUA har PU-avtal dels med Inera, SKR central förvaltning och med kvalitetsregistrens olika it-stöd, antingen registrets RCO eller annan it-leverantör.

Grad av automatisering

Förutsättningar för en automatiserad läsning är högst skiftande och till vissa kvalitetsregister behövs fortsatt manuell registrering.

Den metodik SKR stödjer medger olika grad av automatisering:

  • Helt automatiserat flöde, där all den information vårdgivaren avser registrera i kvalitetsregistret löpande förs över i bakgrunden, helt utan medverkan av sjukvårdspersonal.
  • Partiell automatisering, där vad som är möjligt att hantera maskinellt automatiseras. För en komplett registrering krävs därtill en manuell kompletterande registrering.

Det är fullt möjligt att börja automatisera partiellt och sedan successivt öka omfattningen och eventuellt också övergå till helt automatiserad informationsöverföring.

Informationsansvarig

  • Staffan Winter
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.