Publicerad 1 juni 2021

Definiera data

För att uppgifter och resultat från Nationella Kvalitetsregister ska kunna användas i vårdens kvalitetsarbete, för ledning och styrning och inom forskning måste dess data hålla hög kvalitet. Data i registren ska vara kompletta, korrekta och standardiserade. Genom att definiera, kvalitetssäkra och tydligt presentera data skapas goda förutsättningar för det.

Målpopulation

Registret ska ha en definierad målpopulation, mått på täckningsgrad samt innehålla standardiserade, väldefinierade och dokumenterade variabler och mått.

Målpopulationen är den population som registret avser att representera, till exempel alla med en viss diagnos eller som genomgår en viss åtgärd. Ett Nationellt Kvalitetsregister ska per definition omfatta hela riket, men av praktiska skäl väljer en del register att registrera en något snävare population. Den population som ett register faktiskt omfattar kallas register- eller rampopulation. Den måste definieras noggrant.

Täckningsgrad

Med täckningsgrad menas andelen patienter som ingår i kvalitetsregistret i relation till samtliga patienter som uppfyller kraven för att ingå. Täckningsgraden är av central betydelse för trovärdigheten i ett registers utdata och den påverkar hur olika typer av indikatorer kan och bör tolkas.

Socialstyrelsen sammanställer varje år en täckningsgradsrapport där inrapporteringen till ett flertal Nationella Kvalitetsregister jämförs med inrapporteringen till Socialstyrelsens hälsodataregister.

Socialstyrelsens Registerservice

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.