Publicerad 16 april 2024

Förberedelser och tips

Här finns tips för att skapa bra förutsättningar för arbetet med verksamhetsutveckling.

Involvera ledningen

Stäm av med ledningen och förankra det övergripande syftet och målet med arbetet. Gör upp om när och hur ledningen vill ha avrapportering eller involveras på annat sätt.

Forma ett bra team

Ett komplett team innefattar personer med olika perspektiv och kunskap. Involvera alla från start och tillse att samtliga deltagare introduceras i arbetet samt får en introduktion till Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Introduktionen kan med fördel hållas tillsammans i teamet.

Patienter, brukare och närstående bidrar med viktiga perspektiv och unik kunskap. Varje patient har sin egen berättelse och bäst kunskap om sin egen förmåga gällande resurser, förutsättningar och mål kopplat till sin hälsa. Många patienter har resurser och individuell kompetens som kan vara till stor nytta i hälso- och sjukvårdens förbättringsarbete.

Patientens har expertkunskap om:

  • den egna hälsan
  • att leva med sjukdom eller skada
  • att vara patient
  • olika möten och situationer inom hälso- och sjukvården.

Patienten har hela bilden av "patientresan" utifrån sitt perspektiv. Så snart en person blir patient så är hen en del av hälso- och sjukvårdssystemet och får därmed kunskaper om det. Patienten har också erfarenheter och kunskap om vård och egenvård.

Exempel på patienters kunskap i ett förbättringsarbete

Boka tider

Boka tider för arbete och avstämning i teamet.

Välj angreppssätt och metod i arbetet tillsammans

Välj någon form av metod för hur ni systematiskt ska ta er från nuläge till önskat läge. PDSA, A3, Förbättringstrappan eller annan metod. Vilken modell ni väljer är inte det viktigaste, men det är bra om det finns systematik. Ta gärna del av publicerade modeller, metoder och verktyg på regionernas webbplatser.

Källor till mätningar

Fundera på vilka mätningar och vilken statistik ni kan få tillgång till. Det kan till exempel vara data från kvalitetsregister, journalsystem eller andra datakällor. Undersök vad det finns för patientrapporterade registerdata (PREM/PROM) att tillgå.

Planera för bra mötesteknik

Strukturera möten så att ni hinner det ni ska, tar tillvara kompetenserna i teamet så att ni känner att ni stadigt kommer framåt i arbetet. Det är viktigt att tydligt formulera varför ni ses och att alla deltagare har tillgång till en tidsatt agenda och samma information.

Återkoppla och samla in feedback

Planera in när, var och hur ni regelbundet kan återkoppla hur förbättringsarbetet går till alla berörda. Fråga efter deras synpunkter och idéer och ha med det i ert fortsatta arbete.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.