Publicerad 16 januari 2024

Verksamhetsutveckling

Målet med kunskapsstyrning och verksamhetsutveckling är att bästa tillgängliga kunskap ska finnas, tillämpas och omsättas i mötet mellan vårdens och socialtjänstens personal, patienter och brukare. Det ska finnas stöd för att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för uppföljning, förnyelse och lärande.–

Ny kunskap och nya förutsättningar i verksamheter och processer förändrar ständigt de behov som vår service ska möta. Frågor som ständigt är aktuella:

  • Hur omsätter vi nya forsknings- och kunskapsrön i arbetet och i mötet mellan servicegivare och servicetagare och att det inte bara blir ett samtalsämne till kaffet?
  • Hur tar vi tillvara på patienters- och brukares egna kunskaper? I mötet är patientens och brukarens kunskap om sig själv lika viktig som vårdgivarens kunskap.
  • Hur finner vi balans i mötena mellan vad som kan vara digitalt eller inte?

Det handlar om hur verksamhetsutveckling blir en del av vardagsarbetet, och ett kontinuerligt lärande och tillämpande av förbättringskunskap. För att förändringarna ska bli förbättringar behöver vi tillägna oss kompetenser som ökar förutsättningarna till lyckad verksamhetsutveckling. Vi behöver vara bra på hur vårdens och omsorgens system fungerar, hur vi fångar och mäter måluppfyllelse, vad förändringspsykologi säger om människors deltagande i förändringsarbete och att ha förmågan att leda det lärande som behövs för att förbättringsarbetet ska lyckas.

För att lyckas med förändringsarbete och åstadkomma hållbara förändringar krävs två typer av kunskap: professionell kunskap (den kunskap vi skaffade oss under vår studietid) och förbättringskunskap, som är ett eget kunskapsområde med egna teorier och praktiska tillämpningar. Tillsammans kan dessa kunskaper öka värdet för dem vården är till för: patienter, brukare och kunder.

Patientens kunskap i förbättringsarbeten. Tre rutor med pilar till tre liggande cirklar. Text i rutorna: Professionell kunskap: ämneskunskap, personliga färdigheter, värderingar och etik. Förbättringskunskap: system, variation, förändringspsykologi, lärandestyrt förbättringsarbete. Patientens kunskap: personens perspektiv, upplevelser och erfarenheter, hela bilden av patientresan. Cirklar: traditionellt förbättringsarbete, patientmedverkan i förbättringsarbete (pilar leder till ett plustecken för både rutor och cirklar, leder till sista cirkeln:) samskapande, ständiga förbättringar av hälso- och sjukvårdens tjänster. Underrubrik från sista cirkel: Förbättrade resultat för patienten och vården.

Klicka på bilden för att förstora den

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.