Publicerad 26 mars 2024

Jäv

Arbetet i nationellt system för kunskapsstyrning ska vara oberoende, obundet och objektivt. Det är avgörande för kvaliteten i och tilliten för regionernas samverkan. Alla som verkar inom nationellt system för kunskapsstyrning ska vara fria från kopplingar som kan påverka deras saklighet.

Innan ledamöter i nationella grupper i nationellt system för kunskapsstyrning får delta i gruppens arbete ska ledamoten lämna in en jävsdeklaration som bedöms enligt riktlinjer för jävsbedömning. Riktlinjerna innehåller även stöd i tolkning av jävsdeklarationen.

Riktlinjer för jävsbedömning (PDF) Pdf, 308 kB.

Jävsdeklaration

Nationellt system för kunskapsstyrning använder anpassade mallar för jävsdeklaration utifrån den mall som ursprungligen har tagits fram i samverkan mellan Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Folkhälsomyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg.

Jävsdeklaration för representanter för regioner och kommuner (Word) Word, 255 kB.

Jävsdeklaration för patient- och närståenderepresentanter (Word) Word, 267 kB.

Jävsbedömning i nationella arbetsgrupper (NAG)

Ordförande för nationella grupper ansvarar för att informera ledamöterna om riktlinjerna för jävsdeklaration och jävsbedömning, men det är ledamotens ansvar att upplysa om jäv föreligger. Ledamoten får inte delta i uppdrag, handläggning eller beslut i ärenden där jäv föreligger. Ledamoten ansvarar själv för att uppdatera jävsdeklarationen vid förändringar av uppdrag och bindningar.

Jävsbedömning ska göras:

  • vid nominering
  • vid förändringar i uppdrag och bindningar
  • vart tredje år

Samrådsfunktion för jävsbedömning

En nationell samrådsfunktion för jävsbedömning finns för att stödja regioner och kommuner att göra enhetliga jävsbedömningar. Vid tveksamheter kan bedömare av jäv inom regioner och kommuner konsultera samrådsfunktionen som ger råd i enskilda bedömningar.

Ledamöter från regioner

Varje region ansvarar för att det alltid finns en aktuell och underskriven jävsdeklaration för de ledamöter som regionen nominerar till nationella grupper i nationellt system för kunskapsstyrning. Regionen ansvarar för att bedöma om ledamoten är jävig och att jävsdeklarationen diarieförs.

Ledamöter från kommuner

Varje kommun ansvarar för att det alltid finns en aktuell och underskriven jävsdeklaration för de ledamöter som organisationen nominerar till nationella grupper i nationellt system för kunskapsstyrning. I kommunen är det ledamotens närmast ansvariga chef som ansvarar för att bedöma jävsdeklarationen. Kommunen ansvarar för att jävsdeklarationen diarieförs.

Patient- och närståenderepresentanter

Sjukvårdsregionen med värdskap för en nationell grupp i nationellt system för kunskapsstyrning ansvarar för att det alltid finns en aktuell och underskriven jävsdeklaration för gruppens patient- och närståenderepresentanter. Sjukvårdsregionen ansvarar för att bedöma om representanten är jävig och att jävsdeklarationen diarieförs.

Kontaktperson för jävsfrågor

Kristina Ateva

kristina.ateva@skr.se

Jävsbedömning i nationella kvalitetsregister

Alla medlemmar i ett nationellt kvalitetsregisters styrgrupp ska deklarera jäv. Jävsdeklaration är ett sätt att se till att styrgrupperna har ett system för att hantera jäv gentemot huvudmännen.

Jävsdeklaration i Nationella kvalitetsregister