Publicerad 5 september 2023

Insatsområde användning av Snomed CT

Insatsområdet för användning av Snomed CT drivs av en nationell arbetsgrupp, ofta kallad NAG Snomed CT, och har två inriktningar: dels att arbeta konkret med utveckling av innehållet i Snomed CT, dels att ta fram kunskap och material för att underlätta införandet och användandet av Snomed CT i Sverige.

Uppdrag

 • Utgöra en samlingspunkt för de behov kring utveckling och användning av Snomed CT som finns inom olika initiativ i det nationella systemet för kunskapsstyrning och nationell samverkansgrupp (NSG) strukturerad vårdinformation.
 • Bidra till att regionernas behov av innehåll i Snomed CT tillgodoses genom att arbeta konkret med att ta fram sådant innehåll.
 • Förvalta de process- och rutinbeskrivningar som har tagits fram för att stödja det gemensamma arbetet ovan.
 • Delta i diskussioner med Socialstyrelsen om eventuella principbeslut om vilket innehåll som bör utvecklas i Snomed CT och hur det bör göras.
 • Ta fram stöddokument för införande av Snomed CT i vårdens informationssystem.

Arbetet bedrivs under följande former:

Möten med arbetsgruppen

Syftet med mötena är främst att diskutera och prioritera kommande aktiviteter samt att förankra de stöddokument som beskrivs ovan. Mötena ger också möjlighet att inhämta olika regioners uppfattning om frågor relaterade till Snomed CT. Möten sker ungefär var tredje vecka.

Möten med Socialstyrelsens Snomed CT-förvaltning

Dessa möten är öppna för medarbetare i regioner och kommuner som har rätt kompetens samt tillgång till modelleringsverktyget Authoring Tool för att modellera begrepp i Snomed CT. Mötena är avsedda för diskussion av svåra eller principiella modelleringsfrågor, förankring av stöddokument enligt ovan samt kunskapsutbyte. Möten sker ungefär varannan vecka.

Arbete mellan möten

En stor del av arbetet görs på egen hand eller i mindre grupperingar mellan mötena i arbetsgruppen och med Socialstyrelsen. Arbetsgruppen har en Teams-yta för att dela gemensamma dokument och kommunicera internt. Färdiga stöddokument publiceras på kunskapsstyrningvard.se, se länk nedan.

Kontakta gärna processledare eller ordförande för mer information om nomineringsprocess, kompetens- och behörighetskrav samt gruppens arbete i övrigt.

Kunskapsstöd

Mer information om kunskapsstöd kring Snomed CT

Aktuellt

Utöver de löpande uppgifterna som beskrivs ovan arbetar gruppen just nu med följande:

 • Se över hur Snomed CT kan och får användas för att uttrycka innehåll i bedömningsinstrument och skattningsskalor som används i hälso- och sjukvårdens informationssystem
 • Bidra med Snomed CT-kompetens i arbetet med strukturerad vårdinformation patologi
 • Göra en kartläggning över regionernas användning av Snomed CT

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processtöd

Erika Ericsson, samordnare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

erika.ericsson@skr.se

Ordförande

Anna Rossander, informatiker, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Therese Lundh, informatiker, Norra sjukvårdsregionen
 • Minna Haanpää, samordnare, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Susanna Jönsson, verksamhetsutvecklare, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Robert Meriruoho, informatiker, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Anna-Maria Nygren, informatiker, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ajla Jakupovic, informatiker, Västra sjukvårdsregionen
 • David Wetterbro, informatiker, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Erik Tainio Lagusson, kodverksstrateg, Södra sjukvårdsregionen
 • Annika Asp, terminolog, Inera