Publicerad 12 februari 2024

Insatsområde kodverk för klinisk mikrobiologi

Samordning behövs kring benämningar på mikrobiologiska analyser kopplade till koder. Detta kommer att leda till att patientsäkerheten höjs och att kunskapsstöd kan följas i större utsträckning, och det kommer även att bidra till mer jämlik vård. Det leder i förlängningen också till att färre prover behöver tas om när informationen redan finns att tillgå.

Bakgrund

Inom laboratoriemedicinen finns ett stort behov av att kunna skicka analysbeställningar till olika laboratorier över hela landet, och att på samma sätt leverera svar över regiongränserna. Det finns också ett stort behov av att laboratorieresultat kan ses av andra än de som beställt analysen, både av patientsäkerhetsskäl och för att undvika onödigt dubbelarbete. Detta kräver att informationsmängderna i beställningar och svar standardiseras. Standardiseringen av terminologi och koder har nått olika långt inom olika specialiteter, och behovet av standardisering bedöms i dagsläget särskilt stort för klinisk mikrobiologi, eftersom mikrobiologin står på tur att anslutas till Nationell patientöversikt (NPÖ), och även för att bristerna i standardisering blev särskilt påtagliga under covid-19-pandemin. För att säkra arbetet och tillse att rätt aktörer har möjlighet att bidra i det, bildas en gemensam nationell arbetsgrupp under NPO medicinsk diagnostik och NSG strukturerad vårdinformation. Arbetet genomförs i samarbete med Inera och Equalis.

Uppdrag

Den nationella arbetsgruppen kommer att ha två huvudsakliga uppdrag:

  • Ta fram nationella benämningar och tillämpningar för kodverk inom klinisk mikrobiologi. Det huvudsakliga uppdraget handlar om att ta fram nationella benämningar för kodverk inom klinisk mikrobiologi, samt beskriva hur kodverken bör tillämpas nationellt för beställningar och svar.
  • Ta fram en rekommendation för visning av mikrobiologiska analyser i nationella tjänster. Det huvudsakliga uppdraget handlar om att ta fram en rekommendation för hur mikrobiologiska svar ska visas i nationella tjänster. Rekommendationen kommer sedan att tillämpas på det urval av NPU-koder som används i NPÖ och 1177- journalen.