Publicerad 14 juni 2024

Insatsområde informatikstöd kunskapsstyrning

Insatsens syfte är att möta behov av informatiskt stöd hos nationella programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper inom systemet för kunskapsstyrning.

Bakgrund

Målet med insatsen är att informatiken blir en mer integrerad del i utvecklingen av kunskapsstöd samt att förutsättningarna för mer enhetlig dokumentation förbättras i takt med att informatiska specifikationer utvecklas och publiceras.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska ge stöd till nationella programområden (NPO), samverkansgrupper (NSG) och arbetsgrupper (NAG) vad gäller informatik i utvecklingen av kunskapsstöd. Stödet omfattar bland annat att:

 • Genomföra informatiska analyser och granskningar av befintliga kunskapsstöd som del av huvudprocessen för utveckling av kunskapsstöd.
 • Vägleda NPO och NAG i vad som kräver informatiskt stöd och inte.
 • Ge stöd i utveckling av indikatorer och löpande föra dialog och samarbeta med det uppföljningsstöd som finns inom Nationellt system för kunskapsstyrning.

Arbetsgruppen ska även utveckla mindre och väl avgränsade informatiska specifikationer samt bistå i förvaltning av specifikationerna. Den ska också påvisa behov av nya eller justerade metoder och principer samt av nya insatser inom området strukturerad vårdinformation.

Arbetsgruppen ska vara representerad i samordningen med andra informatikinsatser i syfte att lyfta ärenden, delta i dialoger kring gemensamma frågor samt skapa en överblick av samtliga av NSG strukturerad vårdinformations insatser.

Aktuellt

I ett första skede ska arbetsgruppen ta fram ett förslag på nationellt gemensamma beskrivningar av hur information om vanligt förekommande mätvärden bör struktureras och kodas.

 • Sju mätvärden har valts ut i första skedet (kroppslängd, kroppsvikt, BMI, hjärtfrekvens, andningsfrekvens, energiintag och vätskeintag) för att beskriva vilken information som behöver vara standardiserad för att dessa ska kunna presenteras på ett enhetligt sätt i Nationell patientöversikt och 1177 journalen samt kunna överföras till Nationella kvalitetsregister. Detta görs tillsammans med Inera.
 • Arbete har påbörjats med en fördjupad beskrivning av vilken information om "blodtryck" som kan vara relevant att registrera i ett vårdinformationssystem.
 • Arbetet är i första skedet utforskande i syfte att hitta lämpliga arbetsformer för beskrivning av informationsbehov som berör flera NPO och kvalitetsregister.

Ledamöter och kontakt

Ordförande och kontaktperson

Veronica Winter, informatiker, Västra sjukvårdsregionen

Processledare

Björn Genfors, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Ledamöter

 • Jessica Rosenälv, informationsarkitekt, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Viktor Een, informatiker, Västra sjukvårdsregionen
 • Martin Elnerud, informatiker, Västra sjukvårdsregionen
 • Lai Bang Wåhlander, informatiker, Västra sjukvårdsregionen
 • Sanna Åsberg, informationsarkitekt och informatiker, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Alexandra Saraiva Leao, informatiker, Södra sjukvårdsregionen