Publicerad 15 december 2023

Insatsområde dental erosion

Ett enkelt klassificeringssystem för dental erosion är framtaget.

Bakgrund

Dental erosion är en typ av tandslitage som är oftast kopplad till konsumtion av sura drycker, men även till ätstörningar eller sjukdomar i matstrupen. Förändrad livsstil har lett till att en ny riskfaktor för tandhälsan har uppstått.

Trots ökad kunskap om dentala erosionsskador råder en osäkerhet kring den tidiga diagnostiken. Det händer därför att erosiva skador diagnostiseras och journalförs först när skadorna har nått ett mer avancerat tillstånd.

Insatsen har särskilt fokus på hur ett nytt system för registrering av erosionsskador kan implementeras, samt förslag till ett nationellt vårdprogram för patienter med erosionsskador med fokus på tidiga insatser.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp har tagit fram en vägledning för registrering och gradering av dental erosion på primära och permanenta tänder. Du hittar den på sidan nedan.

Vägledning för registrering och gradering av dental erosion på primära och permanenta tänder

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Carl-Fredrik Arnelund, övertandläkare, chef för specialisttandvården i Region Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige

carl-fredrik.arnelund@regionorebrolan.se

Ordförande

Carl-Fredrik Arnelund, övertandläkare, chef för specialisttandvården i Region Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

  • Marie-Louise Åkesson, övertandläkare Folktandvården Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
  • Anna Westin, utvecklingschef, Folktandvården Region Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Ann-Katrin Johansson, övertandläkare, professor, Universitetet i Bergen, Norge
  • Peter Lingström professor, Göteborgs universitet, Västra sjukvårdsregionen
  • Akke Kumlien, tandläkare, Södertandläkarna AB, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland