Publicerad 6 mars 2024

Nationellt programområde reumatiska sjukdomar

Programområdet arbetar med att öka kunskapen om reumatiska sjukdomar och säkerställa evidensbaserade metoder för utredning, diagnostik och behandling. Detta ska leda till jämlik och god vård för personer med reumatisk sjukdom oavsett var i landet de bor.

Uppdrag

Programområdet omfattar många olika kroniska sjukdomar där grunden är av inflammatorisk orsak. Inflammation förekommer i leder och rygg men även i kroppens olika system där prognosen kan variera. Smärta och fatigue (stor trötthet eller utmattning) är vanligt bland personer med reumatiska sjukdomar. Programområdets arbete berör personer från 18 år och äldre. Patienterna kan behöva stöd genom hela livet av olika professioner och discipliner. De får livslång behandling från många olika vårdprofessioner som samarbetar med medicinska discipliner såsom lungmedicin, njurmedicin, hud, neurologi och gastro. Teamarbete och rehabilitering är en viktig del i behandlingen liksom modern effektiv farmakologisk behandling.

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Översikt insatsområden NPO reumatiska sjukdomar 2j024 (PPTX) Powerpoint, 53 kB.

Jättecellsarterit

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för jättecellsarterit är framtaget.

Insatsområde jättecellsarterit

Vårdförlopp jättecellsarterit

Patientstöd för hantering av dagligt liv och optimerad hälsa vid reumatisk sjukdom

Ett övergripande underlag och modell för patientstöd vid reumatisk sjukdom ska tas fram. Syftet är att bidra till jämlikt omhändertagande i hela landet och ett effektivare arbete med kunskapsbaserat patientstöd. Patientstöd kan även bidra till ökad tillgänglighet och anpassning till individuella behov.

Insatsområde patientstöd vid reumatiska sjukdomar

Reumatoid artrit (RA)

Två personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är framtagna för reumatoid artrit (RA) första året samt för etablerad RA och beskriver kontinuerlig vård och uppföljning inom reumatologisk specialistvård och rehabilitering. Vårdförloppet avslutas när patienten inte längre har behov av reumatologisk specialistvård, men oftast behövs vård livet ut.

Systemisk skleros

Systemisk skleros är en svår, kronisk sjukdom som påverkar flera organ i kroppen. Patienter med denna diagnos behöver tas om hand på ett multidisciplinärt och multiprofessionellt sätt. Arbetsgruppen för systemisk skleros har tagit fram en riktlinje för hälso- och sjukvård.

Insatsområde systemisk skleros

Aktuellt

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd reumatiska sjukdomar

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna programområdets arbete med kunskapsstöd.

  • Kontaktperson: samma som för programområdet, se längre ner på sidan
  • Ordförande: Anna Barneus Lendau, specialistläkare allmänmedicin, VISS redaktionsråd och Boo vårdcentral, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson och processledare

Malin Regardt, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

malin.regardt@regionstockholm.se

Ordförande

Gerd-Marie Alenius, specialistläkare reumatologi, Reumatologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus Umeå, Norra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Hamed Rezaei, specialistläkare reumatologi, Medicinsk enhet Gastro, hud, reuma, Tema Inflammation och åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Ann Knight, specialistläkare reumatologi, Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Jan Cedergren, specialistläkare reumatologi, Reumatologiska kliniken i Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Eva Klingberg, specialistläkare reumatologi, Reumatologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen
  • Johan Wallman, specialistläkare reumatologi, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. Inom reumatiska sjukdomar finns dessa nationella kvalitetsregister:

  • Svenska Barnreumaregistret
  • Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ)

Till nationella kvalitetsregister inom reumatiska sjukdomar