Publicerad 19 juni 2024

Insatsområde övergång från barn- till vuxensjukvård för unga med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning

Övergången från barnsjukvård till vuxensjukvård för barn och ungdomar med funktionsnedsättning behöver förbättras. Det behövs bland annat bättre samordning av insatser.

Patient- och närståendeperspektivet är centralt i övergången. Omhändertagande före, under och efter övergången till vuxensjukvård måste vara personcentrerat och sammanhållet.

Aktuellt

En nationell arbetsgrupp har kartlagt likheter och skillnader i landet och har tagit fram en vägledning som samlar framgångsfaktorer och förutsättningar för god och säker övergång. Vägledningen betonar vikten av tidig planering och stöd med samordning. Den identifierar även behov av kunskapsstöd och kompetensutveckling.

Vägledning för övergång från barn- till vuxensjukvård för unga med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning

Ledamöter och kontakt

Kontakt och processledare

Angelica Gustafsson, sjuksköterska, habiliteringsverksamheten och primärvården i Region Sörmland och Centrum för sällsynta diagnoser, Sjukvårdsregion Mellansverige

angelica.gustafsson@regionsormland.se

Ordförande

Eva Nordin-Olsson, specialistläkare allmänmedicin, Mora vårdcentral och elevhälsan Mora kommun, Sjukvårdsregion Mellansverige

Vice ordförande

Annika Brar, habiliteringsläkare, Habilitering & Hälsa Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm Gotland