Publicerad 5 februari 2024

Insatsområde strukturerad vårdinformation centrala venkatetrar (CVK)

En nationell arbetsgrupp ska genomföra ett arbete kring informationshantering och enhetlig terminologi för användning av centrala venkatetrar. Insatsen utförs gemensamt mellan nationellt programområde perioperativ vård, intensivvård och transplantation och nationell samverkansgrupp strukturerad vårdinformation.

Bakgrund

Inom vård och omsorg används ett stort antal ”in- och utfarter”, det vill säga katetrar, sonder och drän för att föra in och ut vätskor ur kroppen. Centrala venkatetrar är kärlkatetrar som används för behandling och provtagning direkt i en central ven. Inläggning av en central venkateter görs oftast på en anestesi- och intensivvårdsenhet men användning och utdragning kan ske på ett flertal andra enheter såsom vårdavdelning, specialistmottagning eller hemsjukvård.

Det saknas ett nationellt kunskapsstöd för hur användning av venkatetrar och andra in- och utfarter ska struktureras i dokumentationen, vilka standarder som ska följas och vilka terminologier och kodverk som ska användas.

Bristen på standardiserad och strukturerad information kring centrala venkatetrar medför flera risker.

 • Informationen är inte sökbar eller överförs inte mellan olika IT-system. Personer i vårdkedjan får inte den information de behöver.
 • Patientsäkerheten äventyras eftersom användning av venkatetrar är kopplat till tromboser, infektioner, blödningskomplikationer och lokala komplikationer runt insticksstället.
 • Svårigheter att följa upp användningen av venkatetrar, inklusive eventuella vårdskador som relaterar till dessa.

En förstudie genomfördes 2022 med syfte att kartlägga behov samt rekommendera omfattning och tillvägagångssätt för att genomföra ett nationellt arbete kring strukturerad vårdinformation för venkatetrar. Målet med förstudien var att skapa förutsättningar för en spårbar och strukturerad dokumentation.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska genomföra ett arbete kring informationshantering och enhetlig terminologi för användning av centrala venkatetrar. Målsättningen är att öka patientsäkerheten genom att säkerställa att alla i vårdkedjan har tillgång till den information de behöver. Detta inkluderar såväl vård- och omsorgspersonal som patienter, brukare och dess företrädare. Strukturerad vårdinformation ska även öka möjligheten till uppföljning av användningen av venkatetrar, inklusive eventuella vårdskador som relaterar till dessa, både på regional och nationell nivå.

Aktuellt

Arbetsgruppen startade sitt arbete i februari 2024.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Karin Wallis, strukturerad vårdinformation, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

karin.wallis@skr.se

Ordförande

Martin Holmer, specialistläkare anestesi och intensivvård, Länssjukhuset Ryhov, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Henrik Kockum, specialistläkare anestesi och intensivvård, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Mathilda Almbacke, specialistsjuksköterska medicinsk vård, Västmanlands sjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Erik Lidén, specialistläkare anestesi och intensivvård, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Jenny Holmström, specialistsjuksköterska intensivvård, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Karin Johanson, specialistsjuksköterska intensivvård, Länssjukhuset Ryhov, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Martin Hubrich, specialistläkare anestesi och intensivvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Ajla Jakupovic, informatiker, Informatik och standardisering Västra götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Mats Lööf, informatiker, Informatik och standardisering Västra götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Pia Czarnecki, specialistsjuksköterska intensivvård och koordinerande systemanalytiker Skånes digitala vårdsystem, Digitalisering IT och MT Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Tobias Blomberg, informatiker, Inera

Styrgrupp

 • Ragnberth Helleday, medicinskt informationsansvarig överläkare (CMIO), ledamot NSG strukturerad vårdinformation, Norra sjukvårdsregionen
 • Eva Joelsson-Alm, specialistsjuksköterska intensivvård, ordförande NPO PIVoT, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Sara Almvide, enhetschef informatik och standardisering, ordförande NSG strukturerad vårdinformation, Västra sjukvårdsregionen
 • Vakant, ledamot NPO PIVoT