Publicerad 11 juni 2024

Insatsområde hälsodeklaration inför operation och anestesi

En hälsodeklaration inför operation och anestesi består av ett antal frågor som patienten själv om möjligt ska besvara och som är relevanta för hur sjukvården planerar en säker och effektiv operation och anestesi.

Bakgrund

En hälsodeklaration som är tillgänglig i rätt tid i vårdkedjan bidrar till patientsäkerhet och en effektiv vård. Formuläret behöver vara enkelt och tydligt att fylla i men även själva processen kring att distribuera och tillgängliggöra formuläret i relevanta delar i vårdkedjan är av yttersta vikt. Då antalet formulär som fylls i är så stort (hundratusentals varje år) blir en nationell standard på området en viktig förbättring av vården i vardagen.

Det finns sedan tidigare en nationell standard för hälsodeklaration inför anestesi av professionsföreningen Svensk Förening för Anestesi- och Intensivvård (SFAI). Standarden är nu i behov av revision.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska ta fram en uppdaterad nationell standard för hälsodeklaration inför operation och anestesi. Den ska möjliggöra en modern informationshantering samt bidra till en säkrare och mer effektiv perioperativ process. Uppdraget omfattar även att beskriva hur den data som samlas in med hjälp av hälsodeklarationen bör struktureras och vilka begrepp, termer och koder som bör användas för att till exempel underlätta informationsöverföring mellan system. Arbetet utförs i samarbete med Nationell samverkansgrupp strukturerad vårdinformation.

Aktuellt

Arbetsgruppen startade sitt arbete i april 2024.


Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Karin Ahlzén, strukturerad vårdinformation, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

karin.ahlzen@skr.se

Ordförande

Christina Nilzon, specialistläkare anestesi och intensivvård samt ortopedi, AnOpIva Skellefteå, Norra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Patrik Nilsson, specialistläkare anestesi och intensivvård, Sundsvalls sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
  • Robin Krantz, specialistläkare anestesi och intensivvård, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Tommi Blom, specialistläkare anestesi och intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Anna Blommengren, sjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Malin Stenman, operationssjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Sara Hansson, specialistläkare anestesi och intensivvård och innovationsledare Innovationsplattformen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Viktoria Örtenwall, informatiker, Informatik och standardisering Västra götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen