Publicerad 27 maj 2024

Insatsområde stroke

Stroke är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige och den vanligaste orsaken till neurologiska funktionsnedsättningar hos vuxna. Det är den enskilda somatiska sjukdom som svarar för flest vårddagar på svenska sjukhus och den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtinfarkt och cancer.

Bakgrund

Cirka 25 000 personer drabbas av stroke varje år i Sverige. De flesta, mer än 80 procent, är äldre än 65 år. Dessutom beräknas cirka 8 000–12 000 personer varje år drabbas av transitoriska ischemiska attacker (TIA), som är ett förebud för stroke.

Strokevården i Sverige är ojämn och delvis ojämlik. Det finns nationella riktlinjer för stroke men följsamheten till dessa varierar sannolikt. Det finns brister i uppföljningen eftersom det saknas register för den senare delen av vårdkedjans insatser.

I mitten av 2010-talet bildades Nationella strokerådet, som sedan övergick i nationell arbetsgrupp stroke i det nationella systemet för kunskapsstyrning.

Uppdrag

En nationell arbetsgruppen ska:

 • stödja implementering av vårdförlopp
 • förbättra vården vid stroke och ge tydligare mål
 • identifiera behov av och ta fram stödjande riktlinjer
 • bevaka frågor inom strokeområdet.

Två personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för stroke och TIA är framtagna; ett för tidiga insatser och vård och ett för fortsatt vård och rehabilitering. Vårdförloppen startar vid insjuknandet och har ett livslångt perspektiv.

Vårdförlopp stroke och TIA

En vägledning är framtagen för vidareutbildning av interventionister utan tidigare neurointerventionell kompetens, i endovaskulär trombektomi av ischemisk stroke.

Vägledning stroke – utbildning av interventionister för trombektomi

Nyligen publicerade riktlinjer

 • Bedömning av munhälsa efter stroke samt för regionernas tandvårdsstöd

Uppdaterad riktlinje

 • Uppföljning efter stroke och TIA – Post-stroke-checklistan

Riktlinjer under revidering

 • Karotiskirurgi vid symtomgivande karotisstenos
 • Körkortsinnehav efter stroke och TIA
 • Reperfusionsbehandling

Påbörjade arbeten med nya riktlinjer

 • Nutrition efter stroke
 • Intracerebral blödning

Beslutade men inte påbörjade riktlinjer

 • Övervakning första dygnen efter stroke

Stödmaterial till riktlinjer för stroke

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Åsa Rejnö, sjuksköterska, Skaraborgs sjukhus i Skövde, strokeenheten Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Skaraborgsinstitutet, Södra sjukvårdsregionen

asa.rejno@vgregion.se

Ordförande

Annika Berglund, sjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Anna Bråndal, fysioterapeut, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Kajsa Lidström Holmqvist, arbetsterapeut, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Mia von Euler, registerhållare för Riksstroke, specialistläkare neurologi, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Elin Littorin, logoped, neuroteam Västra, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Petra Redfors, specialistläkare neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Christina Brogårdh, fysioterapeut, Skånes Universitetssjukhus, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Avan Sabir Rashid, specialistläkare neurologi, Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Magnus Esbjörnsson, specialistläkare neurologi, Hässleholms sjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Sven Wiklund, specialistläkare neurologi, Ystad lasarett, Södra sjukvårdsregionen
 • Sofie Erngård, sjuksköterska, omsorgsförvaltningen, Växjö kommun
 • Mona Rantamäki Olsson, arbetsterapeut, hemsjukvården, Karlshamns kommun
 • Anneli Torsfeldt Heikenborn, patientföreträdare, Strokeförbundet
 • Karin Zätterman, patientföreträdare (Afasiförbundet)
 • Carina Petersson, närståendeföreträdare (Strokeförbundet)