Publicerad 7 februari 2024

Insatsområde graviditet med hög risk för sviktande placentafunktion

Det finns betydande regionala skillnader avseende dödföddhet i Sverige. Tillväxthämning hos fostret är den komplikation som mest bidrar till dödföddhet, särskilt innan fullgången tid. Det behövs nationella riktlinjer och kunskapsstöd som stöd för att identifiera och rikta insatser till gravida kvinnor med hög risk för sviktande placentafunktion. Insatsen ska bidra till färre dödfödda barn och minskad regional variation.

Bakgrund

Incidensen av dödfödda barn har legat på en konstant låg nivå i Sverige de senaste decennierna, men med betydande regionala skillnader. I flera europeiska länder sjunker dödligheten. Idag har Sverige en något högre dödlighet än de andra nordiska länderna.

Hämmad tillväxt hos fostret på grund av sviktande placentafunktion är den vanligaste bidragande komplikationen till dödföddhet. 40 procent av foster som dött i livmodern innan fullgången tid, och 11 procent av foster som dött i livmodern i fullgången tid var små för tiden.
Det finns behov av screening, nationella riktlinjer och kunskapsstöd som ökar förutsättningarna att identifiera och handlägga graviditeter med hög risk för dödföddhet på grund av sviktande placentafunktion.

Därför skulle ett nationellt screeningprogram med syfte att identifiera riskgrupper för placentainsufficiens och riktade undersökningar kunna identifiera fall med sviktande placentafunktion.

Det övergripande syftet med insatsområdet är att öka förutsättningarna för en jämlik vård över landet samt minska dödföddheten.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

  • sammanställa aktuellt kunskapsläge
  • undersöka möjligheterna att identifiera graviditeter med hög risk för intrauterin fosterdöd på grund av sviktande placentafunktion
  • föreslå riktlinje för generell eller riktad screening av riskgrupper
  • föreslå handläggning av identifierade riskgraviditeter.

Samverkan ska ske med Nationellt programområde barns och ungdomars hälsa, Patientföreningen Spädbarnsfonden. Professionsföreningarna Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi, Svenska Neonatalföreningen och Svenska Barnmorskeförbundet.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Information kommer.