Publicerad 7 maj 2024

Nationellt programområde endokrina sjukdomar

Endokrinologi innefattar sjukdomar i kroppens hormonproducerande körtlar och metabolism samt diabetes.

Uppdrag

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Översikt insatsområden NPO endokrina sjukdomar 2024 (PPTX) Powerpoint, 53 kB.

Diabetes

Diabetes omfattar flera sjukdomar med stora volymer av patienter, behandlingsinsatser och åtgärder som ges på flera vårdnivåer. Särskilt att beakta är äldre med diabetes och barn och ungdomar i övergången till vuxna. Arbetsgruppen är en bestående gruppering med ett flerårigt arbete bakom sig.

Insatsområde diabetes

Diabetes med hög risk för fotsår

Området diabetes med hög risk för fotsår är angeläget då det är en stor patientgrupp, med stor andel äldre och som berör en hel vårdkedja. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp är framtaget.

Vårdförlopp diabetes med hög risk för fotsår

Diabetes, glykossänkande läkemedel vid diabetes typ 2

Ett kliniskt kunskapsstöd är framtaget.

Glukossänkande läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Hyperparatyreoidism

Hyperparatyreoidism innebär överskott av hormon i bisköldkörtel och är en av de vanligaste endokrina diagnoserna som upptäcks, utreds och handläggs inom allmän- och specialiserad vård. Ett nationellt kunskapsstöd för primär hyperparatyreoidism är framtaget.

Insatsområde hyperparatyroidism

Hypertyreos

Hypertyreos är ett vanligt tillstånd och som innebär att sköldkörteln har en ökad produktion av hormon. Detta kan i sin tur påverka kroppens celler och organ till nedsatta funktioner. Ett nationellt kunskapsstöd för hypertyreos är framtaget.

Insatsområde hypertyreos

Obesitas

Obesitas har i grunden många olika orsaker som påverkar och ökar risk för att utveckla denna folksjukdom av endokrin typ.

Insatsområde obesitas

Osteoporos

Osteoporos, även kallat benskörhet, innebär att skelettet försvagas. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp är framtaget med fokus på sekundärprevention efter fraktur..

Vårdförlopp osteoporos

Övriga insatser

I uppstarten av NPO endokrina sjukdomsområdet identifierades variationer och skillnader i diagnostisering, behandling och åtgärder inom flera diagnoser och mellan regioner.

Följande övriga insatser är identifierade för omvärldsbevakning de närmaste åren framöver:

 • Primär aldosteronism
 • Manlig hypogonadism
 • Ovanliga endokrina sjukdomar, bland annat kongenital binjurebarks hyperplasi (CAH)
 • Utredning av knölar i tyreoidea
 • Socialstyrelsens arbete med Nationell högspecialiserad vård följs och värderas utifrån beslut och den effekt det kan ge i organisering av kompetens och struktur i regioner och sjukvårdsregioner.
  • Könsdysfori
  • Osteogenesis imperfecta

Aktuellt

Övrigt

 • Samarbete med Socialstyrelsen och arbetet med nationell högspecialiserad vård för att identifiera vårdområden för genomlysning, nominera experter till sakkunniggrupper samt att följa resultat och effekter av pågående arbeten.
 • Dialog med patientorganisationer och professionsföreningar.
 • Utveckling och prioritering av indikatorer för nationell uppföljning inom det endokrina sjukdomsområdet.
 • Dialog med befintliga kvalitetsregister inom området, som en del i samverkan, samarbete och utvecklingen av dessa.
 • Utveckling av förvaltningsgrupp för nationellt kliniskt kunskapsstöd endokrina sjukdomar.

Kunskapsstöd

De kunskapsstöd som programområdet har tagit fram hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd endokrina sjukdomar

Arbetsgrupp kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp har i uppdrag att samordna och bistå i förvaltning i programområdets arbete med kunskapsstöd.

Kontaktperson: samma som för programområdet, se nedan.

Ordförande: Kristin Ottarsdottir, specialistläkare allmänmedicin, primärvård, arbetsgrupp kunskapsstöd, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Norra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Helen Abrahamsson, Norra sjukvårdsregionförbundet, Norra sjukvårdsregionen

helen.abrahamsson@norrarf.se

Ordförande

Niclas Abrahamsson, specialistläkare endokrinologi, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Håkan Fureman, specialistläkare endokrinologi, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Charlotte Höybye, specialistläkare endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Bertil Ekman, specialistläkare endokrinologi, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Louise Hagman Bennet, specialistläkare allmänmedicin, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Gudmundur Johansson, specialistläkare endokrinologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Adjungerad

 • Göran Wallin, specialistläkare endokrinkirurgi, Örebro universitetssjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Kristin Ottarsdottir, specialistläkare allmänmedicin, primärvård, arbetsgrupp kunskapsstöd, Västra sjukvårdsregionen

Kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finansieras via en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten.

Nationella kvalitetsregister inom endokrina sjukdomar

 • Nationella Diabetesregistret (NDR), kvalitetsregister för diabetes hos barn och vuxna
 • Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal surgery (SQRTPA), med inriktning kirurgisk behandling av sjukdomar i tyroidea, paratyroidea och binjurar
 • Svenska Hypofysregistret
 • Scandinavian Obesity Surgery Register (SOReg)

Till nationella kvalitetsregister inom endokrina sjukdomar

Andra nationella kvalitetsregister som berör endokrina sjukdomar

 • Könsdysforiregistret
 • Nationellt kvalitetsregister för höftfrakturpatienter och deras behandling (RIKSHÖFT)
 • Svenska Frakturregistret (SFR)

Alla nationella kvalitetsregister