Publicerad 4 mars 2024

Insatsområde: styrning och bedömning av vårdnivå för akut vård

Insatsområdet omfattar bedömning och prioritering i den akuta vårdkedjan utanför sjukhus, både för att styra patienten till rätt vårdnivå samt för att främja en hög patientsäkerhet och en jämlik vård.

Bakgrund

Antalet patientärenden vid larmcentraler via 112, till 1177 och ambulansuppdrag har ökat markant under de senaste tio åren. En del av ökningen av dessa patientärenden kan bero på att patienter, i större utsträckning än tidigare, söker akut vård för symtom och skador som hade kunnat tillgodoses genom vård i hemmet eller inom primärvården. Samtidigt ökar också andelen patienter med komplexa vårdbehov.

Den ökande användningen av ambulansens och akutsjukvårdens resurser leder till resursbrister, vilka kan hota patientsäkerheten. Att arbeta med personcentrerad och nära vård ställer stora krav på samordning och samarbete mellan inblandade aktörer.

Samtidigt ger detta en möjlighet till optimering av vården, utifrån ett patientperspektiv. Om larmcentralerna, 1177 och ambulanspersonalen kan bedöma lämplig vårdnivå för patienterna bidrar det till en bättre resursfördelning och till rätt vård, i rätt tid, för rätt patient.

Idag saknas konsensus kring hur bedömning och prioritering ska ske i den akuta vårdkedjan utanför sjukhuset, både för att styra patienten till rätt vårdnivå och för att säkra en hög patientsäkerhet. Olika modeller och beslutsstöd har prövats, och används, runt om i Sverige men det saknas en sammanhållen struktur och plan för utvärdering, uppföljning och utveckling på nationell nivå. Vården är ojämlik och av varierande kvalitet.

Uppdrag

Uppdraget är att inventera befintliga beslutsstöd i akuta patientflöden utanför sjukhus samt kartlägga beslutsstödens användningsområde, evidens/validering och utfallsmått.
Det övergripande syftet är att skapa en gemensam nationell standard som innehåller definitioner och arbetssätt för att bedöma vårdnivå i den akuta vårdkedjan utanför sjukhus.
Målet är att en gemensam nationell standard på sikt ger en god, säker och jämlik vård.

En nationell arbetsgrupp ska:

  • Inventera vilka typer av enheter som deltar i styrning och bedömning av vårdnivå i akuta flöden utanför sjukhus.
  • Inventera och beskriva vilka system och beslutsstöd som används vid dessa enheter.
  • Beskriva vilken evidens som ligger till grund för respektive system samt hur systemet har validerats och utvärderats.
  • Identifiera indikatorer som kan användas för att följa upp arbetssättet och mäta om målen för god och jämlik vård uppfylls.

Inventeringen ska utgöra underlag för en gemensam nationell standard som innehåller definitioner och arbetssätt för kunskapsbaserad och säker styrning till bäst lämpade vårdenhet, med adekvata utfallsmått samt en kartläggning av kunskapsluckor.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Pernilla Olofsson, patientsäkerhetsstrateg, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige

pernilla.olofsson2@regionorebrolan.se

Ordförande

Erik Höglund, ambulanssjuksköterska, Ambulanskliniken Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

  • Cecilia Jansson, specialistläkare akutsjukvård, Ambulanssjukvården, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Karolina Haggård, Medicinskt ledningsansvarig läkare, SOS Alarm AB, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Carl Magnusson, översjuksköterska, Ambulans och prehospital akutsjukvård, Västra sjukvårdsregionen
  • Jakob Lederman, verksamhetsutvecklare, ambulanssjuksköterska, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, enheten för prehospital vård, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland